Licytacja L-544-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-544-2013 - Elektroniczny program informacji prawnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: IS, Izba Skarbowa we Wrocławiu
Adres pocztowy: Pretficza 11
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-983
Tel.: 717971606, Faks: 717971617
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

500344-2013 i 514224-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-23 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Elektroniczny program informacji prawnej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego programu informacji prawnej obejmująca: 1) udzielenie licencji bezterminowych oraz dostarczenie nośników wraz z aktualizacją na okres trwania umowy w zakresie: a) dostępu off-line (sieciowa, na wielu stanowiskach) - dla 917 użytkowników b) dostępu on-line - dla 938 użytkowników c) dostępu na stanowiskach mobilnych - 101 stanowisk d) dostępu on - line do danych z KRS - dla 1070 użytkowników. 2) instalację dostarczonego programu, 3) udzielenie bezterminowych, niewyłącznych licencji dostępowych do programu oraz jego aktualizacji z zastrzeżeniem, że prawo do korzystania z aktualizacji bazy danych zainstalowanej lokalnie na serwerze dostarczonym do Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz prawo do korzystania z programu w zakresie dostępu on-line wygasa z upływem terminu obowiązywania umowy, 4) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla ok. 3700 pracowników jednostek skarbowych z zakresu obsługi programu w uzgodnionym terminie, 5) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla ok. 15 administratorów z zakresu instalacji, uruchomienia i utrzymania programu, 6) aktualizacje programu (w tym bazy danych) co najmniej 2 razy w miesiącu przez cały okres obowiązywania umowy, 7) udzielenie gwarancji na poprawność funkcjonowania programu i kompletność oraz zgodność z wymogami umowy jego bazy danych na cały okres obowiązywania umowy, 8) zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji programu przez cały okres obowiązywania umowy - w ramach wynagrodzenia umownego, 9) dostarczenie, instalację, przekazanie, administrowanie i dzierżawę serwera do obsługi programu, zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego Izby Skarbowej we Wrocławiu (dalej - serwer lokalny) - w ramach wynagrodzenia umownego. 2. Przez program informacji prawnej (program) należy rozumieć bazę danych oraz oprogramowanie, umożliwiające korzystanie z tej bazy w sposób odpowiadający wymogom Zamawiającego, określonym umową. 3. Baza danych programu powinna zawierać co najmniej: a) Krajowe akty prawne: - Komplet obowiązujących aktualnie aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw/Monitorze Polskim oraz aktów prawnych oczekujących na wejście w życie, także w wersji ujednoliconej. - Dzienniki Ustaw komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Ustaw od 1918 r., komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator (miejsce publikacji, rok, numer, pozycja), tytuł i rodzaj aktu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny/oczekujący) co najmniej od 1930r. - Monitory Polskie komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Monitorach Polskich od 1930r.,komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator (miejsce publikacji, rok, numer, pozycja), tytuł i rodzaj aktu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny/oczekujący) co najmniej od 1960r. - Dzienniki Resortowe (Dzienniki Urzędowe Ministrów i Urzędów Centralnych) - zawierające teksty (aktów normatywnych, uchwał, orzeczeń, ogłoszeń) ujednolicony i ocenione co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator, tytuł i rodzaj aktu/dokumentu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny/oczekujący), w szczególności Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, - Projekty ustaw z uzasadnieniem rządowym. b) Prawo europejskie: - Komplet obowiązujących na dzień 1 maja 2004 r. i aktualnie aktów prawnych Unii Europejskiej (traktaty, rozporządzenia i dyrektywy) ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L i C oraz oczekujące na wejście w życie, także w wersji ujednoliconej (w polskiej wersji językowej), - Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej serii L i C (wydanie polskie) - roczniki z kompletem tekstów aktów prawnych co najmniej od 1 maja 2004 r. ujednolicone, w polskiej wersji językowej i ocenione co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator, tytuł i rodzaj aktu/dokumentu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny/oczekujący), - Specjalne polskie wydanie Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej zawierających akty prawa unijnego opublikowane przed dniem 1 maja 2004 r. ocenione co do obowiązywania, z opisem zawierającym: identyfikator, tytuł i rodzaj aktu/dokumentu, autora, datę wydania, datę wejścia w życie oraz utratę mocy obowiązującej (jeśli miała miejsce), informacje o statusie (obowiązujący, archiwalny/oczekujący) c) Krajowy Rejestr Sądowy - aktualna baza podmiotów i dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego, Monitora Polski B d) Orzecznictwo - administracyjne w tym m.in. sądów administracyjnych (w szczególności w zakresie prawa podatkowego), Urzędu Zamówień Publicznych, Głównej Komisji Orzekającej, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, - sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, - Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) - orzecznictwo luksemburskie, e) Literatura prawa - Komentarze w szczególności dotyczące: prawa podatkowego (m.in. ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, ustawy o opłacie skarbowej), prawa administracyjnego (m.in. Kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucji w administracji), prawa cywilnego (m.in. Kodeks cywilny), postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, Kodeksu Karno Skarbowego, Kodeksu Spółek Handlowych, postępowania karnego, prawa zamówień publicznych, prawa europejskiego (m.in. w zakresie dyrektyw podatkowych), służby cywilnej, dostępu do informacji publicznej, - monografie i inne opracowania dotyczące prawa polskiego (w szczególności podatkowego) i europejskiego, - piśmiennictwo w szczególności dotyczące spraw podatkowych i egzekucji w administracji f) Wzory pism i umów 4. Wymagania funkcjonalne programu: a) możliwość przeglądania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i aktów uchylonych, b) wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje: zmienia - zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez) c) odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych, d) metryka zawierająca tytuł, datę wydania, datę wejścia w życie, datę zmiany, miejsce publikacji, rodzaj, datę uchylenia, e) wyszukiwanie według identyfikatora/sygnatury, f) wyszukiwanie według rocznika, g) wyszukiwanie według haseł, h) wyszukiwanie według indeksu przedmiotowego, i) wyszukiwanie według słów zawartych w treści dokumentów, według frazy, j) odesłania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego lub z poziomu metryki aktu prawnego, k) odesłania do orzeczeń, pism urzędowych, wzorów pism i umów z poziomu tekstu aktu prawnego lub z poziomu metryki aktu prawnego, l) możliwość przeglądania tekstu projektów zmieniających akt prawny, m) identyfikacja aktów prawnych obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących, n) możliwość wydruku, kopiowania oraz eksportu do plików tekstowych całości lub fragmentów tekstu elementów bazy elektronicznego systemu informacji prawnej, o) możliwość przeszukania bazy danych Krajowego Rejestru Sądowego po: nazwie spółki, numerze KRS, imieniu i nazwisku, p) możliwość wyświetlania powiązań między podmiotami w bazie danych Krajowego Rejestru Sądowego
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie będzie pobierał wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (o treści jak w Załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (o treści jak w Załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (o treści jak w Załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (o treści jak w Załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (o treści jak w Załączniku nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z w/w czynności powołano pełnomocnika i jakiego postępowania ono dotyczy. Pełnomocnictwo musi identyfikować Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika. Wspólny wniosek powinien zawierać oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy dla każdego Wykonawcy z osobna.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. W takim przypadku zmiana terminu wykonania umowy możliwa jest o liczbę dni, w czasie których zdarzenie trwało, 2) zmiany stawki podatku od towarów i usług w warunkach, o których mowa w § 4 ust. 8 umowy, 3) zmiany obowiązujących przepisów prawa, które wprowadzają bezwzględny obowiązek modyfikacji zobowiązań wzajemnych, wynikających z umowy

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.is.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wraz z ww. wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. 2. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 4. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. 6. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 222 736,- zł brutto. 3. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 5 000,00 zł brutto. 3. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką). 4. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. 7. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz wynikające z przepisów prawa (w tym opłaty, koszty i podatki). Wynagrodzenie obejmuje również koszty opakowań, ewentualnego ubezpieczenia oraz dostarczenia przedmiotu dostawy do poszczególnych Jednostek Skarbowych. 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni Zbiorcze zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do umowy (dostępne na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl) poprzez wpisanie do niego cen dla poszczególnych Jednostek Skarbowych i wartości całego przedmiotu umowy (brutto). Wypełnione i podpisane Zbiorcze zestawienie stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość przedmiotu umowy, która zostanie wykazana w Zbiorczym zestawieniu będzie tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z ogólnymi warunkami umowy - Załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępny na stronie Zamawiającego www.is.wroc.pl.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-12-16 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Skarbowa we Wrocławiu, ul. B. Pretficza 11, 50-983 Wrocław, pokój nr 307 (kancelaria).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-23 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-23 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie pobierał zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Ogólne warunki umowy stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.is.wroc.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie jest zamówieniem wspólnym Izby Skarbowej we Wrocławiu i wszystkich urzędów skarbowych woj. dolnosląskiego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem, dopuszczalna jest również forma pisemna. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) - przez pełnomocnika. Upoważnienie lub pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę -za zgodność z oryginałem. Wniosek musi być sporządzony na formularzu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego: www.is.wroc.pl. Do Wniosku muszą być załączone wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane w ogłoszeniu. We wszystkich miejscach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby a w przypadku pieczęci imiennej - imię i nazwisko. Wniosek umieszcza się w trwale zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, na której należy umieścić: - nazwę i adres Zamawiającego, - nazwę i adres Wykonawcy, - hasło: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ SO/2511-0007/13 na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła