Licytacja L-55-2014

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-55-2014 - Codzienny monitoring prasy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-45-06, Faks: 22 694-52-68
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

68978-2014

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Codzienny monitoring prasy
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do dostarczania codziennego monitoringu prasy ogólnopolskiej i regionalnej, wymienionej w Załączniku A do umowy. 2. Wykonawca dostarcza materiały prasowe obejmujące tematykę: a) budżetu państwa, finansów publicznych, finansów samorządów, podatków, ceł, administracji skarbowej, długu publicznego, gwarancji i poręczeń, finansowania sfery budżetowej, finansowania bezpieczeństwa państwa, gier hazardowych, pracy organów celnych i skarbowych, strefy euro, wejścia RP do strefy euro, działań UE z zakresu finansów, systemu emerytalnego; b) dotyczące wystąpień kierownictwa Ministerstwa Finansów oraz byłych ministrów i wiceministrów finansów, pracowników Ministerstwa Finansów oraz ekspertów; c) zawierające wystąpienia o tematyce ekonomicznej innych osób, dotyczące: systemu emerytalnego, finansów państwa, Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, najważniejszych informacji na temat instytucji finansowych, informacji dotyczących banków i funduszy inwestycyjnych oraz wydarzeń gospodarczych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego sporządzania skróconego przeglądu prasy ogólnopolskiej z podziałem na bloki tematyczne (wzór w załączniku B do umowy) i przesłanie go drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 72.31.90.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
24 miesiące

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania wniosków tj. do 10-03-2014 r. do godziny 12:00; 2. Ustala się wadium w wysokości: 2 000.00 zł. słownie: dwa tysiące zł; 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.); 3.Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy; 4.Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: BGK I Oddział Warszawa 78 1130 1017 0200 0000 0013 7228 z dopiskiem Wadium - Codzienny monitoring prasy 6.Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do wniosku. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej - kopii dowodu wykonanej operacji

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek wiedzy, i doświadczenia zgodnie z przepisem §1 ust 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wskaże w wykazie oraz złoży poświadczenia na wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, polegających na sporzadzaniu skróconego przegladu prasy ogólnopolskiej i regionalnej o łącznej wartości, co najmniej 50 000.00 zł

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmioty powstałe na skutek zmian/przekształceń organizacyjno-prawnych Stron umowy, wstępują w prawa i obowiązki Stron.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) - z Platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed wysłaniem Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji; b) - Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, rejestruje się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca składając Wniosek o dopuszczenie go do udziału w licytacji podaje swój login; c) - w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie umieszczono przy rejestracji); d) - brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce SAMOUCZEK; 3. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Przedmiotowa licytacja jest licytacją jednoetapową; 4. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny; 5 Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie do udziału w licytacji zostanie wysłane faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna prowadzona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Platforma licytacji elektronicznych, adres internetowy https://licytacje.uzp.gov.pl; W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia; 2.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą; 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; 4. Oferta złożona przez Wykonawcę musi być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. System umożliwia składanie wyłącznie postąpień o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Sposób podawania kwoty - kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 102.50 obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające; 5. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 6. W trakcie licytacji obowiązuje czas podawany na stronie Platformy licytacji elektronicznych UZP;7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia; 8. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 96 000.00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-03-10 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, Departament Finansów Resortu, pok. 1326, tel. 22 694 48 04

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:20.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca, przed podpisaniem umowy, wniesie w pieniądzu kwotę stanowiącą równowartość 10% wartości zamówienia brutto w formie przelewu na rachunek Zamawiającego na okres 24 miesięcy, które zostanie zwolnione przez Zamawiającego po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy po pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej. 3. Zamawiający może z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez zgody Wykonawcy, dochodzić wszelkich należności wynikających z umowy i przepisów prawa w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a w szczególności tytułu kar umownych.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr 4 jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego, adres: www.mf.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 1. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnie oznaczonym napisem - "Codzienny monitoring prasy" wraz z Załącznikiem Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy oraz Załącznikiem Nr 3 – Wykaz wykonanych głównych usług. Wzór umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany jest w Załączniku Nr 4. Wykonawca może złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oświadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna; 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia należy opieczętować pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do Wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pełnomocnictwo do podpisania wniosku; 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy; 4. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem: www.mf.gov.pl; 5. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Przemysław Dobrowolski- tel. 22 694-48-04, fax 22 694-58-90, e-mail: wzp@mofnet.gov.pl; 6. Adres do korespondencji: Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu ul. Świętokrzyska 12, 00- 916 Warszawa; 7. Wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną; 8. Bezpośrednio po zakończeniu licytacji na stronie Platformy licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zakładka Ogłoszenie, pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl zostanie podana nazwa(firma) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; 9. Informacyjnie: czas pracy w Ministerstwie Finansów codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15;

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła