Licytacja L-55-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-55-2009 - Dostawa krzeseł konferencyjnych z pulpitem

Dane zamawiającego

Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

110864

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-06 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 krzeseł konferencyjnych z pulpitem (w tym 10 szt. dla osób leworęcznych), stanowiących wyposażenie sal rozpraw KIO w nowej siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17 A Opis krzesła: krzesło konferencyjne z pulpitem, o metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem, wyprofilowanym odpowiednio do siedzącej sylwetki człowieka; tapicerka w kolorze czarnym lub grafitowym, wykonana z włókna posiadającego wysoką odporność mechaniczną na ścieranie; rama oparcia siedziska oraz nogi wykonane z metalu chromowanego; krzesło wyposażone w pulpit wykonany z tworzywa w kolorze czarnym; mocowanie pulpitu na podłokietniku. Wymagane jest mocowanie pulpitu umożliwiające składanie w pionie wzdłuż nogi krzesła i rozkładanie do pozycji poziomej, tworząc stolik. Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać składanie w stosy

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w.w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę krzeseł konferencyjnych z pulpitem będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10 zł. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-04-29 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych przedmiotowym postępowaniu oświadczeń i dokumentów, wg. formuły spełnia - nie spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć: 1.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp - zał. nr. 1 do wniosku (wzór dostępny na stronie www.uzp.gov.pl/zamowienia-publiczne-w-uzp1). 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp - zał nr. 2 do wniosku (wzór dostępny na stronie www.uzp.gov.pl/zamowienia-publiczne-w-uzp1). 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile wniosek składa pełnomocnik. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zasady składania wniosków przez podmioty występujące wspólnie: Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z wnioskiem pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 1 do 3, powinny być złożone przez każdy podmiot. W przypadku załączenia do wniosku innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego ( np. materiały reklamowe) dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na sposób oceny wniosku lub oferty.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 05.06.2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ISTOTNE WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa 80 krzeseł konferencyjnych z pulpitem. 2. Termin dostawy: 05.06.2009 r. 3. Zasady i termin płatności: 3.1. płatne przelewem, w ciągu 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację zamówienia jest podpisanie protokołu odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego bez zastrzeżeń co do jakości. 3.2. dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. 12 miesięczna gwarancja, licząc od dnia dostawy. 5.Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych: 5.1. w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny umowy. 5.2 w przypadku nieterminowego wykonania dostawy 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. 6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron. 7. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. W sprawach nie regulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za realizację całego zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. 2. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach formalnych: Agnieszka Borucka, nr telefonu: (022) 458-77-16 Monika Frączkowska, nr telefonu: (022) 458-77-09 W sprawach technicznych: Grzegorz Ber, nr telefonu: (022) 458-77-74 PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Zamówień Publicznych al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa oraz opisane Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę krzeseł konferencyjnych z pulpitem. Nie otwierać przed dniem 27.04.2009 r. godz. 10:00.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-04-29 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 20 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-04-30 11:43:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła