Licytacja L-5-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-5-2009 - artykuły biurowe

Dane zamawiającego

tomasz wasilewski, urząd skarbowy Łódź - Widzew
papiernicza 7
92-312, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

00

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-28 12:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1.papier ksero A 3 do kopiarek, drukarek atramentowych i laserowych 1 ryza = 500 sztuk gramatura 80g/m2, prognozowane 200 ryz. w skali 4 lat. 2.papier ksero A 4 biały do kopiarek drukarek atramentowych i laserowych 1 ryza = 500 sztuk gramatura 80g/m2, prognozowane 15 tysięcy ryz w skali 4 lat.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wykonawcy chcący wziąść udzial w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie oraz przesłania swojego loginu zamaiwjącemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej komputer pc z sytemem operacyjnym windows lub linux, przeglądarka internetowa intrernet explorer 6.0 lub wyższa lub firefox 2.0 lub wyższa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-16 11:37:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

wykonawca musi zlożyc polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie porowadzonej działalności o wartości co najmniej 50 000 PLN

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie porowadzonej działalności o wartości co najmniej 50 000 PLN

VIII. Termin związania ofertą

26 lutego 2009r. godzina 12:30.

IX. Termin wykonania zamówienia

4 lata liczone od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wykonawca winien wnieść przed podpisaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zaoferowanej ceny

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.uswidzew.lodz.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu w okresie 4lat okresu obowiązywania niniejszej umowy niż zosto to wskazane opisie przedmiotu zamówienia

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

wykonawca winien wnieść wadium w wysokości wartości zamówienia tj. 5 000 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-16 11:37:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-01-20 12:15:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła