Licytacja L-51-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-51-2011 - Dostawy materiałów do napraw opon i dętek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sekcja ZP, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Adres pocztowy: Kochanowskiego 2A
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-844
Tel.: 61/ 84 127 43, Faks: 61/ 84 127 44
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

91471-2011

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-06 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy materiałów do napraw opon i dętek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów do napraw opon i dętek do pojazdów służbowych Policji - zgodnie z zał.nr 2 do Ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 19.51.00.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy wykażą wykonanie, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonywaną dostawę materiałów do wulkanizacji (napraw) opon i dętek w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, o wartości minimum 5 000,00 zł. brutto oraz potwierdzą, że dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie (np. referencje)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści określonej w pliku pod nazwą /wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji/ zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl 2. Oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) wniosek o dopuszczenie w licytacji elektronicznej podpisuje inna osoba niż Wykonawca, b) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści określonej w art. 23 ust 2 - w/w upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - należy załączyć tylko w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca załączy do wniosku dokument tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Dokument, o którym mowa w pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. Dokument, o którym mowa w pkt 2 może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokument o którym mowa w pkt 3 może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, lub poszczególnych cen jednostkowych oraz stosowanie rabatów promocyjnych, 2) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy, 3) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości, 4) dopuszczalne jest wydłużenie terminu gwarancji w przypadku wydłużenia tego terminu przez producenta, 5) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości lub wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1) zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w umowie. Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych o jakości i parametrach nie gorszych od zaoferowanych pierwotnie (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie, 2) zmiany spowodowane koniecznością zakupu niektórych towarów w większej ilości niż wymieniona w umowie. Zmiany powyższe możliwe są z równoczesnym zmniejszeniem ilościowym dostawy towarów pozostałych asortymentów i bez zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, 3) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości towarów. W powyższym przypadku umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości towarów określonych w umowie, przy zachowaniu jej wartości. 3. Zmiana terminu dostawy wynikać będzie tylko i wyłącznie z następstw okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania dostawy. W przypadku wystąpienia tego typu okoliczności termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności. 4. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 1) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 2) dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy. 5. Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

Termin związania ofertą

30 dni licząc od dnia złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2. Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 3. Minimalna wartość postąpienia wynosi 100,00 zł brutto, system nie przyjmuje postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość kropką (np. 100.09 będzie oznaczało 100 zł i 9 groszy). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiające ogłoszenie o zamówieniu przycisk/lista postąpień / (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-03-30 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17a, Poznań, sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-06 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-06 11:05:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl , plik pod nazwą /zał. nr 7 do Ogłoszenia - projekt umowy/

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem /wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej na dostawę materiałów do napraw opon i dętek/. 2. Wnioski złożone po upływie terminu określonego dla składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie będą rozpatrywane. 3. Zaproszenie o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail lub faksem na nr faksu podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 4. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.poznan.policja.gov.pl 5. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: a) w sprawach procedury- Grażyna Miłoszewska tel. 061/84 127 45, faks 061/8412744, e-mail: zzp@wielkopolska.policja.gov.pl, b) w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - Marek Palacz tel. 061/ 84 149 615. 6. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła