Licytacja L-52-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-52-2013 - DOSTAWA PAPIERU KSERO I SKŁADANKI KOMPUTEROWEJ

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Celna w Poznaniu, Izba Celna w Poznaniu
Adres pocztowy: Krańcowa 28
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 61-037
Tel.: 061 658 35 00, Faks: 061 658 35 18
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

52422-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-02-21 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA PAPIERU KSERO I SKŁADANKI KOMPUTEROWEJ
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy: 1) Papieru kserograficznego o parametrach nie gorszych niż: gramatura 80+/-3, białość CIE 160+/-2,5, klasa B: a) format A4 w ilości 11 000 ryz (500 kartek w ryzie), b) format A3 w ilości 15 ryz (500 kartek w ryzie), 2) Składanki komputerowej z perforacją a) format 240 1+2 (600 składek w kartonie, papier samokopiujący, kolorowe kopie) w ilości 5 kartonów, b) format 240 1+1 (900 składek w kartonie, papier samokopiujący, kolorowe kopie) w ilości 3 kartonów, c) format 375 1+0 (2000 składek w kartonie, papier biały) w ilości 4 kartonów.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.76.30-1
30.19.91.20-7
30.19.93.10-6

Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2013 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni będą wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji(załącznik nr 1 do ogłoszenia- wzór dostępny na stronie www.poznan.ic.gov.pl/bip)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni będą wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji(załącznik nr 1 do ogłoszenia- wzór dostępny na stronie www.poznan.ic.gov.pl/bip)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni będą wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji(załącznik nr 1 do ogłoszenia- wzór dostępny na stronie www.poznan.ic.gov.pl/bip)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni będą wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji(załącznik nr 1 do ogłoszenia- wzór dostępny na stronie www.poznan.ic.gov.pl/bip)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni będą wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji(załącznik nr 1 do ogłoszenia- wzór dostępny na stronie www.poznan.ic.gov.pl/bip)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wymagane w celu potwierdzenia, że osoba podpisująca wniosek jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy. 2.Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni będą wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń Wykonawcy.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni(od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.poznan.ic.gov.pl./bip

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: a)Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b)Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój login, wypełniając odpowiednie pole we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Załącznik nr 1 do ogłoszenia). c)W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z ww. wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2.Wymagania techniczne: a)Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. b)Do udziału w licytacji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Zamawiający zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja elektroniczna na dostawę papieru i składnki komputerowej będzie licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 45 minut od momentu jej otwarcia. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 zł. 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8.Zamawiający określił kwotę wywoławczą : 131 000,00 zł brutto. 9.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10.Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 11.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartości całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-02-15 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Biuro Podawcze Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-02-21 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-02-21 10:45:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy i rozładunku towaru w magazynie Zamawiającego mieszczącym się w siedzibie Izby, ul. Krańcowa 28, Poznań. Obiekt nie jest wyposażony w rampę rozładunkową. 2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony w czterech transzach: w marcu (1-31.03.2013), czerwcu (1-30.06.2013), wrześniu (1-30.09.2013) i grudniu (1-31.12.2013). W pierwszej transzy zostanie dostarczone 2900 ryz papieru formatu A4, całość zamówienia na papier formatu A3 i składankę komputerową. Pozostałe trzy transze będą dostawami papieru A4, każda po 2700 ryz. 3. Termin realizacji zamówienia należy każdorazowo uzgodnić z pracownikiem magazynu Izby co najmniej 7 dni przed terminem dostawy. 2. Towar będzie dostarczony w godz. od 9.00 do 13.00. 3. Towar będzie dostarczony na paletach. 4. Płatności będą dokonywane każdorazowo na podstawie faktury za dostarczoną transzę towaru, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. 5. Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 6. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. 7. Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 2 wynosić będzie 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 8. Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 6 wynosić będzie 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 9. Kary umowne Zamawiający może potrącić z bieżących należności wykonawcy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia. 2. Informacja o formalnościach jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy: Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do: • wskazania osób, które będą podpisywały umowę, • dostarczenia dokumentów potwierdzających parametry zaoferowanego papieru kserograficznego.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła