Licytacja L-58-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest pole-architekci z ofertą o wartości 170000PLN.
Dane zwycięzcy:
pole-architekci - Wojciech Gajewski, POLE Architekci
al. Ujazdowskie16 m. 60
00-478, Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu L-58-2018 - Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia zamierzenia inwestycyjnego CEP Kiry

Dane zamawiającego


Nazwa: Andrzej Gąsienica-Laskowy, Tatrzański Park Narodowy
Adres pocztowy: Kuźnice1
Miejscowość: Zakopane, Kod pocztowy: 34-500
Tel.: 182023200 , Faks: 182023299
Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Numer ogłoszenia w BZP:

522398-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-20 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia zamierzenia inwestycyjnego CEP Kiry

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną – Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry – Kościelisko na działce nr ewid. 3476 obręb Kościelisko do przeprowadzenia ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności art. 30 i 31 ust. 1 oraz, o ile to niezbędne, art. 30a i 30b tej ustawy, na który składają się: - projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych i realizacji robót budowlanych, sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz odnośnymi polskimi normami. - przedmiaru robót zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. - kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym., uwzględniający wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, jeśli są one niezbędne do wykonania robót budowlanych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje całość zamierzenia inwestycyjnego określonego decyzją pozwolenia na budowę nr 458/17 z 9 XI 2017 r. wydanego przez Starostę Tatrzańskiego i załącznikami do tej decyzji w tym projektu zagospodarowania, projektu architektoniczno-budowlanego oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekty wykonawcze winny uwzględniać wskazane w projekcie koncepcyjnym wykończenie wnętrz oraz zagospodarowanie terenu, co do kolorystyki, faktury i innych właściwości estetycznych materiałów. Decyzja pozwolenia na budowę nr 458/17 z 9 XI 2017 r. wraz z jej załącznikami oraz Prezentacja – Projekt koncepcyjny 26 V 2017 r. stanowią załącznik nr 1 do instrukcji (do pobrania ze strony www o adresie jak niżej).

https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,a,1423553,sporzadzenie-opisu-przedmiotu-zamowienia-zamierzenia-inwestycyjnego-cep-kiry.html

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacyjnej pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl Wykonawcy wypełniając wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej winni wskazać przekazać swój LOGIN. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego logiku (login należy podać dokładnie stosując te same znaki alfanumeryczne w tym duże i małe litery, jak podano przy rejestracji na platformie), bądź nieprzekazania go wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed otwarciem licytacji. Niedopełnienie tego warunku będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od licytacji. Wymagania techniczne: - Wykonawca winien posiadać komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows / Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 Firefox 2.0 lub wersje o wyższych numerach. Szczegółowy wymogi techniczne zostały określone w § 3 Regulaminu korzystania z platformy licytacyjnej na stronie UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w „Samouczku” w pkt 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. - W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej

www.licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne postąpienia. Składanie postąpień będzie możliwe od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto, za realizację całego przedmiotu zamówienia, wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą „cenę przebicia oferty najkorzystniejszej” tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie „dopytuje się” o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po „kliknięciu” przycisku „potwierdź”. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,- zł brutto. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich wniosków, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o złożonych przez nich cenach, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Ww. informacje są na bieżąco dostępne po „kliknięciu” na zakładkę „lista postąpień”. Wykonawca po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco winien dokonywać odświeżania strony celem aktualizacji listy postąpień, tak, aby posiadał aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-06 13:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-20 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-03-20 10:47:14

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W tym zakresie Zamawiający nie określa wymagań.

-

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 250 000,- zł brutto co najmniej na czas obejmujący datę składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej.

-

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz elektrycznych i elektromagnetycznych.

Tak

Na mocy art. 22d ust. 3 PZP wskazanie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych winno nastąpić wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji i nie podlega uzupełnieniu.

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Zamawiający nie żąda dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający żąda: - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (uwaga: wykaz ten na mocy art. 22d ust. 3 PZP winien zostać złożony wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji i nie podlega uzupełnieniu). - kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 250 000,- zł brutto co najmniej na czas obejmujący datę składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej.

Zamawiający nie żąda dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.

-

IX. Termin związania ofertą


Trzydzieści dni od dnia zamknięcia licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


90 dni od daty podpisania umowy.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty umownej brutto. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w całości do 30 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia jako należycie wykonanego. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający nie przewiduje zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, jak tez nie przewiduje potrącenia kosztu prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W dniu ………………… w Zakopanem, pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym (TPN) z siedzibą 34 – 500 Zakopane, Kuźnice 1 reprezentowanym przez: Dyrektora – Szymona Ziobrowskiego za kontrasygnatą Głównej Księgowej – Magdaleny Pelc przy podpisie pracownika TPN właściwego rzeczowo, merytorycznie odpowiedzialnego za wykonanie niniejszej umowy – Pawła Szczepanka, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a …………………………………… zwanym w dalszej treści umowy Jednostką projektowania została zawarta umowa Nr ZP/174/17 o treści następującej: § 1 1. Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania, przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, opisu przedmiotu zamówienia zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną – Centrum Edukacji Przyrodniczej Kiry – Kościelisko na działce nr ewid. 3476 obręb Kościelisko obejmującego całość robót budowlanych, usług i dostaw gdzie ich zakres określa decyzja pozwolenia na budowę nr 458/17 z 9 XI 2017 r. wydanego przez Starostę Tatrzańskiego i załączniki do tej decyzji oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej przedmiotem umowy, na który to składają się: a) projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych i realizacji robót budowlanych, sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy przedmiotu umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz odnośnymi polskimi normami. b) przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy przedmiotu umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy przedmiotu umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. d) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym., uwzględniający wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, jeśli są one niezbędne do wykonania robót budowlanych. 2. Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową, wszelkimi przepisami prawa, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3. Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, wydanymi do niej przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, w stanie kompletnym, umożliwiającym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamierzenia inwestycyjnego określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy § 2 Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Jednostką projektowania mając na uwadze dobro inwestycji, a w szczególności do sformułowania uwag odnośnie istotnych kwestii i koncepcji Zamawiającego mających wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy. § 3 Jednostka projektowania przekaże Zamawiającemu wykonany opis przedmiotu umowy w postaci zbroszurowanych wersji papierowych, w trzech egzemplarzach, oraz jeden egzemplarz nośnika danych CD z zapisanymi, w formatach umożliwiających ich odtwarzanie i edycję, wszelkich dokumentów tekstowych (odczyt w .pdf, edycja w *.doc) oraz rysunków (odczyt w .pdf, edycja w *.dwg lub dgn) wchodzących w skład wersji papierowej, w terminie 90 dni od daty podpisania niniejszej umowy § 4 1. Jednostka projektowania z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego własność dostarczonych egzemplarzy przedmiotu umowy oraz autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a w szczególności w zakresie: a) utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu umowy - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) rozpowszechniania Przedmiotu umowy - publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieci komputerowe), c) wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. d) dekompletowania dzieła oraz używania go w częściach w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów –autorów przedmiotu umowy. § 5 O miejscu i terminie odbioru przedmiotu umowy Jednostka projektowania zawiadomi Zamawiającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem. § 6 1. Jednostka projektowania zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczony przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami i, że zostaje wydany w stanie zupełnym i kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o których mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanego przedmiotu umowy. § 7 1. Dokumentem potwierdzającym doręczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony. 2. Zamawiającemu przysługuje siedmiodniowy termin do zapoznania się z doręczonym przedmiotem umowy. Wniesienie przez Zamawiającego w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przedmiotu umowy zastrzeżeń, wskazanie wad lub zwrot przedmiotu umowy wstrzymuje wystawienie faktury za jego wykonanie przez Jednostkę projektowania. 3. Do ponownie doręczonego Zamawiającemu przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio postanowienia umowne wynikające z § 7 ust. 1 i 2. § 8 1. Wynagrodzenie Jednostki projektowania za wykonanie przedmiotu umowy oraz w zakresie wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności określonych w § 1 i 4 umowy, ma charakter ryczałtowy i wynosić będzie …………………. zł brutto, wraz z należnym podatekiem VAT (słownie: ………………). 2. Zamawiający zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 8 ust. 1 dokona w terminie do 21 dni po odebraniu przez Zamawiającego faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że Jednostka projektowania wystawi fakturę VAT w dacie nie wcześniejszej niż po upływie siódmego dnia od podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy do którego nie wniósł zastrzeżeń, nie wskazał wady lub go nie zwrócił. 3. Wynagrodzenie przysługujące Jednostce projektowania płatne będzie przelewem na jej rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 4. Strony ustalają, że dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie za daną fakturę VAT, Zamawiający zapłaci Jednostce projektowania odsetki ustawowe, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. Jednostce projektowania nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad i zastrzeżeń. § 9 1. Jeżeli Jednostka projektowania wykonywa przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, w szczególności z § 1, Zamawiający może wezwać ją do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć jej w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Jednostki projektowania. 2. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przez Jednostkę projektowania przekroczy 14 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu. § 10 O zauważonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Jednostkę projektowania w terminie 7 dni od wykrycia wady. § 11 Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady przedmiotu umowy, wykonując uprawnienia względem Jednostki projektowania, może: a) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Jednostce projektowania odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy, b) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, c) obniżyć Jednostce projektowania o 5 % wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 1 w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego. § 12 Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie przedmiotu umowy w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji. § 13 Jednostka projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności określonych w § 9 i §11 niniejszej umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto. § 14 Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Jednostki projektowania uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego zastrzeżone w umowie na jego rzecz kary umowne. Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie, wygaśnięcie Umowy, nie ma wpływu na uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia należnej kary umownej. § 15 1. Jednostka projektowania nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Jednostka projektowania nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z tytułu wykonania przedmiotu umowy na osobę trzecią. § 16 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 17 1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Jednostki projektowania wyznacza się _____________ 2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umowy ze strony Zamawiającego wyznacza _______________. § 18 Jednostka projektowania oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania niniejszej umowy. § 19 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zamówieniach publicznych oraz prawa budowlanego. § 20 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 21 1. Warunkiem skuteczności doręczenia drugiej Stronie jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania składanego w wykonaniu tej umowy jest skierowanie go listem poleconym na następujący adres: a) dla Zamawiający: Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane. b) dla Wykonawca: _________________________________ 3. Strony ustalają, iż przesłanie przez jedną ze stron drugiej stronie oświadczenia lub wezwania listem poleconym na adres podany powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu spełnia warunek złożenia oświadczenia lub wezwania w ten sposób, że druga strona mogła się o nim dowiedzieć, przy czym o ile list ten nie zostanie przez stronę-adresata listu odebrany przed upływem siedmiu dni od jego pierwszego awizowania przez Pocztę, za dzień, w którym strona-adresat listu dowiedział się o treści oświadczenia lub wezwania uważać się będzie siódmy dzień, licząc od dnia drugiego awizowania włącznie. § 22 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA _______________________ Dyrektor TPN _______________________ Główny Księgowy TPN _______________________ Pracownik TPN (właściwy rzeczowo, merytorycznie odpowiedzialny za wykonanie niniejszej umowy)

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,- zł (trzy tysiące złotych zero groszy). Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu otwarcia licytacji. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się uznanie wymaganej kwoty na rachunku Zamawiającego przed terminem otwarcia licytacji. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (Nr sprawy: ZP/174/17) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy 34-500 Zakopane, Kuźnice 1, nr rachunku 07 1130 1150 0012 1252 0790 0001 W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy 34-500 Zakopane, Kuźnice 1, w pokoju Nr 306 przed terminem otwarcia licytacji. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła