Licytacja L-58-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-58-2009 - Gmina Gostyń

Dane zamawiającego

Elżbieta Borowska, Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
Rynek 2
63-800, Gostyń

Numer ogłoszenia w BZP:

65507

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-15 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dzierżawa dwóch kopiarek cyfrowych w okresie od 01.07.2009 r. do 30.06.2012 r.(36 miesięcy); szczegółowy opis dostępny pod adresem: http://bip.gostyn.pl/Zamowienia-publiczne/Z-ogloszeniem/LE-013-2009

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania techniczne urządzeń informatycznych • Wymagania systemu: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. • System licytacji elektronicznej nie ma szczególnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego (każdy komputer umożliwiający przeglądanie stron internetowych jest wystarczający do obsługi platformy, niezależnie od parametrów technicznych) jak również w zakresie prędkości łącza internetowego. • System może zostać uruchomiony z wykorzystaniem większości przeglądarek internetowych, jednak testy zostały przeprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych dla następujących przeglądarek: - Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0 - Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 (Urząd Zamówień Publicznych proponuje przed rozpoczęciem korzystania z platformy upewnić się, jaką przeglądarką internetową dysponuje użytkownik); Rejestracja w systemie i identyfikacja wykonawców • Rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji - Wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl • w polu „LOGIN” należy wpisać dowolny wyraz, z tym, że musi on być unikatowy w całym systemie – służy on identyfikacji użytkownika w systemie, • hasło – dowolny wyraz składający się z liter i cyfr, • E-mail – adres poczty elektronicznej użytkownika – na ten adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym; na ten adres będą również przekazywane wszystkie wiadomości z systemu, • rola – wykonawca. • System wymaga akceptacji regulaminu. • Po dokonaniu rejestracji, na adres podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość do administratora systemu; w wiadomości będzie zawarty link aktywacyjny, który należy uruchomić. • Należy zapisać LOGIN oraz hasła – są niezbędne do zalogowania się do systemu (w przypadku utraty hasła będzie możliwe wygenerowanie nowego przy użyciu funkcji nie pamiętam hasła). • W trakcie postępowania Wykonawca jest obowiązany przesłać swój LOGIN Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; umożliwiający przypisanie wykonawcy do licytacji elektronicznej (Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym).

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) oferty składane w formie elektronicznej nie muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym; 2) informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej - licytacja jest jednoetapowa; 3) przypisanie do licytacji - oprócz zaproszenia do udziału w licytacji - przekazanego faksem, wykonawca zostanie przypisany do przedmiotowej licytacji (po uprzednim wniesieniu wadium; szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zawarte w zaproszeniu) – fakt przekazania zaproszeń zostanie zaznaczony na platformie (za przekazanie uznaje się doręczenie zaproszenia wykonawcy; w przypadku, gdy przekazanie zaproszeń odbywa się w różnym czasie w stosunku do poszczególnych wykonawców, za termin przekazania zaproszeń uznaje się przekazanie zaproszenia ostatniemu z wykonawców dopuszczonych do postępowania); 4) termin otwarcia licytacji - 15.05.2009 r., o godz. 10:00; 5) informacja o czasie trwania licytacji - 15.05.2009 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00; 6) cena wywoławcza – Zamawiający nie określa ceny wywoławczej; 7) sposób składania ofert w toku licytacji – za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych), wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny; 8) opis sposobu kalkulacji ceny ofertowej: propozycje kolejnych korzystniejszych ofert (postąpień) należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia; 9) w kalkulacji ceny (brutto) w całym okresie trwania dzierżawy należy uwzględnić łącznie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.: (a) podatek (VAT); (b) cenę miesięcznej dzierżawy dwóch urządzeń x 36 m-cy (c) ceny jednostkowe jednostronnej kopii A4 - przy kalkulacji ceny należy założyć, że zamawiający będzie wykonywał: - na jednej kopiarce cyfrowej ok. 250 000 kopii rocznie, - na drugiej kopiarce cyfrowej ok. 200 000 kopii rocznie, - odpowiednio w 3-letnim okresie realizacji umowy ok. 1 350 000 kopii; (d) wszelkie koszty eksploatacji urządzeń w okresie dzierżawy w szczególności: koszty tonerów, elementów wymiennych w normalnym cyklu pracy urządzeń, kosztów serwisowych oraz wszelkich napraw niewynikających z winy zamawiającego; - usługa nie obejmuje kosztu papieru; (e) w okresie realizacji umowy cena nie będzie podlegać waloryzacji - przy kalkulacji ceny należy uwzględnić ewentualne wskaźniki wzrostu ceny; (f) w cenie należy uwzględnić koszt: dostawy sprzętu na miejsce (Rynek 2 – jedna kopiarka, ul. Wrocławska 256 – druga kopiarka), montażu wraz z uruchomieniem sprzętu, pełnej konfiguracji w lokalnej sieci komputerowej oraz szkolenia administratorów systemu (2 osoby); (g) minimalna wysokość postąpienia – nie mniej niż 100.00 zł brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składana ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty – kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 105.50; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce); Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku „złóż postąpienie”); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej; W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie; 10) waluta – PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce; 11) od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną; 12) do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców; 13) warunki zamknięcia licytacji elektronicznej – licytacja zostanie zamknięta 15.05.2009 r. o godz. 12:00, w momencie zamknięcia licytacji wyłączona zostanie możliwość składania postąpień; 14) po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę; 15) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, niezwłocznie prześle Zamawiającemu (faksem) opis oferowanego urządzenia z wyszczególnieniem parametrów technicznych, (marka model, symbol urządzenia, opcje urządzenia) oraz szczegółową kalkulację zaoferowanej ceny, z wyodrębnieniem kosztów dzierżawy urządzeń (brutto) i kosztów wykonania jednej kopii jednostronnie, format A4 (brutto);

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-05 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz następujące wymagania: 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: w ciągu ostatnich trzech lat (licząc do dnia wszczęcia postępowania) zrealizowali należycie co najmniej dwie tożsame usługi, świadczone przez okres min. 1 roku (lub doświadczenie równoważne polegające na wykonaniu jednej tożsamej usługi, świadczonej przez okres min. 2 lat); 3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego; Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy wymaganych dokumentów (niżej wymienionych).

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – w formie oryginału; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli dotyczy, a nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów (pełnomocnictwo winno być dołączone do wniosku w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza „za zgodność z oryginałem”. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie podlega opłacie skarbowej); 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków - w formie kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”; 4) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wymienione usługi zostały wykonane należycie – Wykaz usług w formie oryginału, natomiast dokumenty potwierdzające należyte wykonanie – w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”; Informacja: wzory wniosku oświadczenia, formularzy dostępne: http://bip.gostyn.pl/Zamowienia-publiczne/Z-ogloszeniem/LE-013-2009

VIII. Termin związania ofertą

40 dni od zamknięcia licytacji elektronicznej..

IX. Termin wykonania zamówienia

od 01.07.2009 r. do 30.06.2012 r.(36 miesięcy).

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://bip.gostyn.pl/Zamowienia-publiczne/Z-ogloszeniem/LE-013-2009

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa załączony projekt umowy, dostępny na stronie: http://bip.gostyn.pl/Zamowienia-publiczne/Z-ogloszeniem/LE-013-2009

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: - Marta Wojtkowiak, tel. bezpośredni 0-65 575 21 27, e-mail: mwojtkowiak@um.gostyn.pl - Zbigniew Kostka, tel. bezpośredni 0-65 575 21 32, tel. kom. 505 855 634 e-mail: zkostka@um.gostyn.pl Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 8, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00.

Informacje o wadium:

13. Wniesienie wadium będzie wymagane po otrzymaniu zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej, przed terminem jej otwarcia (szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zawarte w zaproszeniu; wysokość wadium: 1 500 zł)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-05 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-15 12:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-08 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła