Licytacja L-58-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-58-2012 - Dostawa kopert

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS Oddział w Kielcach , Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie
Adres pocztowy: Piotrkowska 27
Miejscowość: Kielce, Kod pocztowy: 25-510
Tel.: 41 3356531, Faks: 41 3445072
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

45765-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-03-21 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kopert
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kopert w asortymencie i ilości określonej poniżej: 1) Koperta C4 biała z klejem, wym 32,4 x 22,9cm, min.90g/m2 Koperta samoprzylepna z paskiem z okienkiem wymiar okienka 90x 55 mm położenie okienka górna prawa część koperty, odległość okienka od górnej krawędzi koperty 58 mm, odległość okienka od prawej krawędzi koperty 20 mm, poddruk zabezpieczający dane osobowe, not recycling, w opakowaniu 250 szt. – 40 opakowań 2) Koperta trójwymiarowa, przestrzenna, minimum dwuwarstwowa, łączenie warstw na bocznej krawędzi koperty, biała, samoprzylepna, wzmocniona klapka zamykająca, posiadająca system zabezpieczający w postaci kółeczek lub innego zabezpieczenia, które informuje czy koperta była otwierana, wymiary 255 x 390 x 40 mm, gramatura papieru każdej warstwy minimum 100g/m2, not recycling, w opakowaniu 100 szt. – 80 opakowań 3)Koperta trójwymiarowa, przestrzenna, minimum dwuwarstwowa, łączenie warstw na bocznej krawędzi koperty, biała, samoprzylepna, wzmocniona klapka zamykająca, posiadająca system zabezpieczający w postaci kółeczek lub innego zabezpieczenia, które informuje czy koperta była otwierana, wymiary 300 x 460 x 40 mm, gramatura papieru każdej warstwy minimum 110g/m2, not recycling, w opakowaniu 100 szt. – 60 opakowań 4)Koperta DL biała samoprzylepna z okienkiem z prawej strony, wymiar okienka 4,5 x 9,0 cm, odległość okienka od dolnej krawędzi koperty 1,5 cm od prawej krawędzi koperty 2,0 cm; wymiar koperty 11,0 x 22,0 cm, gramatura papieru 90g/m2, poddruk ciemny zabezpieczający dane osobowe (ciemna kratka lub gilosz), not recycling, w opakowaniu 1000 szt. – 200 opakowań 5) Koperta C5, biała, samoprzylepna, z okienkiem z prawej strony, wymiar okienka 4,5 x 9,0 cm, wymiar koperty 16,2 x 22,9 cm, gramatura papieru min. 90g/m2, odległość okienka od dolnej krawędzi koperty 6,5 cm, od górnej krawędzi koperty 5,2 cm, od prawej krawędzi koperty 2,0 cm, klejone po długim boku, poddruk ciemny zabezpieczający dane osobowe (ciemna kratka lub gilosz), not recycling, w opakowaniu 500 szt. – 100 opakowań Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Dostawy realizowane będą sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 28 września 2012r. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w pięciu dostawach

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak dodatkowych wymagań w wyżej wymienionym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak dodatkowych wymagań w wyżej wymienionym zakresie.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak dodatkowych wymagań w wyżej wymienionym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak dodatkowych wymagań w wyżej wymienionym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Brak dodatkowych wymagań w wyżej wymienionym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualną specyfikację techniczno – jakościowej producenta kopert zawierającej nazwę handlową i parametry techniczno-jakościowe oferowanych przez Wykonawcę asortymentów kopert (zawierająca w szczególności następujące informacje: nazwę producenta, typ koperty, wymiary koperty, wymiary okienka, gramaturę papieru, typ zastosowanego papieru oraz pozostałe informacje umożliwiające sprawdzenie zgodności zaproponowanych kopert z wymogami Instrukcji (opisu przedmiotu zamówienia)

Inne dokumenty

1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji) 3. w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika, 4. w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia: a) wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) określenie zakresu pełnomocnictwa (do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup kopert na potrzeby Oddziału ZUS w Kielcach albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup kopert na potrzeby Oddziału ZUS w Kielcach), c) wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby) pełnomocnika, d) wskazanie adresu do korespondencji, e) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu na składanie elektronicznych postąpień (zamknięciem licytacji).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2) Aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, musi on zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu określony tam swój LOGIN, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji). 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w „Samouczku” w pkt. 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2) W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3) Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4) Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej”, tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty, ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. 5)Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300 zł brutto. 6) W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień”. 7) Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji Wykonawców nawzajem. 8) PO DOKONANIU KAŻDEGO POSTĄPIENIA CENOWEGO lub na bieżąco WYKONAWCA WINIEN DOKONYWAĆ ODŚWIEŻANIA STRONY celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 9) Zamawiający określa KWOTĘ WYWOŁAWCZĄ, którą Wykonawcy mogą licytować „w dół” – 35.600,00 zł brutto. 10) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11) Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto. Wykonawca, który złoży najkorzystniejsze postąpienie elektroniczne przed podpisaniem umowy ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA CENOWEGO (stanowiącego załącznik nr 1a do instrukcji wraz z opisem przedmiotu zamówienia) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych poszczególnych asortymentów, określeniu ceny wszystkich asortymentów i określeniu ceny brutto całego przedmiotu zamówienia w PLN. Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji formularz będzie stanowić załącznik nr 1a do umowy. Cena brutto za wszystkie asortymenty wynikająca z licytacji elektronicznej musi być bezwzględnie tożsama (identyczna) z faktyczną ceną potwierdzaną pisemnie w formularzu cenowym za realizację całego zamówienia określonego w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-03-06 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

przesłać na adres ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce lub złożyć osobiście w pok.419, p. IV w budynku ZUS przy ul. Kolberga 2a, 25-620 Kielce

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-03-21 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-03-21 11:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy brutto

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy na „DOSTAWĘ KOPERT NA POTRZEBY ODDZIAŁU ZUS W KIELCACH” zawarta w Kielcach w dniu ...................... 2012 r. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Kielcach, ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce, reprezentowanym przez reprezentowanym przez: 1. ................................................................. - ...................................................... na podstawie upoważnienia udzielonego przez prezesa ZUS 2. ................................................................. - .......................................................................... zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” a ................................................................................................................. reprezentowanym przez: ................................................................................................................. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie licytacji elektronicznej w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). § 1 Przedmiot umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na rzecz Oddziału ZUS w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 27, na dostawę kopert wg formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszej umowy. § 2 Termin Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia zawarcia do dnia 28 września 2012r. § 3 Realizacja umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie przedmiot zamówienia ustalony wg formularza cenowego do miejsca dostawy którym będzie budynek Zamawiającego przy ul. Piotrkowskiej 27 w Kielcach na zasadach określonych w § 4. Zamawiający przewiduje realizację niniejszej umowy w pięciu dostawach. § 4 1. Dostawa realizowana będzie na podstawie wezwania przez Zamawiającego, w którym określi on asortyment i ilość danej dostawy. Wezwanie zostanie przesłane faksem pod nr …………… za zwrotnym poświadczeniem odebrania faksu przez Wykonawcę lub pisemnie przesyłką poleconą. 2. Strony ustalają, że dostawa nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 1. Dostawy realizowane będą wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w godz. od 800 do 1400), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 ze zm.) 3. Za datę wykonania dostawy uważa się dzień wydania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w oparciu o pisemne potwierdzenie na dowodzie WZ. § 5 Podwykonawcy Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy wykonania żadnej z części przedmiotu umowy. § 6 Wynagrodzenie 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę, która zgodnie treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. z 2001r., Nr 97, poz.1050 ze zm.) stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym w wysokości……………………zł brutto ( słownie:………………….…….). 2. Cena za wykonanie dostawy określona w ust. 1 niniejszego § została obliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych brutto asortymentu zawartego w załączniku nr 1a do niniejszej umowy oraz ilości zamawianych pozycji. 3. Ceny określone w formularzu cenowym (załącznik nr 1a) zawierają także koszt opakowania, transportu oraz rozładowania w siedzibie Zamawiającego oraz inne koszty niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 4. Cena za wykonanie dostawy określona w ust. 1 niniejszego § nie ulegnie podwyższeniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy w szczególności w przypadku zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT. § 7 Płatności 1. Wykonawca wystawi fakturę VAT za realizację zamówienia wraz z załączonym potwierdzeniem realizacji dostawy. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2. W wystawionych fakturach Zamawiający oznaczony będzie jako: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce, NIP 521-30-17-228. Faktury należy doręczać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce, Wydział Administracyjno - Gospodarczy. 3. Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Powyższy zakaz nie obejmuje jednakże wymagalnych wierzytelności pieniężnych przeterminowanych o nie mniej niż 60 dni kalendarzowych. § 8 Rękojmia za wady, gwarancja jakości 1. Na dostarczony towar Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. 2. W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji. 3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. Zapis § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w ustawie Kodeks Cywilny. § 9 Kary umowne 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy: a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego - w wysokości 10% ceny brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% ceny brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, oraz kosztów, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 5. O nałożeniu kary umownej Strona nakładająca karę zawiadomi drugą Stronę w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. §10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy brutto, co stanowi kwotę ............ zł, (słownie: ............................................) w formie ............................ . 2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od zrealizowania przez Wykonawcę całości dostaw, przy czym Wykonawca na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia zobowiązuje się przesłać Zamawiającemu: 1) pisemną informację o aktualnym numerze rachunku bankowego na który należy zwrócić zabezpieczenie, 2) pisemną informację o aktualnym adresie - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, - pod rygorem zwrotu zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego § z opóźnieniem, bez żadnych z tego tytułu konsekwencji dla Zamawiającego. § 11 Odstąpienie od umowy 1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: a) Wykonawca rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, b) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, c) Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 7 dni roboczych ponad terminy określone w umowie. 2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli: a) Zamawiający jest w zwłoce z uiszczeniem należności na rzecz Wykonawcy 2 miesiące ponad termin płatności faktury i pomimo dodatkowego, wezwania listem poleconym odmawia uiszczenia należności. 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez stronę wiadomości o okolicznościach, o których mowa ust. 1 pkt 1) lit. a) –c) oraz ust. 1 pkt 2) lit. a) i wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 3. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia. § 12 Istotna zmiana okoliczności, siła wyższa 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 3. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności, o ile poinformowanie drugiej strony jest w tym terminie możliwe. 4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. § 13 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana adresu do korespondencji; 2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 4. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresów, z zastrzeżeniem, że jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane na ostatnio podany adres, będą uważane za prawidłowo doręczone. 5. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygać właściwy Sąd powszechny w Kielcach. 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie: 1) właściwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, 2) właściwe przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 7. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła