Licytacja L-59-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest a.januszaniec-wyk z ofertą o wartości 300PLN.
Dane zwycięzcy:
a.januszaniec-wyk - a.januszaniec-wyk, UG
ul. Hlonda 2a22
02-972, Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu L-59-2019 - zamówienie UZP258

Dane zamawiającego


Nazwa: uzp258-zam, ug
Adres pocztowy: sportowa2 m. 2
Miejscowość: sopot, Kod pocztowy: 80-111
Tel.: 600600600, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

ssss

Termin otwarcia licytacji:

2019-03-09 12:30:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


zamówienie UZP258

Roboty budowlane

jhjdhf

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


dsksfjn

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


dfdhvuhg

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:25:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:30:00.

Dokładna data

Upływa 2019-03-09 12:40:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


ndfjdnjd

-

njdjfh

-

fdfddf

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

mkdfmkd

fdfd

fdff

ffd

IX. Termin związania ofertą


jgfg

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


hfjhhg

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


jjfjfj

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


fggg

XIII. Informacje dodatkowe


ghghhh

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła