Licytacja L-56-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-56-2014 - Dostawa lic. oprog. antywir.OP-IV.272.28.2014.ŁB

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Łukasz Bednarski, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Adres pocztowy: Artura Grottgera 4
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-029
Tel.: 81 4416 635, Faks: 81 4416 535
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

67258 - 2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-03-13 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa lic. oprog. antywir.OP-IV.272.28.2014.ŁB
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontynuacji licencji oprogramowania antywirusowego (1070 sztuk) na stacje robocze w sieci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, aktualna licencja na oprogramowanie antywirusowe wygasa z dniem 31 marca 2014 r
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.76.00.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Licytacja zostanie zamknięta po upływie 20 minut od złożenia ostatniego postąpienia

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 3. Konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. 5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 6. Wzór umowy może zawierać dodatkowe przewidywane istotne zmiany.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Szczegóły patrz samuuczek na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100.00 zł (sto złotych). W toku licytacjiZamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Cena wywoławcza 47 000 zł. Szczegóły patrz samouczek na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-03-07 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin (I piętro, pokój 128 w budynku przy ul. Lubomelskiej 1- 3 - KANCELARIA OGÓLNA)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-03-13 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-03-13 10:21:10

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy do pobrania na stronie http://www.umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

współfinansowanie przedmiotu zamówienia: a) ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz 2014-2020; b) ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013; c) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; d) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; e) ze środków projektu pn. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania, Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura, Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury. f) z budżetu JST Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy + załącznik do Wzoru umowy – Protokół odbioru, Załącznik nr 4a do Ogłoszenia - Oświad. wyk. w trybie art. 22, Załącznik nr 4b do ogłoszenia - Oświad. wyk. w trybie art. 24, Załącznik nr 4c do ogłoszenia - Lista podmiotów lub oświadczenie, Załączniki dostępne są na stronie internetowej zamawiającego http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła