Licytacja L-59-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-59-2011 - Modernizacja lokali mieszkalnych we Wrocławiu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZK, Zarząd Zasobu Komunalnego
Adres pocztowy: Św. Elżbiety 3
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-111
Tel.: 071/7778400, Faks: 071/7777506
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

53958-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-04-12 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja lokali mieszkalnych we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu, przy ulicach: Ptasia 15/3, Łowiecka 3/9, Pomorska 28/1, Cybulskiego 33/9, Cybulskiego 33/12
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.33.00.00-9
45.31.00.00-3

Termin wykonania zamówienia:
5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wpłaty wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na wykonaniu: prac remontowych ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynku lub lokalu mieszkalnym bądź użytkowym w ramach jednej umowy o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000 zł, z podaniem zakresu prac każdego zrealizowanego zamówienia, wartości, daty i adresu wykonania, nazwy i adresu zleceniodawcy.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję kierownika budowy, posiada wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępny na stronie Zamawiającego www.zzk.wroc.pl Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. III.3) i 4) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na modernizacje gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych we Wrocławiu. Nr postępowania ZZK-WP/3408/49/11. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku: a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) składają oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wraz z dokumentami (złożonymi odrębnie przez każdego Wykonawcę) potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia. 3. PEŁNOMOCNICTWO - Gdy Wykonawcę (w tym spółkę cywilną) reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo (posiadające zakres pełnomocnictwa) podpisane przez Wykonawcę. W razie złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono opatrzone klauzulą -za zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w tym pełnomocnictwie (podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną).

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z ustawą Pzp, możliwość zmiany wykonania zamówienia w przypadkach: a) dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, postanowienia wydawane przez właściwe organy, o ile Wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, b) katastrofy budowlanej, c) konieczności wykonania robót dodatkowych, d) działania siły wyższej i osób trzecich, e) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wyłączenia lokalu z umowy. 2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zzk.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. 1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na modernizację gminnych lokali mieszkalnych będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za modernizację wskazanych w sekcji II lokali mieszkalnych 142 000 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 10. Cena oferty brutto podana w trakcie licytacji winna wynikać z wyceny wszystkich pozycji przedmiarów dla każdego lokalu, które Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej. Opis sposobu obliczenienia ceny oferty Zamawiający podaje w rozdz. IV.4.16) niniejszego ogłoszenia. 11. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 12. Po zamknięciu licytacji elektronicznej Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wypełniony zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Zamawiającego FORMULARZ OFERTY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM i KOSZTORYSY OFERTOWE - sporządzone zgodnie z przedmiarami zamieszczonymi na stronie internetowej, z których wynikać musi cena oferty brutto, ustalona w trakcie licytacji, i w którym ceny jednostkowe będą wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po otrzymaniu FORMULARZA OFERTY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM i KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-01 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zarząd Zasobu Komunalnego-Dział Zamówień Publicznych i Umów ul. Grabiszyńska 257 pok.13 lub ZZK 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3, Kancelaria lub pocztą na adres ZZK ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-04-12 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-04-12 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 5 % ceny ofertowej

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy (załacznik nr 7 do ogłoszenia), udostępnionej na stronie www.zzk.wroc.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Dokumenty na stronie Zamawiającego, z którymi Wykonawca powinien sie zapoznać przed przystąpieniem do licytacji elektronicznej: 1. wzór umowy, 2. wzór - Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy pzp, 3. wzór - Doświadczenie Wykonawcy, 4. wzór - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 5. Formularz oferty, 6. Formularz cenowy, 7. Przedmiary, 8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej-wzór. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Formularz oferty, Formularz cenowy, kosztorysy ofertowe na wskazane w niniejszym ogłoszeniu adresy oraz najpóźniej w dniu zawarcia umowy - kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Cena oferty brutto podana w trakcie licytacji winna wynikać z wyceny wszystkich pozycji przedmiarów dla każdego lokalu, które Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej. W kosztorysach ofertowych dla poszczególnych lokali muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji pzredmiaru. Cena oferty brutto winna obejmować należny podatek VAT. 2. Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla przedmiotowego zamówienia w wysokości, która wynika z przepisów prawa podatkowego - ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.). Do badania, porównania ofert i rozliczeń w trakcie realizacji umowy służyć będzie zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazana przez Wykonawcę cena oferty brutto. 3. Oferowane ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów, w tym wszystkie urządzenia, konstrukcje wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu środków transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk. Oferowane ceny jednostkowe muszą zawierać wszystkie koszty zwiazane z realizacją zadania, wynikające wprost z przedmiarów, jak i również koszty wykonania prac tymczasowych (tych, które nie są uwzględnione w przedmiarach robót, a są potrzebne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarach) oraz koszty prac towarzyszących, takich jak roboty przygotowawcze, porządkowe, a także wymaganych opinii, odbiorów i koszty wykonania dokumentacji powykonawczej. 4. Określona przez Wykonawcę cena oferty, tj. poszczegołne ceny jednostkowe, skłądniki cenotwórcze i wynikająca z nich wartośc oferty nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, w tym wzrost cen materiałów, ewentualne bonifikaty, opusty, odzysk materiałów wtórnych, koszty zagospodarowania odpadów itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji technicznej, przedmiarach i wzorze umowy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła