Licytacja L-50-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-50-2012 - zakup wraz z dostawą papieru ciągłego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Biuro Zamówień Publicznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
Adres pocztowy: al. Niepodległości 190
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-608
Tel.: 22 592 64 20, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

48082-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-03-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup wraz z dostawą papieru ciągłego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą (rozładowanie palet i złożenie ich we wskazanym magazynie) do 20 jednostek organizacyjnych KRUS na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, papieru ciągłego do drukarek komputerowych w następujących ilościach: 1. papieru ciągłego do drukarek komputerowych o formacie 240 x 12 (ilość kopii: 0, ilość arkuszy w kartonie: 2000 ) - 2.210 kartony. 2. papieru ciągłego do drukarek komputerowych o formacie 240 x 12 (ilość kopii: 1, ilość arkuszy w kartonie: 900) - 346 kartonów. 3. papieru ciągłego do drukarek komputerowych o formacie 240 x 12 (ilość kopii: 2, ilość arkuszy w kartonie: 600) - 250 kartonów. 4. papieru ciągłego do drukarek komputerowych o formacie 360 x 12 (ilość kopii: 0, ilość arkuszy w kartonie: 2000) - 575 kartonów. 5. papieru ciągłego do drukarek komputerowych o formacie 360 x 12 (ilość kopii: 1, ilość arkuszy w kartonie: 900) - 140 kartonów. 6. papieru ciągłego do drukarek komputerowych o formacie 360 x 12 (ilość kopii: 2, ilość arkuszy w kartonie: 600) - 42 kartony. Charakterystyka papieru: papier bezdrzewny, bezpyłowy, ubogi w chlor, o gramaturze papieru jednowarstwowego 70 g/m2 (+,- 5g), zachowujący właściwości funkcjonalne do 5 lat, o trwałości kopii w warunkach archiwizacji min 25 lat, posiadający dobre parametry elastyczności i zrywalności, nietoksyczny, kolor kopii dowolny. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany dla każdej z wymienionych pozycji (Zamawiający nie dopuszcza pominięcia/niedostarczenia któregokolwiek formatu papieru ciągłego do drukarek komputerowych). Zamawiający wymaga, aby zaoferowany papier ciągły do drukarek komputerowych pochodził z bieżącej produkcji tzn. był wyprodukowany nie wcześniej niż w IV kwartale 2011 r. Szczegółowe ilości papieru zawiera wzór umowy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.93.30-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Dostawa przedmiotu zamówienia do 20 jednostek organizacyjnych KRUS powinna nastąpić w terminie najpóźniej do 6 tygodni (42 dni) od dnia podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych) w terminie do dnia 27-02-2012r. do godz. 9:30. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. W takim przypadku wadium winno być złożone w wyznaczonym terminie (dzień złożenia wniosków) i obowiązywać - od złożenia wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej - do upływu terminu związania ofertą tj. nie mniej niż 45 dni.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
oświadczenie producenta, że oferowany papier ciągły pochodzi z bieżącej produkcji tzn. był wyprodukowany nie wcześniej niż w IV kwartale 2011 roku (Wniosek - pkt 3).

Inne dokumenty

--. wypełniony - formularz Wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, --. dowód wniesienia wadium, w terminie do dnia składania wniosków, --. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza - pełnomocnictwa /upoważnienia/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile wniosek został podpisany przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy, --. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, którą część zamówienia powierzy wykonaniu przez podwykonawców - zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp (Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pkt 10 - składane tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). --. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku określonym w pkt VIII. 3.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien zarejestrować się w tym systemie, a następnie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu. Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji, chyba że prawidłowy login zostanie przekazany w terminie najpóźniej 2 dni przed otwarciem licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) z systemem operacyjnym Windows/Linux spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0, z zainstalowaną jedną z w.w. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2. Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej system automatycznie wygeneruje dane wybranego Wykonawcy, a Zamawiający zamieści te dane na swojej stronie internetowej http://www.krus.gov.pl. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 7. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt II. Cena wywoławcza: 260.000,00 PLN (brutto). Minimalne postąpienie 800.00 PLN brutto (słownie: osiemset złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 8. Termin otwarcia licytacji: 5 dni od dnia przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00. Dokładny termin Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 9. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta.

Minimalna wysokość postąpienia

800.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-27 09:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa pok. 101 - Kancelaria.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-03-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-03-05 11:08:14

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,0% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w Rozdziale II Informacji dla Wykonawców.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła