Licytacja L-55-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Partner21 z ofertą o wartości 299900PLN.
Dane zwycięzcy:
Partner21 - Agnieszka Wojtkowska, Partner XXI Sp. z o. o.
Gierdziejewaskiego1
02-495, Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu L-55-2018 - Dostawa papieru kserograficznego

Dane zamawiającego


Nazwa: Izba Skarbowa w Warszawie , Izba Skarbowa w Warszawie
Adres pocztowy: Alojzego Felińskiego 2 B
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 01-513
Tel.: 22 561 80 01, Faks: 22 56 18 190
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

520114-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-08 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa papieru kserograficznego

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 000 ryz papieru do drukarek i kserokopiarek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w części II - „Opis przedmiotu zamówienia i warunków dostawy”. 1. Oferowany papier powinien charakteryzować się następującymi parametrami nie gorszymi niż: a) gramatura - 80 g/ m2 z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-ISO 536:2011, b) stopień białości - 153 CIE z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron, d) grubość - 106 µm z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-EN ISO 534:2012, f) wilgotność – 3,6 - 5,0 zgodnie z PN –ISO 287:2011, a ponadto papier powinien zachować stabilną gramaturę i inne parametry techniczne, tj. powinien być bezdrzewny (bezchlorowy – produkowany z celulozy typu ECF lub TCF), ze względu na bezpyłowość zapewniać bezawaryjną pracę wszelkiego rodzaju kserokopiarek, nadawać się również do drukarek laserowych, atramentowych i telefaksów oraz zapewniać bezawaryjną pracę wysokowydajnych kserokopiarek przy kopiowaniu dwustronnym. 2. Papier powinien być wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001 i PN EN ISO 9706:2001. 3. Warunki miejsca dostawy: Papier musi być dostarczony w terminie 21 dni od daty podpisania umowy do 62 punktów na terenie województwa mazowieckiego wymienionych w części II - „Opis przedmiotu zamówienia i warunków dostawy”.

http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem: http://licytacje.uzp.gov.pl – nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. (Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych).

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 zł. (słownie: sto zł 00/100). (Zaoferowana cena powinna wynikać z przemnożenia liczby zamawianych ryz papieru przez cenę brutto 1 ryzy). Cena całkowita za 1 ryzę musi posiadać cenę całkowitą podaną do dwóch miejsc po przecinku. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą kwotę brutto 317 000,00 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy zł i 00/100). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. 10. Zamawiający zamyka licytację, gdy w ciągu 20 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 20 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-01 13:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-08 10:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-03-08 10:43:19

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

-

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

-

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, a w szczególności w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują nadal co najmniej dwie osobne dostawy papieru kserograficznego, każda o wartości nie niższej niż 300 000 zł brutto. W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość zrealizowanej części dostawy nie będzie niższa niż 300 000 zł brutto oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Oświadczenie wykonawcy.

-

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy papieru wymagań zamawiającego, należy złożyć: a) próbkę oferowanego papieru w ilości 1 ryzy (500 szt. kartek). Po zakończeniu postępowania próbka papieru może zostać zwrócona Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich żądanie złożone w terminie 14-tu dni. b) dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany papier parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia: - informację producenta papieru zawierającą nazwę oraz parametry techniczne oferowanego papieru oraz kopie aktualnych certyfikatów ISO 9001 lub ISO 9002 oraz ISO 14001; - potwierdzenie wydane przez producenta papieru o spełnianiu przez oferowany papier normy PN-EN ISO 9706:2001 „Informacja i dokumentacja – Papier przeznaczony na dokumenty – Wymagania dotyczące trwałości”; - oświadczenie Wykonawcy o warunkach dostawy: Oświadczenie Wykonawcy, że dostawa zostanie dostarczona do wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca. Zobowiązanie Wykonawcy do pokrycia kosztów wykonania ewentualnych analiz, w przypadku stwierdzenia niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego papieru, a parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy, że całość oferowanego przedmiotu zamówienia będzie jednorodna pod względem miejsca produkcji (ten sam producent), oraz że oferowany przedmiot zamówienia pochodzi z produkcji nie wcześniejszej niż z 2017 roku (załącznik nr 1 do wniosku).

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 4), - pełnomocnictwo. W przypadku gdy upoważnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawioną przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo w swej treści powinno bezpośrednio i jednoznacznie wskazywać na uprawnienie określonej osoby do reprezentowania Wykonawcy, - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, przedkłada pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust.2b uPzp, - pełnomocnictwo. W przypadku gdy upoważnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawioną przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo w swej treści powinno bezpośrednio i jednoznacznie wskazywać na uprawnienie określonej osoby do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą


30 dni.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


21 dni od daty podpisania umowy.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


CZĘŚĆ IV – WZÓR UMOWY Umowa Nr /2018 zawarta w dniu 2018 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa – Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. A. Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, posiadającą NIP: 525-100-72-78 oraz REGON: 001021100, reprezentowaną przez: ........................................ - ............................................ zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” a …………………….. z siedzibą w ………………., ul. ……………………, ……………., posiadającą NIP: …………………… oraz REGON: …………………, zarejestrowaną pod numerem KRS ………………. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……………… w ……………, Wydział………. Gospodarczy KRS, reprezentowaną przez: …………………..– ………………………… zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, zawarto umowę o następującej treści: § 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 25 000 ryz papieru do drukarek i kserokopiarek dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz jednostek jej podległych zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem na zakup i dostawę papieru kserograficznego PN/2/2018. 2. Integralną częścią umowy jest: 1) treść Opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, 2) treść oferty Wykonawcy wraz z załącznikami. § 2. ZOBOWIĄZANIA STRON 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) współpracy z Wykonawcą w ramach przedmiotu umowy; 2) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy; 3) informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 4) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że: 1) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy; 2) zapoznał się z treścią umowy i warunkami wykonania niniejszej umowy; 3) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wykona przedmiot umowy zgodnie z nim; 4) otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy; 5) przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, a w szczególności obciążeń i praw osób trzecich, nieużywany oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego bądź zabezpieczenia; 6) poniesie pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich, jak też za szkody spowodowane działaniami lub zaniedbaniami osób i podmiotów trzecich, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, za które ponosi odpowiedzialność. § 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu na własny koszt do wszystkich jednostek w ilości wymienionej w załączniku nr 1 do umowy. 2. Za termin realizacji zamówienia przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez Strony umowy ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 8. 3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 4. Protokół sporządza Wykonawca. 5. O terminach dostaw Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni robocze przed planowana dostawą. 6. Wadliwy przedmiot umowy nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego, a w miejsce wadliwego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie realizacji umowy przedmiot umowy wolny od wad. 7. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 8. 8. Odbiór przedmiotu umowy w każdej jednostce zostanie potwierdzony oddzielnym protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych bez zastrzeżeń nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego: 1) zgodności (kompletności dostawy) ze specyfikacja techniczną, 2) braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń przedmiotu umowy. § 4. OSOBY DO KONTAKTU 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania. 2. Zamawiający ustanawia do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji dostawy: p. ………………, tel. ……………………, 3. Wykonawca ustanawia do kontaktów z Zamawiającym osobę odpowiedzialną za realizację dostawy: p. …………………….., tel. …………………………. § 5. GWARANCJA 1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy 2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń odpowiedniego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. § 3 ust. 6 umowy. 3. W przypadku wystąpienia wad w towarze będącym przedmiotem umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatne wymianę na towar wolny od wad w terminie 7 dni. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez pracowników Zamawiającego związane z nieprawidłowym używaniem przedmiotu zamówienia, działaniem sił wyższych np. pożar, powódź. § 6. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy w zakresie opisanym w § 1 umowy w wysokości: …….,.. zł brutto (słownie złotych: ………………………………….. ../..). 2. Kwota określona w ust. 1 nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 3. Kwota określona w ust.1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 4. Rozliczenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do jej wystawienia będą podpisane bez zastrzeżeń protokoły zdawczo-odbiorcze, o których mowa w ust. § 3 ust. 8 umowy. 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie określone w ust. 1 przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 6. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. W przypadku zmiany konta Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji płatności na rzecz Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia za konto wskazane w umowie jest kontem Wykonawcy właściwym do zapłaty wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 8. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych w razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia. 9. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń uwzględniających postanowienia niniejszej umowy Strony oświadczają, co następuje: 1) Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i posiada nadany NIP: 525-10-07-278, 2) Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym …………… posiada nadany NIP: …………………i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 10. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułów zrealizowanej umowy na osobę trzecią. § 7. KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, że odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy będzie dochodzone w postaci kar umownych wg następujących zasad: 1) za niewykonanie umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 2) za opóźnienie w realizacji zamówienia, z przekroczeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczoną oddzielnie za każdą jednostkę, 3) za nienależyte realizowanie obowiązków wynikających z gwarancji określonych w § 9 ust. 3, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia strony z żądaniem zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 8. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym umowy w razie powzięcia informacji o ogłoszeniu likwidacji lub upadłości lub o wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, jeżeli powyższe skutkować będzie brakiem możliwości wykonania dostawy lub wykonania świadczeń gwarancyjnych. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy gdy: a) Wykonawca opóźnia się w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy lub jego zakończeniem tak dalece że nie jest prawdopodobne aby zdołał zakończyć jego wykonywanie w terminie ustalonym w umowie, b) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie ze sposobem realizacji opisanym w umowie, c) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy powyżej 10 dni. 4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, o których mowa w ust. 2 i 3 wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny i nie może być dokonane później, niż w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie lub rozwiązania. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych z tego tytułu kar umownych. 6. Strony mogą rozwiązać umowę w drodze porozumienia Stron. § 9. KONTROLA REALIZACJI DOSTAW 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli poszczególnych partii dostaw. 2. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie, Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania dostawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, o której mowa w ust. 2. § 10. BADANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PAPIERU 1. Zamawiający może zlecić na koszt Wykonawcy przeprowadzenie badań dostarczonego towaru w celu potwierdzenia zgodności jego parametrów technicznych z parametrami, o których mowa w § 1 ust. 2. 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonych badań niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego towaru a parametrami wymaganymi, Zamawiają cy może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. § 11 ZMIANA ZAPISÓW UMOWY 1. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian zapisów niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. 2. Strony, w trakcie realizacji umowy dopuszczają w każdym czasie, zmiany jej treści niepowodujące zmiany treści oferty na podstawie, której wybrano wykonawcę, niezwiązanych z wyborem Wykonawcy (np. zmiana: konta bankowego, danych teleadresowych, sposobu fakturowania, osób wskazanych do kontaktów między stronami, podmiotu świadczącego serwis w okresie gwarancji na samochody). O powyższych zmianach Strony umowy będą wzajemnie powiadamiały się pisemnie. § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie w formie pisemnej konkretnego roszczenia do drugiej Strony umowy. 3. Strona, której zgłoszono reklamację ma obowiązek w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia do udzielenia pisemnej odpowiedzi. 4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Strona zgłaszająca roszczenie uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową i dochodzenia roszczeń. 5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z późń. zm.). 7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 8. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający: Wykonawca:

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy zł). 2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 20 1010 1010 0166 4913 9120 0000 w NBP O/O W-wa 4. W tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium – PN/2/2018 Dostawa papieru kserograficznego”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty o których mowa w ppkt. 2 b-d muszą zawierać zobowiązanie gwaranta, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty z tytułu przepadku wadium w myśl art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp, następuje jego bezwarunkowa wypłata do wysokości sumy gwarancyjnej. W treści gwarancji składanych przez konsorcjum powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oryginały dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 b-d, należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w odrębnej kopercie, a kopie dołączyć do wniosku. Kopię potwierdzenia przelewu także należy dołączyć do wniosku.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła