Licytacja L-51-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-51-2009 - Dostawa sprzętu biurowego

Dane zamawiającego

Teresa Andrysiak, Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218
00-911, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

99772-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-29 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego: laminator biurowy 1 szt., bindownica 1 szt., trymer 10 szt., obcinarka A4 5 szt., zszywacz 10 szt., dziurkacz biurowy 7 szt., kalkulator 12 pozycyjny z dużym wyświetlaczem 55 szt., niszczarka paskowo - odcinkowa 20 szt., niszczarka do płyt CD 2 szt., niszczarka do dokumentów niejawnych 5 szt. Szczegółowy wykaz wraz z ilościami oraz minimalnymi wymaganiami dla sprzętu biurowego zawiera Załącznik nr 1. Wykonawca dostarczy sprzęt w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem do magazynu Zakładu Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej, przy ul. Puławskiej 4/6 w Warszawie; odpowiada za kompletną dostawę pod względem ilościowym i jakościowym do czasu zakończenia wszelkich czynności związanych z odbiorem dostawy przez Zamawiającego; dostawę zrealizuje własnym transportem włącznie z wniesieniem; zobowiązuje się do usunięcia bezpłatnie wykrytych w okresie gwarancji wad i usterek w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia; udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na cały sprzęt oraz dostarczy karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, użytkowania i eksploatacji sprzętu w języku polskim, która zawierać będzie całokształt zagadnień technicznych i organizacyjnych związanych z użytkowaniem, konserwacją, naprawami i BHP; zapewni dostępność części zamiennych do zabezpieczenia eksploatacji dostarczonego sprzętu przez okres przynajmniej 5 lat od zakończenia gwarancji. Zamawiający może odmówić odbioru sprzętu biurowego, niszczarek dokumentów w przypadku, gdy będą, w stanie niekompletnym, wadliwe, bądź stan techniczny ich zewnętrznych opakowań będzie wskazywał na ich uszkodzenie.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: - z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. - Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl - wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji elektronicznej – zgodnie z Załącznikiem nr 2 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie – oświadczenie o loginie stanowi Załącznik nr 3. - w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej 1 dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważnej)spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. UWAGA: Załączniki do warunków licytacji dostępne są na stronie www.biuletyn.mon.gov.pl/?idstrona=43

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna na dostawę sprzętu biurowego będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200.00 zł. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o: - pozycji złożonych przez nich ofert, - liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, - o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-17 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy. - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki te spełniają łącznie. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 4. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji w celu potwierdzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca składa nw. oświadczenia i dokumenty: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy oraz oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 4, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), - umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy. 3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem -tajemnica przedsiębiorstwa-, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (spośród siebie) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni od daty zawarcia umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.biuletyn.mon.gov.pl/?idstrona=43

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą zawarte są w załączonym ogólnym wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 5 dostepnym na stronie Zamawiającego pod adresem: www.biuletyn.mon.gov.pl/?idstrona=43

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę przed podpisaniem umowy w terminie 6 dni od zakończenia licytacji elektronicznej dostarczy Zamawiającemu formularz ofertowy zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 6 z zastrzeżeniem, że suma pozycji formularza cenowego będzie równa cenie oferowanej w licytacji. Formularz ten będzie stanowić załącznik do umowy. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Do momentu otwarcia licytacji wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Małgorzata Kucharska, nr tel.: 22/684 00 86, 22/684 00 07, 22/ 864 00 08 w godz. 9.00-14.00. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą mailową na adres: mkucharska@mon.gov.pl PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI 1. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Jawnej Nr 6, pok. 58 i 59, mieszczącej się w Warszawie przy Al. Niepodległości 218 w terminie do 17.04.2009 r., do godziny 10.00. 2. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Administracyjny al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa oraz opisane „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę sprzętu biurowego. Nie otwierać przed dniem 17.04.2009 r. godz. 10:00”. Ponadto: 1. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim, trwałym i czytelnym pismem oraz podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy wniosek podpisuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania. 2. Wszelkie zmiany w treści wniosku i załączników (poprawki, przekreślenia, dopiski) naniesione przez Wykonawcę po ich sporządzeniu powinny być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą wniosek – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 3. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą wniosek. 4. Zaleca się, aby wszystkie strony wniosku wraz z załącznikami były ponumerowane i trwale spięte.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-17 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 20 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-22 15:30:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła