Licytacja L-55-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-55-2010 - Zakup i dostawa kopert.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Rafał Ginszt, Agencja Rynku Rolnego
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 6/12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-400
Tel.: 0-22 661-72-72, Faks: 0-22 661-79-02
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

48613 - 2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-23 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa kopert.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kopert: 1. C6 (114x162 mm) SK – 1 000 (Ilość szt. w opakowaniu), 18 000 (Razem w szt.); 18 (ilość opakowań); 2. C5 (162x229 mm) SK - 500 (Ilość szt. w opakowaniu), 100 500 (Razem w szt.), 201 (ilość opakowań); 3. C5 (162x229 mm) SK z okienkiem - 500 (Ilość szt. w opakowaniu), 128 500 (Razem w szt.), 257 (ilość opakowań); 4. C5 (162x229 mm) NK z okienkiem do koper. - 500 (Ilość szt. w opakowaniu), 420 000 (Razem w szt.), 840 (ilość opakowań); 5. C4 (229x324 mm) SK - 250 (Ilość szt. w opakowaniu), 21 000 (Razem w szt.), 84 (ilość opakowań); 6. C4 rozszerzana (229x324x38 mm) HK - 250 (Ilość szt. w opakowaniu), 8 500 (Razem w szt.), 34 (ilość opakowań); 7. B4 (250x353 mm) SK - 250 (Ilość szt. w opakowaniu), 3 500 (Razem w szt.), 14 (ilość opakowań); 8. B4 rozszerzana (250x353x38 mm) HK - 250 (Ilość szt. w opakowaniu), 4 000 (Razem w szt.), 16 (ilość opakowań); 9. E/15 (240x275 mm) bąbelkowa HK - 100 (Ilość szt. w opakowaniu), 700 (Razem w szt.), 7 (ilość opakowań); 10. K/20 (370x480 mm) bąbelkowa HK - 100 (Ilość szt. w opakowaniu), 2 400 (Razem w szt.), 24 (ilość opakowań); 11. B5 (174x250 mm) SK - 500 (Ilość szt. w opakowaniu), 45 000 (Razem w szt.), 90 (ilość opakowań). - SK – samoklejąca - HK – samoklejąca z paskiem - NK – do maszynowego pakowania korespondencji na mokro Opis asortymentu 1) C6 (114x162 mm) SK – bez okienka; papier offsetowy biały o gramaturze 70-80g/m²; wnętrze koperty z poddrukiem niebieskim. 2) C5 (162x229 mm) SK – bez okienka; papier offsetowy biały o gramaturze 75-90g/m²; klejenie po krótkim boku; wnętrze koperty z poddrukiem niebieskim. 3) C5 (162x229 mm) SK – z okienkiem 45x90 mm po prawej stronie, 16 mm od prawego boku i 64 mm od dołu; papier offsetowy biały o gramaturze 80-90g/m²; klejenie po krótkim boku; wnętrze koperty z poddrukiem niebieskim. 4) C5 (162x229 mm) NK – z okienkiem 45x90 mm po prawej stronie, 16 mm od prawego boku i 64 mm od dołu; papier offsetowy biały o gramaturze 80-90g/m²; klejenie po długim boku. Do maszynowego pakowania korespondencji na mokro. 5) C4 (229x324 mm) SK – bez okienka; papier offsetowy biały o gramaturze 90g/m²; klejenie po krótkim boku; wnętrze koperty z poddrukiem niebieskim. 6) C4 (229x324x38 mm) HK – z rozszerzanymi bokami i spodem; koperta biała o gramaturze 130g/m²; klejenie po krótkim boku. 7) B4 (250x353 mm) SK – bez okienka; papier offsetowy biały o gramaturze 100g/m²; klejenie po krótkim boku. 8) B4 (250x353x38) HK – z rozszerzanymi bokami i spodem; koperta biała o gramaturze 130g/m²; klejenie po krótkim boku. 9) E/15 (240x275) bąbelkowa HK – koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, kolor koperty biały. 10) K/20 (370x480) bąbelkowa HK – koperta ochronna z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, kolor koperty biały. 11) B5 (174x250 mm) SK – bez okienka; papier offsetowy biały o gramaturze 75-90g/m²; klejenie po krótkim boku; wnętrze koperty z poddrukiem niebieskim, klejenie po krótkim boku. W kopertach SK – samoklejące (poz. 1 – 3, 5, 7, 11) oraz koperty NK – do maszynowego pakowania korespondencji na mokro, trwałość kleju wynosi min. 12 miesięcy od daty dostawy. Podane wielkości kopert są wymiarami zewnętrznymi. 2. Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy w podziale na Oddziały Terenowe i Centralę ARR stanowi załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy. 3. Wykaz danych adresowych Centrali ARR i Oddziałów Terenowych ARR stanowi załącznik nr 3 do Istotnych postanowień umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do wyczerpania kwoty określonej w umowie, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych).

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.arr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, obowiązany jest zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie, poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza: 61 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Minimalny krok postąpienia: 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych). 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-15 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

W siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, w Kancelarii Ogólnej, hol główny, parter, wejście D/A.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-23 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-23 12:45:58

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy brutto.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZEDMIOT UMOWY § 1 Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa kopert, zgodnie ze specyfikacją techniczno-ilościową zawartą w załączniku Nr 1 do umowy stanowiącym integralną część umowy. WARUNKI REALIZACJI DOSTAW § 2 1. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r. 2. Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy w podziale na Oddziały Terenowe i Centralę ARR stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 3. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest Centrala ARR oraz Oddziały Terenowe ARR zgodnie z wykazem danych adresowych Centrali ARR i Oddziałów Terenowych ARR stanowiącym załącznik Nr 3 stosownie do ust. 2. 4. Wykonawca pokryje koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia przedmiotu umowy w ilościach mniejszych niż wyszczególnione w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania dostaw w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania do wskazanej w nim jednostki Zamawiającego, zgodnie z ust. 3 w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8:00 do godz. 14:00. 7. Zgłoszenie zapotrzebowania na poszczególne dostawy dokonywane będą przez pracowników Biura Administracyjnego w Centrali ARR, natomiast w Oddziałach Terenowych ARR pracowników Sekcji Administracji OT ARR. 8. Zgłoszenia dokonywane będą faksem pod numerem ………………….. lub na adres e-mailowy ………………………………………, dodatkowo mogą zostać potwierdzone telefonicznie pod numerem ………………….. w dni powszednie w godzinach 9 -16, przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 15.00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane rano następnego dnia roboczego. 9. Potwierdzeniem wykonania każdej dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli stron. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów - stanowiącymi załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. WARUNKI PŁATNOŚCI § 3 1. Całkowita wartość umowy wynosi netto ………………… PLN (słownie: ……………………………………… ) plus należny podatek VAT w wysokości, 22% co stanowi cenę brutto ………………… PLN (słownie: ……………………………………...). 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdorazową dostawę przedmiotu umowy zgodnie z cenami zawartymi w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 3. Suma wartości faktur VAT za poszczególne dostawy nie może być wyższa od wartości umowy określonej w ust. 1. 4. Wartość umowy określona w ust. 1 ulega zmniejszeniu, stosownie do § 2 ust. 5, jeżeli wykonany przedmiot umowy określony w § 1 obejmuje ilości mniejsze niż wskazane w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 5. W przypadku realizacji umowy w kwocie niższej niż wymieniona w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie umowy w pełnej kwocie. 6. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za poszczególne dostawy przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT dotyczącej danej dostawy. 7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę kopert stanowią podpisane bez uwag protokoły zdawczo-odbiorcze określone w § 2 ust. 9. 8. Faktury VAT będą wystawiane na: Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, NIP: 525-000-78-79. 9. Płatność będzie wykonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. KARY UMOWNE § 4 1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z parametrami określonymi w załączniku Nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wymienić przedmiot umowy na zgodny ze specyfikacją z załącznika Nr 1. W okresie od dnia zgłoszenia niezgodności do dnia dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z parametrami, Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 1% brutto od wartości danego zamówienia za każdy dzień oczekiwania na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z umową. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% brutto wartości danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 liczona w całym okresie realizacji umowy przekroczy 10% wartości brutto umowy, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto umowy. 4. W wypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy określonej w § 3 ust 1. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY § 5 1. W dacie zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 2 % wartości umowy brutto, tj. …. …. PLN (słownie: ……………………………….) w formie ……………………….., co Strony niniejszym potwierdzają. 2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Agencja przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Agencja zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy przeznaczone jest na pokrycie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w terminie 30 dni od dnia uznania Umowy przez Agencję za należycie wykonaną. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 6 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, której nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może w takim wypadku żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła