Licytacja L-57-2014

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-57-2014 - Modernizacja świetlicy w Majdanie Małym.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Stanowisko ds.Inwestycji, Gmina Krasnobród
Adres pocztowy: 3 Maja 36
Miejscowość: Krasnobród, Kod pocztowy: 22-440
Tel.: 846607691, Faks: 846607692
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

38525-2014

Termin otwarcia licytacji:

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:30.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja świetlicy w Majdanie Małym.
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAJDANIE MAŁYM - INSTALACJA GAZOWA. Rurociągi stalowe spawane fi 15mm-14m, rurociągi stalowe spawane fi 20mm - 20m,rurociągi stalowe spawane fi 25mm - 22m, wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25mm - 1 kpl, malowanie rurociągów gazowych, montaż podgrzewacza gazowego wody poj. 80l - 1 kpl; montaż kuchni gazowej szer. 60cm z piekarnikiem, montaż szafki naściennej gazowej, montaż podgrzewacza gazowego przepływowego o mocy 2kW - 1 kpl, rurociągi miedziane o śr. 18mm - 18m, MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ. Demontaż stolarki okiennej drewnianej - 14,80m2, wykonanie tynków - 25,25m, okna PVC rozwieralno-uchylne,2 komorowe, 2 szybowe, z mikro-wentylacją - 14,80m,podokienniki wewnętrzne aglomarmur szer. 30cm - 9,75m, obróbki blacharskie z blachy powlekanej 4,0m2. W zakres zamówienia nie wchodzą roboty budowlane zawarte w projektach budowlanych modernizacji świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym a zaprojektowane do wykonania w tej części budynku w której zlokalizowany jest garaż OSP Majdan Mały. Garaż OSP zlokalizowany jest budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym. Wykonawca w cenie oferty nie uwzględnia kosztów wykonania robót budowlanych w tej części budynku w której zlokalizowany jest garaż OSP Majdan Mały. Roboty te stanowią przedmiot innego zamówienia które zostanie udzielone na odrębnej licytacji elektronicznej. Załączony przez Zamawiającego na stronie internetowej przedmiar robót jest elementem wyłącznie pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny oferty. Cenę oferty wykonawca wylicza w oparciu o projekt budowlany i SSTWiORB oraz własne kalkulacje.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.21.00.00-4
Dodatkowe przedmioty 45.42.11.00-5
45.33.30.00-0
45.42.11.32-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 15.07.2014.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1000zł. słownie jeden tysiąc złotych Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pózn. zm.5). Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział w Krasnobrodzie Nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 rachunek pomocniczy DEPOZYT Wadium należy wnieść w terminie - w dacie granicznej ustalonej przez Zamawiającego do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z wykonaniem lub remontem lub przebudową instalacji gazowej w obiekcie budowlanym kubaturowym. Wartość wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 30.000zł brutto. Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1)Zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2)Zmiana terminów określonych w niniejszej umowie pod warunkiem, że zmiana będzie wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3) Zmiana w zakresie materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zaprzestania produkcji danego asortymentu, zmiany przepisów prawa bądź ujawnienia na etapie realizacji robót odstępstw założeń przyjętych w dokumentacji projektowej w stosunku do rzeczywiście odkrytych na placu budowy istniejących elementów budowli, budynków lub instalacji, 4)Zmiana osób wykonujących zamówienie, pod warunkiem, że zmiana będzie wynikała z odrębnych przepisów w tym rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy, utraty wymaganych uprawnień lub zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenie pracy, 5)Zmiana wprowadzająca rozwiązania zamienne (roboty zamienne) pod warunkiem, że będzie to skutkowało ulepszeniem realizacji zamówienia, usprawnieniem procesu budowy bądź koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 6)Zmiana terminu wynikająca z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy takich jak: a.wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego b. wystąpienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych) bezpośrednio wpływających na wydłużenie realizacji robót podstawowych.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca musi posiadać następujące urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu aukcji elektronicznych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych: 1) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. 2) Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W części tradycyjnej licytacji elektronicznej, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się zgodnie z art. 27 ustawy - Prawo zamówień publicznych zgodnie z wyborem zamawiającego. Formą obowiązującą jest forma pisemna. W części elektronicznej, przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art 77 ustawy - Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem niniejszej platformy - od otwarcia do zamknięcia licytacji. 1) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie służącym udzielaniu zamówień w trybie licytacji elektronicznej przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2) W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia i jest to licytacja jednoetapowa. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk ten będzie aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Podkreślenia wymaga, że system dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10,00zł. W toku licytacji dopuszczalne jest składanie wyłącznie ofert korzystniejszych od oferty aktualnie najkorzystniejszej. W licytacji elektronicznej każdorazowo wiąże jedynie oferta najkorzystniejsza. Licytacja kończy się w określonym w ogłoszeniu o licytacji terminie jej zamknięcia.

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-03-06 07:35:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:30.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:30.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy któremu przyznany zostanie kontrakt wykonawczy. 2. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

§1 1. Podstawą zawarcia umowy jest licytacja elektroniczna przeprowadzona na podstawie art.74 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr z dnia , ogłoszenie o zamówieniu na platformie licytacji elektronicznych z dnia ., ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w dniu 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną pod nazwą: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym w zakresie zgodnym: 1) Z projektami budowlano - wykonawczymi: a) Modernizacja świetlicy w Majdanie Małym - wewnętrzna instalacja gazowa. b) Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej - Wymiana Stolarki Okiennej 2) Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 3) Zakresem wyszczególnionym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP ..pod numerem ............. w dniu ..........3. W zakres zamówienia nie wchodzą roboty budowlane zawarte w projektach wyszczególnionych w ust.2 a zaprojektowane do wykonania w tej części budynku w której zlokalizowany jest garaż OSP Majdan Mały. Garaż OSP zlokalizowany jest budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym. §2 1.Wykonawca wykona wszystkie prace, o których mowa w §1 ust2 niniejszej umowy na które składają się roboty budowlane wyszczególnione w projektach budowlanych oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 2.Na zakres umowny o którym mowa w §1 ust.2, który wiąże Wykonawcę składają się następujące roboty budowlane: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAJDANIE MAŁYM - INSTALACJA GAZOWA. Rurociągi stalowe spawane fi 15mm-14m, rurociągi stalowe spawane fi 20mm - 20m,rurociągi stalowe spawane fi 25mm - 22m, wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 25mm - 1 kpl, malowanie rurociągów gazowych, montaż podgrzewacza gazowego wody poj. 80l - 1 kpl; montaż kuchni gazowej szer. 60cm z piekarnikiem, montaż szafki naściennej gazowej, montaż podgrzewacza gazowego przepływowego o mocy 2kW - 1 kpl, rurociągi miedziane o śr. 18mm - 18m, MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.Demontaż stolarki okiennej drewnianej - 14,80m2, wykonanie tynków - 25,25m, okna PVC rozwieralno-uchylne,2 komorowe, 2 szybowe, z mikro-wentylacją - 14,80m,podokienniki wewnętrzne aglomarmur szer. 30cm - 9,75m, obróbki blacharskie z blachy powlekanej 4,0m2.UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest projektach budowlanych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W zakres zamówienia nie wchodzą roboty budowlane wyszczególnione w §1 ust.3. 3. Roboty o których mowa w ust.1 Wykonawca wykona siłami własnymi z udziałem podwykonawcy* z użyciem własnych materiałów. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia podwykonawcy, któremu Wykonawca powierza realizację części zamówienia którymi są 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie robót powierzonych podwykonawcom które winny być wykonane zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).§31. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.2. Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo.§4 Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. §5 Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy i usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. §6 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. §7Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego wymienionych w §12. §8Termin zakończenia robót objętych umową ustala się na 15.07.2014r .§9 1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, oraz pozwolenie na budowę zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę*.2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy projekt budowlany. §10 Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego w terminie 14 od daty podpisania umowy w celu przejęcia placu budowy. §11 1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowych przez Wykonawcę mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.§12Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego na budowie sprawować będzie który wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego następujące osoby: Pan zam. upr. bud. nr ewidencyjny Inspektor nadzoru robót budowlano-montażowych. Pan zam. upr. bud. nr ewidencyjny - Inspektor nadzoru robót sanitarnych. 2. Zakres działania Inspektora nadzoru określają, przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z roku 1994 poz. 414 z późniejszymi zmianami). §10 Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: upr. bud. nr- kierownik budowy robót budowlanych branży zam. posiadający uprawnienia budowlane nr §11 Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się, na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. §12 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny kontraktowej wygrodzić teren budowy celem zabezpieczenia placu budowy przed ingerencją osób trzecich.3.Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia pracy. 4.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP Posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich Przeszkolenie stanowiskowe 5.Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim. 6. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy. §13 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną oraz specyfikacją techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich Normach lub Aprobatach Technicznych o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający (inspektor nadzoru) będzie żądał okazania ww dokumentów od Wykonawcy (kierownika budowy) przed wbudowaniem wyrobów i materiałów.3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia zinwentaryzowanych istniejących instalacji podziemnych. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz ze warunki prowadzenia robót są mu znane. §14 Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:zł słownie brutto: Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2 Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane. §15 1.Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy robót podlegających zakryciu, oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzić roboty zanikowe w terminie 2 dni od daty powiadomienia go przez Wykonawcę.2.W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo: nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót odstąpić od umowy powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt innego Wykonawcy. potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody 3.Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu, na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych wymaganych dokumentów. § 16 Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy i nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie wad i usterek. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także z tytułu: Braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14. b) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14. c)Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14.d)Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałym z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: Za nieterminowe przekazanie placu budowy, lub przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości 0,2% wartości ceny umownej, za każdy dzień zwłoki. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku dostawca lub Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. § 17 1.Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do dziennika budowy i uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru a następnie zgłosi do Zamawiającego gotowość na piśmie. Przez gotowość do odbioru należy rozumieć: zakończenie robót lub elementu robót, posiadanie protokołów prób i badań, atestów, certyfikatów, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, posiadanie oryginału dzienników budowy. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu do czasu ich usunięcia. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad, usterek strony ustalają termin ich usunięcia. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. Wykonawca na wykonanie robót budowlano-montażowych przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji (wystawi kartę gwarancyjną) na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. §18 1. Strony ustalają, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz uprawnień z tytułu gwarancji 10 % wartości ceny oferowanej wykonania zadania w zaokrągleniu do pełnych złotych w formie na kwotę: zł (słownie:), co stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. §19 Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie protokół odbioru końcowego oraz faktura Wykonawcy wystawiona Zamawiającemu. §20 Płatność za fakturę końcową dokonywana będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia właściwej faktury Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy w Bank .nr §21 W przypadku zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. §22 Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:1.Wykonawcy:Zamawiający nie wypełnia obowiązków wynikających z § 9 ust.2.2.Zamawiającemu: Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy nie przejął placu budowy lub kierownik budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy nie przedłożył Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy*. Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź nadania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. §23 Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji. §24 W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwania robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczające poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót, o ile przerwanie nie nastąpiło z jego winy. Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów wraz z kosztami zakupu zawartymi w kosztorysie ofertowym i przejąć je. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę, za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca, nie związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. §25 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: Zmiana w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); Zmiana terminów określonych w niniejszej umowie pod warunkiem, że zmiana będzie wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana w zakresie materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zaprzestania produkcji danego asortymentu, zmiany przepisów prawa bądź ujawnienia na etapie realizacji robót odstępstw założeń przyjętych w dokumentacji projektowej w stosunku do rzeczywiście odkrytych na placu budowy istniejących elementów budowli, budynków lub instalacji, Zmiana osób wykonujących zamówienie, pod warunkiem, że zmiana będzie wynikała z odrębnych przepisów w tym rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy, utraty wymaganych uprawnień lub zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenie pracy, Zmiana wprowadzająca rozwiązania zamienne (roboty zamienne) pod warunkiem, że będzie to skutkowało ulepszeniem realizacji zamówienia, usprawnieniem procesu budowy bądź koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, Zmiana terminu wynikająca z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy takich jak: wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego b. wystąpienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych) bezpośrednio wpływających na wydłużenie realizacji robót podstawowych. §26 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1129 - tekst jednolity).§27 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy w Zamościu.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Operacja pn: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanie Małym - finansowana jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 osi 4 Leader. Operacja odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie LGD Nasze Roztocze.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła