Licytacja L-52-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-52-2017 - Roboty ogólnobudowlane - budynek O/ZUS Opole

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Maria Dyszlewicz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
Adres pocztowy: Wrocławska 24
Miejscowość: Opole, Kod pocztowy: 45-701
Tel.: 77 4511691, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

42712

Termin otwarcia licytacji:

2017-04-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty ogólnobudowlane - budynek O/ZUS Opole
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynku głównym O/ZUS Opole obejmuje: 1) Wykonanie remontu elewacji i łącznika w budynku głównym O/ZUS Opole przy ul. Wrocławskiej 24; 2) Wykonanie wymiany drzwi do gabinetów lekarzy orzeczników w części „B” budynku głównego i w pokoju nr 113 budynku operacyjnego O/ZUS Opole przy ul. Wrocławskiej 24; 3) Naprawę pokrycia dachu budynku głównego wraz z naprawą obróbek blacharskich, likwidację zacieków w WC na VII piętrze „B” w budynku głównym w O/ZUS Opole przy ul. Wrocławskiej 24. Zakres robót obejmuje m. in.: 1) rozbiórkę cokołów z płytek elewacyjnych klinkierowych, 2) przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie elewacji farbą silikonową, 3) wymianę okien z parapetami w łączniku, 4) wykonanie tynku żywicznego mozaikowego na cokołach budynku, 5) oczyszczenie i malowanie elementów metalowych na elewacji, 6) wykonanie nowych okładzin z płytek na schodach zewnętrznych, 7) wymianę zwodów pionowych instalacji odgromowej z wykonaniem niezbędnych pomiarów, 8) wymianę drzwi do pokoi lekarzy orzeczników z wykonaniem niezbędnych prac wykończeniowych, 9) mocowanie obróbek blacharskich na dachu i uszczelnienie pokrycia dachu, 10) wymianę rury wywiewnej i kominów wentylacyjnych wraz z niezbędnymi pracami. Szczegółowy zakres robót opisany jest w: 1) Projekcie budowlanym. 2) Projekcie wykonawczym. 3) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 4) Przedmiarach robót.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
29/12/2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

I. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, II. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3. zdolności technicznej lub zawodowej; 1) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont elewacji zewnętrznych, przy czym wartość każdej wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 450.000,00 zł brutto. Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny być wykonane (tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. 2) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie art. 12 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. III. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć: 1. Aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: a) siłą wyższą uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią, c) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w Dokumentacji, d) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, e) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, uzupełniających albo wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji. 4. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) umowy zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem wykonawca winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) W przypadku kiedy Wykonawca nie poda we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej loginu lub poda niewłaściwy login (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji), Zamawiający nie będzie miał możliwości przypisania Wykonawcy do prowadzonej przez siebie licytacji, co oznacza brak możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. 3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 2. Zamawiający przypisze Wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 4. Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 5. W czasie trwania licytacji Wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. Określając cenę należy stosować następujące zaokrąglenia: jeżeli trzecie miejsce po przecinku wynosi od 0 do 4 to drugie miejsce po przecinku pozostaje niezmienione, jeżeli trzecie miejsce po przecinku wynosi od 5 do 9 to drugie miejsce po przecinku należy zaokrąglić w górę, 2) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, tj. w szczególności wszystkie asortymenty robót ujęte w przedmiarach robót, koszty ubezpieczenia, koszty związane z organizacją pracy w budynku użyteczności publicznej, pracą Wykonawcy w godzinach popołudniowych, wieczornych, nocnych i w dniach wolnych od pracy, zakupem, dostawą, rozładunkiem i ewentualnym magazynowaniem materiałów, pracą sprzętu, koszty związane z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robót w zakresie określonym we wzorze umowy, organizacją pracy na terenie prowadzonych prac, wywozem gruzu i nieczystości oraz ich prawidłowego składowania i utylizacji, koszty uwzględniające warunki gwarancji i rękojmi oraz podatek VAT, a w przypadku powierzenia części zamówienia osobom trzecim, także koszt zaangażowania podwykonawców. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej, która została ustalona przez Zamawiającego w wysokości: 491 102,09 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote 09/100 groszy brutto). 8. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę postąpienia (minimalna różnica między ofertami), która wynosi: 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy brutto). 9. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. 10. W toku danej licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będą przekazywane wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia danej licytacji nie będą ujawnione informacje umożliwiające identyfikację Wykonawców. 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia danej licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 12. Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 13. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej www.zus.pl, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) odraz adres Wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 14. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-23 11:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole pok. nr 205 budynek C.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-04-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-04-05 10:07:25

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały określone we wzorze umowy. 2. Wzór umowy nie podlega negocjacjom. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, muszą być akceptowalne przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz nie mogą naruszać postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła