Licytacja L-57-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest uzp258-wyk z ofertą o wartości 300PLN.
Dane zwycięzcy:
uzp258-wyk - uzp258-wyk, ug
nowa5 m. 5
11-258, gdynia


Ogłoszenie o zamówieniu L-57-2019 - kreacje-lato-2019

Dane zamawiającego


Nazwa: karina.n-zam, Karina
Adres pocztowy: bazynskiego4
Miejscowość: gdansk, Kod pocztowy: 80-309
Tel.: 123456789, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2019-03-09 12:30:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


kreacje-lato-2019

Roboty budowlane

xxx

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


xxx

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


xxx

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:25:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:30:00.

Dokładna data

Upływa 2019-03-09 12:40:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


xxx

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


xxx

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


xxx

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


xxx

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła