Licytacja L-51-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest TADAN z ofertą o wartości 19900PLN.
Dane zwycięzcy:
TADAN - FHU TADAN s.c. T.Bończyk, M.Jur, FHU TADAN s.c. T.Bończyk, M.Jureczko
Radomska15
40-757, Katowice


Ogłoszenie o zamówieniu L-51-2018 - Naprawa i konserwacja kserokopiarek

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Katowice, Miasto Katowice
Adres pocztowy: Młyńska 4
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-098
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

518191-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-12 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Naprawa i konserwacja kserokopiarek

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja kserokopiarek. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu użytkowania urządzeń u Zamawiającego, tj. w budynkach położonych w Katowicach przy ul.: Młyńskiej 2, 4, 4a, Pocztowej 5, 7, 3 Maja 7, Rynek 1, 13, Warszawskiej 4/Teatralnej 7, Francuskiej 70, pl. Wolności 12a, ul. Uniczowskiej 36, ul. Kwiatkowskiego 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji urządzeń.

http://bip.katowice.eu

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Licytacja odbędzie się na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl 2.Wymagania technicznych urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 4. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 5. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Zamawiający ustala cenę wywoławczą na 60 000,00 zł. ​Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji elektronicznej system na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia (1000 zł). Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 000,00 zł

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-22 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-12 11:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-03-12 12:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełnił minimalne warunki tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują co najmniej dwie usługi polegające na wykonywaniu napraw i konserwacji minimum 20 kserokopiarek oraz przedłożą dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.​

Nie

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 14.1 stanowiącego załącznik załącznik nr 3 i 4 do niniejszego Opisu oraz wykazu wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, stanowiącego załacznik nr 6 do niniejszego Opisu. Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykazu co najmniej dwóch usług napraw i konserwacji minimum 20 kserokopiarek wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Opisu. Zamawiający nie dopuszcza łączenia zamówień obejmujących mniejsze ilości kserokopiarek

-

1) Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Opisu wraz z oświadczeniami w formach określonych w załącznikach nr 3 i nr 4. 2) Informację o loginie uzyskanym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Opisu (w celu uniknięcia pomyłki co do brzmienia loginu prosimy o wypełnienie załącznika nr 7 na komputerze lub maszynie do pisania). 3) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający uznał za niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, wezwanie wykonawców do złożenia wszystkich oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz że spełniają warunki udziału w postępowaniu, na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy).

IX. Termin związania ofertą


Termin związania ofertą - okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Data zakończenia: 2018-12-31

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Wzór umowy określony został w załączniku nr 5 do niniejszego Opisu. 2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków zaproszenia do udziału w licytacji.

XIII. Informacje dodatkowe


1. W licytacji może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszym Opisie Warunków Uczestnictwa w Licytacji, zwanym dalej Opisem. 2. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału Wykonawca rejestruje się na platformie licytacji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych postępując zgodnie z procedurą rejestracji opisaną na platformie. Adres platformy: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php 3. W przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła