Licytacja L-504-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-504-2013 - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgosz, Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
Adres pocztowy: T. Rejtana 5
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-032
Tel.: 52 339-74-00, Faks: 52 339-75-00
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

468604-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-09 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu (dostępny na stronie: www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/us/bydgoszcz/3/)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.93.30-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o treść złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o treść złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o treść złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o treść złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o treść złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona w przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

Inne niewymienione dokumenty

wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/us/bydgoszcz/3/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Z platformy, w pełnym zakresie, mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. 2) Dopuszczenie Wykonawcy przez Zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej, następuje po zarejestrowaniu się Wykonawcy w tym systemie, a następnie przekazaniu - wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - loginu zarejestrowanego w systemie. Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji elektronicznej, chyba że prawidłowy login zostanie przekazany w terminie najpóźniej 2 dni przed otwarciem licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) z systemem operacyjnym Windows/Linux, spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższej) albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 (lub wyższej), z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączoną do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2. Wykonawca ma możliwość składania postąpień od chwili otwarcia licytacji elektronicznej do chwili jej zamknięcia. 3. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Zamawiający, za pośrednictwem platformy licytacyjnej, na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców biorących udział w licytacji. 6. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający poda, pod ustalonym w Ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wypełniony i podpisany formularz cenowy obejmujący całość przedmiotu zamówienia. Cena wskazana w formularzu cenowym musi być tożsama z ceną zaoferowaną w toku licytacji elektronicznej. 8. W trakcie licytacji elektronicznej Wykonawca podaje cenę brutto za wykonanie całości zamówienia, którego przedmiot został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu. 9. Cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostaw) oraz uwzględniać inne opłaty, a także podatki wynikające z realizacji umowy. 10. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 549.000,00 zł brutto (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100). 11. Minimalna wartość postąpienia: 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od wartości minimalnego postąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji elektronicznej. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni od udziału w licytacji elektronicznej. Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni od dnia przekazania zaproszeń do składania ofert (zaproszeń do udziału w licytacji elektronicznej), o godzinie 10:00. Termin Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-11-26 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, ul. T. Rejtana 5, pok. 106 (sekretariat)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-09 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-09 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy - załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu(dostępny na stronie: www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/us/bydgoszcz/3/)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła