Licytacja L-547-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-547-2013 - Dostawa artykułów higienicznych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dawid Stachura, Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Pole
Adres pocztowy: Benedyktynów 4
Miejscowość: Legnickie Pole, Kod pocztowy: 59-241
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

509840

Termin otwarcia licytacji:

2013-12-24 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów higienicznych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa artykułów higienicznych: I.Pieluchomajtki: 1. Pieluchomajtki „nocne” rozmiar S obwód bioder od 55 cm do 80 cm o podwyższonej chłonności, do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynecji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca folia zewnętrzna optymalnie dopasowuje pieluchomajtki do kształtu ciała. Ultrachłonny wkład zapewnia optymalne zabezpieczenie a pokrywająca go warstwa kieruje wilgoć do wnętrza chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizuje zapach moczu i wiąże wilgoć w środku wkładu chłonnego. Wilgoć utrzymywana jest wewnątrz z daleka od skóry. Zapinane na przylepce dwuwarstwowe, które dają się wielokrotnie odpinać i zapinać nie niszcząc pieluchy. Pakowane a' 30 sztuk. 2. Pieluchomajtki „nocne” rozmiar M obwód bioder od 75 cm do 110 cm o podwyższonej chłonności, do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynecji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca folia zewnętrzna optymalnie dopasowuje pieluchomajtki do kształtu ciała. Ultrachłonny wkład zapewnia optymalne zabezpieczenie a pokrywająca go warstwa kieruje wilgoć do wnętrza chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizuje zapach moczu i wiąże wilgoć w środku wkładu chłonnego. Wilgoć utrzymywana jest wewnątrz z daleka od skóry. Zapinane na przylepce dwuwarstwowe, które dają się wielokrotnie odpinać i zapinać nie niszcząc pieluchy. Pakowane a' 30 sztuk. 3. Pieluchomajtki „nocne” rozmiar L obwód bioder od 100 cm do 150 cm o podwyższonej chłonności, do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynecji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca folia zewnętrzna optymalnie dopasowuje pieluchomajtki do kształtu ciała. Ultrachłonny wkład zapewnia optymalne zabezpieczenie a pokrywająca go warstwa kieruje wilgoć do wnętrza chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizuje zapach moczu i wiąże wilgoć w środku wkładu chłonnego. Wilgoć utrzymywana jest wewnątrz z daleka od skóry. Zapinane na przylepce dwuwarstwowe, które dają się wielokrotnie odpinać i zapinać nie niszcząc pieluchy. Pakowane a' 30 sztuk. 4. Pieluchomajtki „nocne” rozmiar XL obwód bioder od 130 cm do 170 cm o podwyższonej chłonności, do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone do inkontynecji moczu i kału. Elastyczna i nieprzepuszczająca folia zewnętrzna optymalnie dopasowuje pieluchomajtki do kształtu ciała. Ultrachłonny wkład zapewnia optymalne zabezpieczenie a pokrywająca go warstwa kieruje wilgoć do wnętrza chroniąc skórę przed wilgocią. Superabsorbent neutralizuje zapach moczu i wiąże wilgoć w środku wkładu chłonnego. Wilgoć utrzymywana jest wewnątrz z daleka od skóry. Zapinane na przylepce dwuwarstwowe, które dają się wielokrotnie odpinać i zapinać nie niszcząc pieluchy. Pakowane a' 30 sztuk. II.Wkładki urologiczne: 1.Wkładki urologiczne (anatomiczne) przeznaczone dla osób z lekką i średnią inkontynencją o anatomicznym kształcie, nieprzepuszczające wilgoci, zawierająca superabsorbent z jednym lub dwoma paskami z klejem do mocowania na bieliźnie. Superabsorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach. Rozmiar extra o długości 28 cm.Opakowania a'15 sztuk. 2.Wkładki urologiczne (anatomiczne) przeznaczone dla osób z lekką i średnią inkontynencją o anatomicznym kształcie z wewnętrznymi hydrofobowymi falbankami bocznymi zapobiegającym wyciekom, zawierająca superabsorbent z jednym lub dwoma paskami z klejem do mocowania na bieliźnie. Superabsorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach. Rozmiar super o długości 37 cm. Opakowanie a 30 szt. III.Podpaski Podpaski – podpaski tradycyjne bez osłonek bocznych, pokryte mięciutką włókniną softiplait, o grubości 6,5-8 mm, warstwa spodnia podpasek wykonana z izolacyjnej folii oddychającej, przyjaznej dla skóry. Oddychająca folia chroni skutecznie bieliznę i jednocześnie umożliwia swobodny przepływ powietrza nie podrażnia skóry. Produkt o wysokiej chłonność, z bocznymi wytłoczeniami, dzieki którym przedostająca się na nie wilgoć zostaje równomiernie rozprowadzona. Stabilny pasek klejący uniemożliwia przesuwanie podpaski, zapewniając maksymalną ochronę w trakcie jej użytkowania. Rozmiar normal, pakowane a' 20 szt. IV.Rękawice Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z latexu, pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar S Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z latexu, pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu.Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar M Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z latexu, pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar L Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z winylu, nie pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar L UWAGA! Zamawiający wymaga od dostawcy sprzedaży asortymentu (pieluchomajtek i wkładek anatomicznych) według zasad refundacji środków pomocniczych wg NFZ. B.WIELKOŚĆ I ZAKRES ZAMÓWIENIA. Rękawice lateksowe zapotrzebowanie na 12 miesięcy: S – 85 x 12 = 1020 pudełek a100 M – 30 x 12 = 360 pudełek a100 L – 5 x 12 = 60 pudełek a 100 Rękawice winylowe zapotrzebowanie na 12 miesięcy L – 4 x 12 = 48 pudełek a 100 Pieluchomajtki zapotrzebowanie na 12 miesięcy S – 4 x 12 = 48 opakowania a30 szt. (1440 szt.) M – 120 x 12 = 1440 opakowań a 30 szt. (43.200szt.) L- 150 x 12 = 1.800 opakowań a30 szt. (54.000 szt.) XL – 80 x 12 = 960 opakowań a30 szt. (28.800 szt.). Wkładki anatomiczne zapotrzebowanie na na 12 miesięcy extra 24 x 12 = 288 opakowań a'15 szt. (4.320 szt.) super 60 x 12 = 720 opakowań a'15 szt. (10.800 szt.) Podpaski 5 x 12 = 60 opakowań a'20 szt. (1200 szt.)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.14.11.11-1
Dodatkowe przedmioty 33.14.14.20-0

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
01.01.2014-31.12.2014

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - zrealizowali co najmniej jedną dostawę środków higienicznych o łącznej wartości minimum 150 000,00 zł brutto.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona w przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

inne dokumenty
Wniosek o dopuszczenie w licytacji elektronicznej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.dpsddlp.legnica.dolnyslask.pl/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Z platformy licytacji elektron. w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się na platformie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ 2.Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3.Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego o swoim loginie we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego loginu lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego loginu. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. UWAGA: Nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła Wykonawcy. 4.Wymagania tech.: Komputer PC z sys. operac. Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0(lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2.Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto za całość zamówienia. 7. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę netto (bez VAT) za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt II. Cena wywoławcza:197394,44,00 zł (netto). Minimalne postąpienie 100.00 PLN netto (słownie: sto złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy.W celu ustalenia zaoferowanej ceny brutto za przedmiot licytacji -wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o 8 % stawkępodatku VAT. 8. Termin otwarcia licytacji: 5 dni od dnia przekazania zaproszeń,o godzinie 10:00. Dokładny termin Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 9. Zamawiający zamyka licytację,gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-12-18 11:07:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,ul. Benedyktynów 4,59-241 Legnickie Pole,

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-12-24 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-12-24 12:11:26

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej http://bip.dpsddlp.legnica.dolnyslask.pl/

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła