Licytacja L-56-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-56-2017 - budowa kanalizacji sanitarnej w Gniewomirowicach

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Miłkowice, Gmina Miłkowice
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 71 m. 71
Miejscowość: Miłkowice, Kod pocztowy: 59-222
Tel.: 76-8197021, Faks: 76-8871-213
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

35126

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-21 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
budowa kanalizacji sanitarnej w Gniewomirowicach
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice, gmina Miłkowice. Zakres zamówienia składa się z dwóch etapów: Etap I obejmuje budowę kanalizacji tranzytowej od miejscowości Gniewomirowice do miejsca wpięcia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jezierzany wraz z budową pompowni P1 i przyłącza kablowego nn dla zasilania pompowni. W ramach etapu I występuje skrzyżowanie z dwoma liniami kolejowymi PKP (tereny zamknięte). Łączna długość sieci kanalizacyjnej dla etapu I wynosi 1854 m, w tym: sieć ciśnieniowa z rur PE fi 110 mm, dł. 1844 m i sieć grawitacyjna z rur PVC fi 200 mm, dł. 10 m. Etap II obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze miejscowości Gniewomirowice w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przyłączami do budynków oraz budową pompowni P2, P3, P4, P5 i przyłączy kablowych nn dla zasilania pompowni. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej dla etapu II wynosi 4140 m, w tym: sieć ciśnieniowa z rur PE fi 90 mm, dł. 654 m i sieć grawitacyjna z rur PVC fi 200 mm i fi 160 mm, dł. 3486 m. Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 814,5 m z rur PVC fi 160 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa (projekt budowlany branży sanitarnej (tranzyt), projekt budowlany branży sanitarnej (przekroczenie linii kolejowych), projekt budowlany branży sanitarnej (obszar wsi), projekt budowlany branży elektrycznej (WIZ dla P1), projekt budowlany branży elektrycznej (zasilanie dla P1), projekt budowlany branży elektrycznej (WIZ dla P2, P3, P4, P5), projekt budowlany branży elektrycznej (zasilanie dla P2, P3, P4, P5), projekt wyposażenia pompowni, opinia geotechniczna, przedmiary robót), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna, stanowiące załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany wypełniać obowiązki i ponosić koszty towarzyszące robotom budowlanym, które wynikają z decyzji, warunków, uzgodnień, umów i innych dokumentów będących częścią dokumentacji projektowej.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.20.00.00-9
Dodatkowe przedmioty 45.10.00.00-8
45.23.00.00-8
45.11.00.00-1
45.23.10.00-5
45.11.10.00-8
45.23.20.00-2
45.23.30.00-9
45.23.24.23-3
45.23.14.00-9
45.11.10.00-8
45.31.12.00-2
45.31.73.00-5
45.31.71.00-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
15.03.2019 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 złotych. Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Nie dotyczy 1b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: za spełnienie warunku uważane będzie przedłożenie polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 2.000.000 złotych( słownie: dwa miliony złotych). Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania wniosków będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia, obejmującego cały okres realizacji zamówienia. 1c) zdolności technicznej lub zawodowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony gdy wykonawca wykaże dysponowanie: - min. 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami sanitarnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - min. 1 osobą na stanowisku Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - wykaże wykonanie 2 zadań dotyczących wykonanych robót budowlanych, które polegały na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową o długości (sieci plus przyłącza) min. 6 km każde zadanie (łącznie 12 km)lub 3 zadania dotyczące wykonanych robót budowlanych, które polegały na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową o długości (sieci plus przyłącza) min. 4 km każde zadanie (łącznie 12 km) z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 4. Przesłanki wykluczenia Wykonawców. 4.1Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, oraz który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp. 4.2 Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r, o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U z 2015r poz. 184, 1618,i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba ze, wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy Pzp 4.4Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 5. Informacje na temat składanych oświadczeń i dokumentów. 5.1.Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie i dokumenty w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu tj: 5.2aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.3aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do Informacji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.4W przypadku poleganiu na innych podmiotach w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5. 5.7dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 5.8 Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 5.9Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 5.10Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 , jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 5.11Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,: zamieszcza informacje o tych pomiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej informacji. 5.12Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji. 5.13W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2.Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1.Zmiany terminu realizacji robót budowlanych i/ lub przedmiotu umowy w przypadku: a)zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; b)zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; c)gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień, decyzji itp. w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; d)gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np. decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę); e)w przypadku konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej, bez dokonania których nie jest możliwe prowadzenie robót przez Wykonawcę; f)gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: -występowanie przez kolejno dziesięć dni roboczych obfitych opadów śniegu lub zalegającego śniegu lub temperatur poniżej – 5 (minus pięć) stopni Celsjusza, potwierdzonych przez inspektora nadzoru, -występowanie opadów deszczu przez dziesięć kolejnych dni roboczych potwierdzonych przez inspektora nadzoru, -zaistnienie przeszkód spowodowanych siłą wyższą, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, powódź, trzęsienie ziemi, pożar. g)gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z normami techniczno –budowlanymi lub wskazaniami projektanta w dokumentacji projektowej lub technologią przewidzianą przez producenta; h)natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne lub obiekty uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające wykonanie robót w okresie powyżej 10 dni, co wykaże Wykonawca; i)wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków: geologicznych lub archeologicznych; j)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, np.: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg. 2.1.1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 2.2.Zmian osobowych: a)zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu; b)zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c)zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy. Jeśli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d)rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; e)powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) w trakcie składania ofert. 2.3.Pozostałych zmian: a)w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b)w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; c)w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; d)w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; e)zmiany ilości płatności częściowych jeśli Zamawiający uzna zasadność takiej zmiany na podstawie uzasadnienia Wykonawcy; f)zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokości płatności częściowych w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; g)wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych lub wystąpienia robót zaniechanych; h)podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym; i)obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, wyłącznie w sytuacji wystąpienia robót zaniechanych. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; j)przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; k)zmiany nazwy zadania; l)dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienia ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3.W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 3.1. Zmiany zostały przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu. 3.2.Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotna niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3.3.Zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3.4.Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b)w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 3.5.Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 3.6.Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1.000 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 4.500.000,00 zł brutto. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 9:00. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. Zamawiający przypisze wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. W czasie trwania licytacji wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1)jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. 2)zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3)uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-13 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urzad Gminy Miłkowice pok. sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-21 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-21 10:49:48

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.Szczegółową formę wniesienia zabezpieczenia reguluje ustawa Pzp oraz projekt umowy będący załącznikiem do niniejszego postępowania.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia zawiera projekt umowy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła