Licytacja L-5-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-5-2010 - przebudowa ulicy Kopernika w Kościanie.

Dane zamawiającego

Helena Wojciechowska, Gmina Miejska Kościan
Al. Kościuszki 22
64-000, Kościan

Numer ogłoszenia w BZP:

8248-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-03 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kopernika w Kościanie. 2. Zakres prac przewiduje wykonanie: 1) przebudowę jezdni oraz chodnika w ciągu ul. Kopernika bez wyznaczenia miejsc postojowych, 2) rozbiórkę istniejącego chodnika, 3) przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych, 4) zagospodarowanie pasa terenu zielenią oraz obsadzenie drzewami i krzewami, 5) uzupełnienie istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie nowych wpustów ulicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) projekcie budowlano - wykonawczym ( załącznik nr 1 do ogłoszenia), 2) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do ogłoszenia), 3) przedmiarze robót – kosztorys ofertowy ( załącznik nr 3 do ogłoszenia), 4) projekcie docelowej organizacji ruchu (załącznik nr 4 do ogłoszenia). 4. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.wokiss.pl/koscianm (w menu zamówienia publiczne Urząd Miejski ogłoszenie o zamówieniu). 5. Wszystkie wskazania z nazwy materiałów występujące w dokumentacji projektowej, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. 6. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Rejestracja w systemie i identyfikacja wykonawców. · Rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji – Wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl , a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (zgodnie ze wzorem wniosku na stronie http://bip.wokiss.pl/koscianm ( w menu zamówienia publiczne Urząd Miejski ogłoszenie o zamówieniu) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim LOGINIE. · W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. · Brak logniu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. · Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacje w zakładce Samouczek. 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych. · Wymagania systemu: komputer klasy PC (lub równoważnej) z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu, spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0 Intrnet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 · System nie dokonuje odświeżenia automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od jej otwarcia do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Cena oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 500.00. zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-20 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące : 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o wartości powyżej 300.000,00 zł brutto, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Spełnianie wymaganych warunków, będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale X na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do ogłoszenia, b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór dokumentu stanowi zał. nr 7 do ogłoszenia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 8 do ogłoszenia. 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni(od statecznego składania ofert).

IX. Termin wykonania zamówienia

84 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 3. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na - numer konta zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kościanie 73 8666 0004 0103 7426 2000 0005, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275). W przypadku wniesienia należytego wykonania umowy w formie gwarancji i poręczeń muszą one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony we wzorze umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://bip.wokiss.pl/koscianm

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem nr 9 do niniejszego ogłoszenia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1.Wszelkiego rodzaju zawiadomienia, informacje itp. Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną . TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej ( załącznik nr 5 do ogłoszenia) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej do dnia 20.01.2010 r. do godz. 1100 na adres Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, w kancelarii, pok. 108 w siedzibie Zamawiającego. 2.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego pakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan oraz opisane „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na przebudowę ulicy Kopernika”. Nie otwierać przed dniem 20.01.2010 r. godz. 11:00. 3.Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie przekazane wykonawcom na podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu adres e-mail lub fax. ZAŁĄCZNIKI: 1.Projekt budowlano-wykonawczy. 2.Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót 3.Przedmiar robót 4.Docelowa organizacja ruchu 5.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 6.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy 7.Doświadczenie zawodowe 8.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 9.Projekt umowy 2. Forma telefaksu i elektroniczna na żądanie każdej ze stron wymaga niezwłocznie potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu. 3. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Regina Mielcarek – Kierownik Biura Zamówień Publicznych · numer telefonu 65 511 43 45 · numerem faksu 65 512 27 00 · e-mail: bzp@koscian.pl 5. Wniosek o dopuszczenie udziału w licytacji, a także wszystkie składane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli osoba/osoby podpisujące wniosek oraz oświadczenia i dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku o udział w licytacji w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Podpisy na wniosku, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. 7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Informacje o wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania wniosków tj. 20.01.2010 r. godz. 11.00. 2. Ustala się wadium w wysokości 4.000,00 zł ( cztery tysiące zł). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, formie: a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, numer konta Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kościanie73 8666 0004 0103 7426 2000 0005, b) bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej-kredytowe, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-20 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-25 08:21:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła