Licytacja L-58-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest a.januszaniec-wyk z ofertą o wartości 40PLN.
Dane zwycięzcy:
a.januszaniec-wyk - a.januszaniec-wyk, UG
ul. Hlonda 2a22
02-972, Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu L-58-2019 - Zamówienie Znamirowskiej

Dane zamawiającego


Nazwa: a.znamir-zam, UG
Adres pocztowy: Armii Krajowej112 m. 1
Miejscowość: sopot, Kod pocztowy: 76-200
Tel.: 123456789, Faks: 123456789
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

1222

Termin otwarcia licytacji:

2019-03-09 12:30:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zamówienie Znamirowskiej

Usługi

rgter

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


eee

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


www

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:25:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:30:00.

Dokładna data

Upływa 2019-03-09 12:40:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


13-12.2022

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


ee

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


ee

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


ee

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła