Licytacja L-57-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-57-2015 - Usługi biegłych – rzeczoznawców majątkowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki
Adres pocztowy: Grunwaldzka 15
Miejscowość: Rzeszów, Kod pocztowy: 35-959
Tel.: 17 867 12 05, Faks: 17 867 17 50
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

52836 - 2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-03-31 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi biegłych – rzeczoznawców majątkowych
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny 61 działek oraz występowanie w charakterze biegłego w toku prowadzonych w trybie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j. t. Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 ze zm.), postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie wysokości odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa, w związku z faktem, iż zostały objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji kolejowej pn.: Rozbudowa i przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 2.1 Szlak Czarna Tarnowska – Grabiny od km 99.900 do km 105.450 linii 91, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa, na odcinku Tarnów – Dębica w km 80.200 – 111.500 w ramach Projektu: Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III -obr. Grabiny, gm. Czarna 498/1, 643/5, 486/1, 637/3, 628/9, 561/1, 643/3, 645/7, 650/3, 660/3, 503/3, 647/3, 620/1, 620/2, 648/3, 649/3, 506/1, 652/3, 635/5, 577/1, 634/5, 504/5, 628/11, 632/1, 639/1, 630/1, 660/5, 579/5, 655/3, 505/5, 505/7, 487/1, 488/3, 517/5, 578/2, 579/7, 580/6, 631/3, 642/3, 646/3, 728, 502/3 -obr. Golemki, gm. Czarna 562/1, 556/1, 553/1, 563/1, 573/1, 560/3, 549/2, 549/1 -obr. Głowaczowa, gm. Czarna 972/1, 942/22, 942/20, 940/3, 939/1, 970, 942/18, 943/1, 974/10, 963/1, 941/3
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.31.90.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres realizacji zamówienia dla poszczególnych zleceń (wykonania operatów): do 30 dni od daty podpisania umowy. Zlecenia będą wystawiane przez Zamawiającego - jednorazowo w dniu podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanego wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do wniosku.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanego wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do wniosku. Dodatkowo Zamawiający, w celu zweryfikowania rzetelności Wykonawcy, żąda wskazania w wykazie - zał. nr 5 do wniosku wg wzoru - informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie - za rzetelnego Wykonawcę składającego ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostanie uznany ten, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, nie wykonał lub wykonał nienależycie (w szczególności z przyczyn zależnych od Wykonawcy została rozwiązana umowa, sądownie została przyznana kara umowna lub odszkodowanie z ww. tytułu) maksymalnie jednej usługi związanej z wykonaniem operatów szacunkowych - w ramach umowy przekraczającej wartość 126 747,00 zł netto. Przy czym niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia nie może być związane z zawinionym poważnym naruszeniem obowiązków zawodowych.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanego wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do wniosku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanego wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej podpisane oświadczenie, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości - załącznik nr 6 do wniosku wg. wzoru.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanego wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do wniosku.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanego wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do wniosku. Dodatkowo Zamawiający, w celu zweryfikowania rzetelności Wykonawcy, żąda wskazania w wykazie - zał. nr 5 do wniosku wg wzoru - informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie - za rzetelnego Wykonawcę składającego ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostanie uznany ten, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, nie wykonał lub wykonał nienależycie (w szczególności z przyczyn zależnych od Wykonawcy została rozwiązana umowa, sądownie została przyznana kara umowna lub odszkodowanie z ww. tytułu) maksymalnie jednej usługi związanej z wykonaniem operatów szacunkowych - w ramach umowy przekraczającej wartość 126 747,00 zł netto. Przy czym niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia nie może być związane z zawinionym poważnym naruszeniem obowiązków zawodowych.

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1.Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Część B należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (zał. nr 7 do wniosku). W treści udzielonego pełnomocnictwa muszą się znaleźć następujące wskazania pełnomocnictwo dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, nazwa z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia, ustanowiony pełnomocnik oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Część B (zał. nr 7.1, 7.2, 7.3 itd.). Powyższych zasad powinien przestrzegać także Wykonawca, który udzielił pełnomocnictwa celem jego reprezentowania w niniejszym postępowaniu. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zał. nr 8 do wniosku)

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 1.W razie niemożności wykonania w terminie zlecenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy termin wykonania zlecenia może być przedłużony na wniosek Wykonawcy, który w sposób wiarygodny udokumentuje fakt zaistniałej przeszkody. Nowy termin wykonania ustala się aneksem do zlecenia. 2.W przypadku zmiany stawki VAT.

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.rzeszow.uw.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows/Linux spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Internet Explorer w wersji 6.0 lub 7.0 albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub 3.0, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. Zamawiający zaleca zapoznanie się z regulaminem korzystania z platformy licytacyjnej umieszczonym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia: 24 400,00 PLN. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. 9. Niezwłocznie po zakończeniu licytacji Zamawiający, za pośrednictwem platformy licytacyjnej, poinformuje zwycięzcę o przyjęciu jego oferty.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-03-18 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

PUW w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów sekretariat Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, pok. nr 205 (II p.). Termin dot. także wniosków składanych drogą pocztową

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-03-31 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-03-31 13:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte są w części A, dostępnej na stronie bip.rzeszow.uw.gov.pl, zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne (Profil nabywcy)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek (zgodny ze wzorem stanowiącym zał. B do ogłoszenia zamieszczonego na stronie BIP Zamawiającego) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, sekretariat Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego (II piętro, p. 205), oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na usługi biegłych – rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania, do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone na terenie województwa podkarpackiego, które stały się własnością Skarbu Państwa w związku z faktem, iż zostały objęte decyzją zezwalającą na realizację inwestycji kolejowej”, znak sprawy OA-XVI.272.11.2015. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest przekazać numer faksu oraz adres e-mail, na które będę kierowane zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: W sprawach technicznych: Joanna Kruczek – starszy specjalista w Wydziale Nieruchomości, pok. nr 341, tel. (17) 867 13 41, w godz. od 8:00 do 15:00. W sprawach formalno - prawnych: Krzysztof Mędrygał - Kierownik Oddziału w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, tel. 17 867 12 26, w godz. od 8:00 do 15:00., Kazimiera Pajda – starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. nr 207 tel. (17) 867 12 07, w godz. od 8:00 do 15:00, Piotr Galas - starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno -Administracyjnym, tel. 17 867 12 08, w godz. od 8:00 do 15:00. e-mail do kontaktów z Zamawiającym: zamowienia@rzeszow.uw.gov.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła