Licytacja L-506-2013

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-506-2013 - Dostawa systemu informacji prawnej, ZKP-20/2013.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Skarbowa w Katowicach, Izba Skarbowa w Katowicach
Adres pocztowy: Damrota 25
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-022
Tel.: 32 2076000, Faks: 32 2076010
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

474598 - 2013

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu informacji prawnej, ZKP-20/2013.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Instalacja systemu na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę dla stanowisk stacjonarnych bez limitu jednoczesnych dostępów. Serwer musi być zainstalowany w Katowicach w siedzibie Izby Skarbowej. Dostawa licencji na użytkowanie systemu dla 370 stanowisk mobilnych, (bez konieczności podłączenia do internetu). Dostęp do aktualnej bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego bez limitu jednoczesnych dostępów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załacznik nr 4 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, www.isnet.katowice.pl.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy od 01.01.2014 - 31.12.2014

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego Oświadczenia -załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej metodą warunku granicznego spełnia/niespełnia. Zamawiający uzna, że ten warunek został spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, niezbędne do wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego Oświadczenia -załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej metodą warunku granicznego spełnia/niespełnia. Zamawiający uzna, że ten warunek został spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, niezbędne do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego Oświadczenia -załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej metodą warunku granicznego spełnia/niespełnia. Zamawiający uzna, że ten warunek został spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, niezbędne do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego Oświadczenia -załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej metodą warunku granicznego spełnia/niespełnia. Zamawiający uzna, że ten warunek został spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, niezbędne do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za znajdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie podmiot, który posiada środki finansowe lub ma zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 50.000 zł.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji środków finansowych na czas realizacji zamówienia.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do wniosku. Wykaz lokalizacji w których użytkowany będzie system informacji prawnej - załącznik nr 6 do wniosku.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza za swoją zgodą, korzystne dla Zamawiającego zmiany w treści umowy zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.isnet.katowice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl (rejestracja jest darmowa). 1.2. Wykonawca w celu umożliwienia Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl oraz przekazać Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji informacji o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer klasy PC lub równoważny z systemem operacyjnym WINDOWS/LINUX oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 7.0 lub wyższa albo Mozilla Firefox 3.0 lub wyższa, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarka równoważna, podłączona do sieci internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 2. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). 3. Od otwarcia licytacji elektronicznej do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, które podlegają automatycznej klasyfikacji. 4. Wykonawca, który zamierza złożyć postąpienie korzystniejsze musi tego dokonać w czasie 3 minut od ostatniego złożonego postąpienia. Niezłożenie przez Wykonawców postąpienia w tym czasie spowoduje zakończenie licytacji. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych (grosze należy oddzielić kropką). Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a w szczególności koszty dostawy oprogramowania oraz nośników z aktualizacjami, koszty szkolenia pracowników w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 6 do wniosku o dopuszczenie do licytacji oraz należny podatek VAT. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-11-28 08:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Skarbowa w Katowicach ul. Damrota 25 40-022 Katowice pokój nr 5.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 3 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy załącznik nr 5 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, który stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Zamawiajacego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła