Licytacja L-55-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest b.kon-wyk z ofertą o wartości 40PLN.
Dane zwycięzcy:
b.kon-wyk - b.kon-wyk, UG
Armii Krajowej119
81-701, Sopot


Ogłoszenie o zamówieniu L-55-2019 - UG

Dane zamawiającego


Nazwa: k.grotha-zam, Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: Bażyńskiego6
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 83-251
Tel.: 517222688, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

111/10

Termin otwarcia licytacji:

2019-03-09 12:22:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG

Usługi

jjjj

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


sss

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


ssss

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:21:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:22:00.

Dokładna data

Upływa 2019-03-09 12:24:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


wssw

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


sss

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


sss

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


sss

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła