Licytacja L-59-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-59-2012 - Zakup materiałów do urzadzeń drukujących

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Oddział w Toruniu,
Adres pocztowy: Mickiewicza 33-39
Miejscowość: Toruń, Kod pocztowy: 87-100
Tel.: (56) 61 09 325, Faks: (56) 61 09 473
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

66272-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-03-26 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów do urzadzeń drukujących
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zwanych dalej materiałami, ich dostarczanie do siedziby Zamawiającego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33-39 oraz rozładunek do wskazanego pomieszczenia w tym budynku. 2. Wykaz materiałów wraz z ilościami stanowi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu - dostępny na stronie zamawiającego. Podane w wykazie ilości są szacunkowe. Ilości zostały określone na podstawie dotychczasowego rocznego zużycia. Rzeczywiście zakupione ilości mogą różnić się od podanych w wykazie. 3. Zamawiający w dniu 9 marca 2012r dokonał zmiany treści Wykazu materiałów eksploatacyjnych, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.zus.pl/zampub. Zmiana dotyczy pozycji 15 Wykazu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty 30.12.43.00-7
30.19.23.20-0

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający sie o zamówienie winni posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołaczyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający sie o zamówienie winni dysponować potencjałem technicznym zapewniającym należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołaczyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający sie o zamówienie winni dysponować osobami zapewniającymi należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołaczyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający sie o zamówienie winni znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawcy winni dołaczyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Na potwierdzenie, że oferowane kasety z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych, oraz naboje(wkłady) do drukarek atramentowych kolorowych posiadają wymaganą przez Zamawiającego wydajność należy przedłożyć wyniki testów wydajności, przeprowadzonych przez producentów zgodnie z następującymi normami pomiarów wydajności, odpowiednio: ISO/IEC 19752 oraz ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712. W przypadku pozostałych materiałów, wydajność będzie potwierdzana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Inne dokumenty

1. Wykaz materiałów eksploatacyjnych, zgodny ze wzorem załączonym do ogłoszenia na stronie zamawiającego. 2. Pełnomocnictwo - należy dołączyć do wniosku, w przypadku, gdy ofertę podpisze(ą) osoba(y) inna niż wymieniona w odpisie z właściwego rejestru lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji Wykonawcy(ów). Pełnomocnictwo winno: a) być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa albo przez notariusza; b) wskazywać pełnomocnika i zakres umocowania pełnomocnika. Jeżeli dalsze pełnomocnictwo (substytucja) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie udzialona przez pełnomocnika Wykonawcy, należy załączyć (forma jak wyżej) również dalsze pełnomocnictwo. W przypadku, gdy oferta, składana przez wspólników spółki cywilnej, podpisana zostanie przez wszystkich wspólników spółki, pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej umowy i tylko w zakresie uzasadnionym tą zmianą.

Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie nią związany przez okres 14 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl/zampub

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej Platformą (korzystanie z platformy jest bezpłatne) – www.licytacje.uzp.gov.pl. 2. Z platformy, w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani na platformie. Wykonawcy (jeżeli nie są zarejestrowanymi użytkownikami Platformy) winni dokonać uprzedniej rejestracji na platformie. 3. Wykonawcy winni wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przesłać Zamawiającemu Login przyjęty podczas rejestracji – dodawanie Wykonawcy do biorących udział w licytacji odbywa się poprzez dodanie jego Loginu do listy licytujących. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy, przed dokonaniem rejestracji na platformie zapoznali się z instrukcją postępowania („Samouczek”) znajdującą się na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Na podstawie dokumentów przesłanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału licytacji elektronicznej przez Wykonawców, Zamawiający potwierdzi spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną przypisani do licytacji przez Zamawiającego oraz zostanie im przekazane zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. 6. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, np.: Internet Explorer 6.0 lub nowszą lub Firefox 2.0 lub nowszą lub równoważną. 7. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert (postąpień). W celu złożenia postąpienia, Wykonawca winien nacisnąć, znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień” (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawi się na ekranie należy wpisać wysokość ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. 2. Wykonawca będzie mógł złożyć postąpienia, wyłącznie w wysokości wyższej lub równej minimalnej wysokości postąpienia. Każda kolejna złożona oferta winna być tańsza, tzn. korzystniejsza od ostatnio złożonej oferty. 3. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. W trakcie licytacji elektronicznej informacje o pozycji złożonych ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji oraz cenach złożonych ofert będą udostępniane na bieżąco wszystkim Wykonawcom, z tym że do momentu zamknięcia licytacji informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie zostaną udostępnione. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy będą proponowali cenę oferty brutto. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Cena oferty Wykonawcy winna zostać tak skalkulowana aby odzwierciedlała jego całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-03-14 14:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego w Toruniu (87-100) przy ul. Mickiewicza 33-39, w pokoju nr 325.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-03-26 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-03-26 11:31:37

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do wniesienia przed podpisaniem umowy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącego 10% ceny oferty.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR ……………………… W dniu …………………………….. 2012 r. w Toruniu pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Toruniu, z siedzibą w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33-39, reprezentowanym przez: Bronisława Pierzynowskiego – Dyrektora Oddziału w Toruniu, zwanym dalej „Zamawiającym”, a: …………………………………………………………..………………………………………………… wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………………………, NIP ……………………………………………….., REGON ……………………………………………….., reprezentowanym(ą) przez: …………………………… – ……………………………, zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”, w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie licytacji elektronicznej - znak sprawy ZAP 370/01/2012, została zawarta umowa o następującej treści: § 1 1. Przedmiotem umowy jest zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zwanych dalej materiałami, ich dostarczanie do siedziby Zamawiającego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33-39 oraz rozładunek do wskazanych pomieszczeń w tym budynku. 2. Wykaz materiałów (urządzeń, do których są przeznaczone) wraz z szacunkowymi ilościami, wydajnością oraz cenami jednostkowymi zawiera załącznik do niniejszej umowy. Suma wartości cen jednostkowych podana w załączniku jest równa cenie oferty Wykonawcy z dnia ………………………………………… . 3. Podane w załączniku ilości są szacunkowe. Rzeczywiście zakupione ilości mogą różnić się od podanych załączniku nr 1 o nie więcej niż 15%, każdego rodzaju materiałów. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zakupienia przez Zamawiającego ilości podanych w załączniku. 4. Dostarczane materiały nie mogą powodować awarii lub zakłóceń pracy urządzeń drukujących do których są przeznaczone, np.: wskazywać niepoprawne zużycie materiału eksploatacyjnego. § 2 1. Strony postanawiają, że do wyróżnionych w załączniku nr 1 urządzeń drukujących, posiadających aktualną gwarancję jakości, Wykonawca będzie dostarczał materiały, których zastosowanie nie będzie powodowało naruszenia warunków udzielenia gwarancji jakości urządzenia. Jeżeli na skutek zastosowania materiału dostarczonego przez Wykonawcę Zamawiający utraci gwarancję na urządzenie, wówczas, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca będzie pełnił obowiązki gwaranta do końca okresu obowiązywania tej gwarancji, na warunkach określonych w gwarancji jakości urządzenia. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pełnienia obowiązków gwaranta do naprawy urządzeń w autoryzowanych serwisach producentów. Karty gwarancyjne stanowią załącznik nr 3. 2. Dostarczone materiały winny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. 3. Na materiałach lub na opakowaniach jednostkowych materiałów winny znajdować się informacje umożliwiające identyfikację: producenta lub importera na teren Polski oraz urządzenia do którego są przeznaczone. Ponadto winny zawierać informacje określające okres przydatności do użycia. Okres przydatności do użycia nie może być krótszy niż okres obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. § 3 Umowa niniejsza obowiązuje w okresie dwunastu miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem, że jeżeli, przed upływem tego okresu, wartość dostaw osiągnie kwotę określoną w § 4 ust. 1 umowa wygaśnie. § 4 1. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynikająca z niniejszej umowy wynosi: …………………………… zł brutto. 2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy ceny jednostkowe materiałów określone w załączniku nie będą zmieniane. 3. Ceny jednostkowe określone w załączniku obejmują również wszystkie koszty związane z dostarczaniem oraz rozładunkiem i przenoszeniem materiałów do miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego. § 5 1. Zapłata za realizację przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie faktur wystawianych po każdej dostawie, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie pisemnie potwierdzony przez Strony odbiór ilościowy materiałów. 3. Należność za dostarczone materiały będzie wyliczana na podstawie ilości dostarczonych materiałów oraz cen jednostkowych podanych w załączniku do niniejszej umowy. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 5. Faktury winny określać rodzaj dostarczonych materiałów oraz ich ilości i ceny jednostkowe. 6. Faktury należy wystawiać na: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń NIP 521 301 72 28. i dostarczać do Oddziału w Toruniu. § 6 1. Strony postanawiają, że dostawy materiałów będą realizowane nie częściej niż raz na dwa miesiące i nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Podstawą do realizacji każdej dostawy materiałów będzie zlecenie wystawiane przez Zamawiającego. Zlecenie będzie określało ilości zamawianych materiałów oraz termin realizacji dostawy, z zastrzeżeniem, że termin nie będzie krótszy niż 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Zamawiający będzie przekazywał zlecenia faksem na nr (…) ……………………………… lub pisemnie lub pocztą elektroniczną. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zlecenia. W przypadku niepotwierdzenia otrzymania zlecenia, pomimo wyrażonego przez Zamawiającego żądania, za dzień przyjęcia zlecenia przyjmuje się dzień wysłania zlecenia przez Zamawiającego. 3. Zamawiający może udostępnić do rozładunku wózek transportowy (do 280 kg) do przewiezienia materiałów do wskazanego przez pracownika Zamawiającego pomieszczenia (budynek jest pozbawiony barier architektonicznych). W budynku znajduje się winda łącząca wszystkie kondygnacje oraz piwnicę. 4. Odbiór ilościowy każdej dostawy materiałów będzie potwierdzany pisemnie, w dniu dostawy przez przedstawicieli stron niniejszej umowy, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5. Na dostarczone materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty przyjęcia pierwszej dostawy materiałów przez Zamawiającego, a kończy się z upływem 12 miesięcy licząc od dnia ostatniej dostawy zrealizowanej w ramach niniejszej umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany materiałów nie spełniających określonych w umowie wymagań, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Potwierdzenie otrzymania reklamacji przez Wykonawcę odbywało się będzie analogicznie do przyjęcia zlecenia, o którym mowa w pkt. 2. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za awarie sprzętu drukującego spowodowane przez dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały eksploatacyjne. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną awarii jest dostarczony przez Wykonawcę materiał eksploatacyjny, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1 dnia roboczego dostarczyć, nieodpłatnie Zamawiającemu na czas naprawy takie samo, sprawne urządzenie zastępcze. Jeśli serwis wezwany przez Zamawiającego do naprawy potwierdzi, że przyczyną awarii był używany materiał eksploatacyjny, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami naprawy. Kwotę stanowiącą koszty naprawy Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy (z faktury wystawionej przez Wykonawcę) lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). § 7 1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł ZNWU w wysokości …………,…… zł co stanowi 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, o której mowa w § 1 ust. 2. 2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni licząc od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego, że umowa została wykonana należycie. Przez wykonanie umowy należy rozumieć odbiór ilościowy ostatniej dostawy materiałów potwierdzony przez strony umowy pisemnie. 3. 30% ZNWU Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, ostatniej dostarczonej w ramach umowy partii materiałów. § 8 1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są: Po stronie Zamawiającego: ……………………………… Pracownik Wydziału Administracji i Remontów w O/ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33-39, piętro III, pok. nr 328, tel. (56) 610 9………., telefaks (56) 610 94 96, Po stronie Wykonawcy: ………………………, tel. (…) …….…….., faks (…) ……………, 2. Każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację umowy, numerów telefonów, faksów oraz adresów wskazanych w niniejszej umowie, powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania zmiany. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do umowy. § 9 1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 1) Nie dotrzymania terminów określonych w umowie w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 2) Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 4% kwoty określonej w § 4 ust. 1. 3) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 4% kwoty określonej w § 4 ust. 1. 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę zapłaty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty przez Wykonawcę, kwoty te stają się wymagalne, a Zamawiający staje się uprawniony do ich potrącania z bieżących należności Wykonawcy lub z ZNWU. 4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych przepisami prawa. 5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu zapłaty należności wynikającej z faktury, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za czas opóźnienia. § 10 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku powtarzających się awarii urządzeń drukujących Zamawiającego, spowodowanych przez dostarczane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne lub w przypadku gdy Wykonawca spóźni się z dostarczeniem materiałów o więcej niż 7 dni roboczych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej umowy i tylko w zakresie uzasadnionym tą zmianą; 4. Zmiany umowy wymagają formy aneksu poza wyjątkami określonymi w niniejszej umowie. § 11 Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. § 12 Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. § 13 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym w dwóch dla Zamawiającego. 3. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy; 2) Załącznik nr 2 – „Raporty” z testów wydajności, oświadczenia Wykonawcy. 3)Załącznik nr 3 - Karty gwarancyjne.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, złożył formularz zawierający ceny jednostkowe materiałów, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz będzie stanowił załącznik do umowy. UWAGA: Suma iloczynów cen jednostkowych brutto i ilości materiałów podanych w formularzu wartości cen jednostkowych, podanych w formularzu winna być równa cenie oferty podanej w licytacji. W związku z tym, Wykonawcy licytując winni określać cenę oferty tak by była ona równa sumie iloczynów cen jednostkowych brutto (z VAT) i ilości podanych w formularzu, względniając różnice pomiędzy wartościami wynikającyh z zaokrągleń. 2. Adres internetowy, pod którym będzie podana nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano: www.zus.pl/zampub. 3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2012 r.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła