Licytacja L-538-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-538-2013 - Zakup i dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Gminy Zabierzów, Urzad Gminy Zabierzów
Adres pocztowy: Kolejowa 11
Miejscowość: Zabierzów, Kod pocztowy: 32-080
Tel.: 12 2830746, Faks: 12 2852109
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

489732-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-18 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru kserograficznego do siedziby Urzędu Gminy Zabierzów w roku 2014. 1. Papier ksero w formacie A4 o parametrach: gramatura 80g+2 g /m2), białość 161 + 2 wg skali białości CIE, wilgotność 3, 8-5,0%, grubość 108+ 3 µm, nieprzeźroczystość =>91 %, ryza/ 500 arkuszy – ilość: 2000 ryz 2. Papier ksero w formacie A3 o parametrach: gramatura 80g+2 g /m2), białość 161 + 2 wg skali białości CIE, wilgotność 3, 8-5,0%, grubość 108+ 3 µm, nieprzeźroczystość =>91 %, ryza/ 500 arkuszy – ilość: 75 ryz 3. Papier ksero kolorowy w formacie A4 o parametrach: o gramaturze 80g/ m2, w jednym opakowaniu 5 kolorów: - kolory intensywne - ryza/500 arkuszy – ilość: 10 ryz, - kolory pastelowe - ryza/500 arkuszy – ilość: 10 ryz. 4. Papier ksero kolorowy w formacie A3 o parametrach: o gramaturze 80g/ m2, w jednym opakowaniu 5 kolorów: - kolory intensywne - ryza/500 arkuszy – ilość: 10 ryz, - kolory pastelowe - ryza/500 arkuszy – ilość: 10 ryz.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 31.12.2014.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegółowia tego warunku. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegółowia tego warunku. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegółowia tego warunku. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegółowia tego warunku. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie uszczegółowia tego warunku. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,- Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie to winno zawierać sposób udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci przy realizacji zamówienia, 2. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza, 3. Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej - jego wzór, wraz z wzorami oświadczeń opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego www.zabierzow.org.pl, 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym także w przypadku spółki cywilnej) wymagane jest określenie pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zabierzow.org.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się na platformie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 2. Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, 3. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego o swoim loginie we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego loginu lub nie podania go Zamawiającemu wre wniosku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego loginu. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział wykonawcy w licytacji. UWAGA: Nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła Wykonawcy, 4. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej uzyskają dostęp do aplikacji umożliwiającej składnie ofert. Wykonawcy składają oferty cenowe w postaci elektronicznej, 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do chwili jej zamknięcia, 3. Oferta złożona wtoku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą, 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, a cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w ogłoszeniu o zamówieniu. Wylicytowania najkorzystniejsza cena brutto ma zawierać wszystkie koszty wykonawcy, w tym również koszty transportu, 5. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia, 6. Zamawiający ustalił wysokość minimalnego postąpienia na kwotę 200,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest niższa od minimalnego postąpienia, 7. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców, 8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni wykaz asortymentowo- ilościowy, którego wzór został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego: www.zabierzow.org.pl obrazujący zaoferowaną w licytacji cenę łączną w cenach jednostkowych, oraz wskaże markę oferowanego papieru oraz jego parametry techniczne. Wypełniony i podpisany wykaz asortymentowo-ilościowy stanowić będzie załącznik do umowy. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną przedstawioną w toku licytacji.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-12-11 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Zabierzów.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-18 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-18 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

W załączeniu projekt umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: -Agnieszka Sapun - Pełnomocnik Wójta ds. Zamówień Publicznych, tel. 12 283-07-46 -Magdalena Synowska – Referent Wydziału Organizacyjnego, tel. 12 283-07-20 1. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują droga elektroniczną na adres zrp@zabierzow.org.pl lub faksem 12/2852109. 2) Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej http://licytacje.uzp.gov.pl 2. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 1) Wniosek o dopuszczenie do licytacji musi być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, z wyjątkiem pełnomocnictwa (w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 3) Wniosek o dopuszczenie do licytacji, wraz z dokumentami i oświadczeniami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem- Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego - nie otwierać przed 11-12-2013 r. godz. 10:00- w terminie do dnia 11-12-2013 r. do godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Zabierzów – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów. Dla wniosków przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła