Licytacja L-57-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-57-2011 - Projekt i budowa 112szt przyzagrod. oczyszczalni

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Tomasz Dyszewski, Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna 15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

95307

Termin otwarcia licytacji:

2011-06-02 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt i budowa 112szt przyzagrod. oczyszczalni
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zaprojektowanie i budowa 112 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedliszcze kod CPV Słownik główny 45.25.21.27-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków Słownik uzupełniający A01-9 – Projekt i budowa Przedmiotem zamówienia jest: Prace projektowe - zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków wg lokalizacji podanych w załączniku do ogłoszenia zamieszczonym na stronie www.siedliszcze.pl Roboty budowlane - wykonanie przydomowych oczyszczalni zgodnie z projektem Szczegółowy zakres prac: - zakup map do celów projektowych - zgromadzenie aktualnych wypisów z rejestru gruntów - przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych - opracowanie projektów technicznych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnienie wymaganych prawem wskaźników oczyszczenia ścieków wyprowadzonych z układu rozsączającego - uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do rozpoczęcia budowy - wybudowanie oczyszczalni zgodnie z projektem - materiały i instalacje użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności - inwentaryzacja powykonawczą inwestycji - przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników końcowych oczyszczalni ścieków.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.25.21.27-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
28 września 2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia składania ofert (dnia i godziny otwarcia licytacji). 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 25.000,- zł (dwadzieścia pięć tys. zł). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie jednej lub kilku, wymienionych poniżej formie: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: WBS w Chełmie o/Siedliszczu nr konta: 13 8187 0004 2007 0150 0048 0017 z adnotacją „wadium – oczyszczalnie przyzagrodowe" - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - minimalne wymagania: dwie prace obejmujące jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy przyzagrodowych oczyszczalniach ścieków w minimalnej ilości 60 instalacji w jednym zamówieniu w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu zakończenia robót. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie przez wykonawcę wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Minimalne wymagania: wykonawca musi dysponować przynajmniej czterema koparkami, koparko-ładowarkami lub podobnym sprzętem umożliwiającym wykonywanie robót ziemnych przy instalowaniu oczyszczalni. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę. Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poprzez złożenie kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 tys. zł (należy dołączyć również dowód opłacenia polisy). Ocena przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” lub „nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

Inne dokumenty

Na podstawie §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – zamawiający wymaga złożenia opisu technicznego dokonanego na podstawie wizji w terenie obejmującego: schematyczną lokalizację osadnika gnilnego wraz z drenażem w stosunku do istniejących budynków na działce, średni zbadany poziom wód gruntowych w miejscu lokalizacji drenażu, informację o konieczności zastosowania przepompowni w danej lokalizacji, informację o konieczności wykonania dodatkowej wentylacji ponad poziom dolnej krawędzi dachu, informację o konieczności zastosowania filtra piaskowego. Na podstawie §5 ust. 1 pkt. 2 w/w Rozporządzenia Zamawiający wymaga złożenia opisu urzadzeń technicznych - określony przez producenta znak, typ lub inną cechę proponowanych osadników, studzienek, przepompowni, studzienek rozdzielających, zamykających itp. wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie tych wyrobów do stosowania w budownictwie. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) grupy tych wyrobów wymagają minimum systemu oceny zgodności 3, a więc z udziałem jednostki notyfikowanej (znak CE) lub akredytowanej (znak budowlany). Dla proponowanych urządzeń wymagane jest spełnienie PN-EN 12566 - Obowiązująca norma zharmonizowana dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.siedliszcze.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 20 000 zł brutto. 7. Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na: 1.201.608,16 zł brutto (jeden milion dwieście jeden tysięcy sześćset osiem zł szesnaście groszy) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

20000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-05-09 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Siedliszcze Szpitalna 15a 22-130 Siedliszcze, pokój nr 4

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-06-02 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-06-02 10:31:32

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy w wysokości 5% ceny całkowitej.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie zamawiającego www.siedliszcze.pl.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła