Licytacja L-56-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest ug-lidka-wyk z ofertą o wartości 450000PLN.
Dane zwycięzcy:
ug-lidka-wyk - ug-lidka-wyk, ug-Lidka-wyk
Jabłoniowa55
80-180, Gdańsk


Ogłoszenie o zamówieniu L-56-2019 - Zakup kwiatów sezonowych

Dane zamawiającego


Nazwa: ba.kosz-wyk, UG
Adres pocztowy: Ruda38
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-067
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

dgh

Termin otwarcia licytacji:

2019-03-09 12:33:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zakup kwiatów sezonowych

Dostawy

Kwiaty sezonowe Ilość 30 szt Kolor pomarańczowy

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


kiujuju

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


ghtgherger

500000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:33:00.

Dokładna data

Upływa 2019-03-09 12:35:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


56uyutyu

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


tuyytrdu

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


tyuytuytu

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


tyuyuyt

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła