Licytacja L-62-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-62-2010 - Wymiana stolarki okiennej w I LO w Kościanie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Helena Wojciechowska, Gmina Miejska Kościan
Adres pocztowy: Al. Kościuszki 22
Miejscowość: Kościan, Kod pocztowy: 64-000
Tel.: 65 511 43 45, Faks: 65 512 27 00
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

62562-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-29 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki okiennej w I LO w Kościanie
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
: 1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie, Al. Kościuszki 3. 2. Zakres zadania: 1)demontaż starych okien, 2)montaż nowych okien z drewna klejonego ( w ilości 61 szt.), 3)obróbka. 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1)dokumentacji projektowej ( załącznik nr 1 do ogłoszenia), 2)szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do ogłoszenia)do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dodaje się zapis w brzmieniu -średnia szerokość-głębokość parapetu zewnętrznego wynosi 22 cm, 3)przedmiarze robót ( załącznik nr 3 do ogłoszenia), 4.Opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.wokiss.pl/koscianm (w menu zamówienia publiczne Urząd Miejski ogłoszenie o zamówieniu). 5.Wszystkie wskazania z nazwy materiałów występujące w dokumentacji projektowej, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. 6.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.42.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 31.07.2010.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania wniosków tj. 18.03.2010 r. godz. 11.00. 2.Ustala się wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące zł). 3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, formie: a)pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, numer konta Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kościanie73 8666 0004 0103 7426 2000 0005, b)bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej-kredytowe, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275).

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej o wartości powyżej 100.000,00 zł brutto. Spełnienie warunku, będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych dokumentów na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w następujących przypadkach: 1)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2)nieterminowego przekazania placu budowy, 3)wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, 4) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, 5)działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 6)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Szczegółowe zapisy znajdują sie w projekcie umowy załącznik nr 8

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

: http://bip.wokiss.pl/koscianm

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Rejestracja w systemie i identyfikacja wykonawców. Rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji - Wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl , a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (zgodnie ze wzorem wniosku na stronie http://bip.wokiss.pl/koscianm ( w menu zamówienia publiczne Urząd Miejski ogłoszenie o zamówieniu) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim LOGINIE. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak logniu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacje w zakładce Samouczek. 2.Wymagania techniczne urządzeń informatycznych. Wymagania systemu: komputer klasy PC (lub równoważnej) z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu, spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0 Intrnet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 System nie dokonuje odświeżenia automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od jej otwarcia do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach- grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Cena oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 6.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7.Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 500.00. zł brutto. 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-19 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, w kalcelarii, pok. 108 w siedzibie (I piętro).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-29 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-29 11:45:41

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 3.Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu na - numer konta zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kościanie 73 8666 0004 0103 7426 2000 0005, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275). W przypadku wniesienia należytego wykonania umowy w formie gwarancji i poręczeń muszą one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji. 4.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy został określony we wzorze umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik do umowy nr 8.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Wszelkiego rodzaju zawiadomienia, informacje itp. Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną . 2.Forma telefaksu i elektroniczna na żądanie każdej ze stron wymaga niezwłocznie potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu. 3.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej, wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 4.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Regina Mielcarek - Kierownik Biura Zamówień Publicznych numer telefonu 65 511 43 45 numerem faksu 65 512 27 00 e-mail: bzp@koscian.pl 5.Wniosek o dopuszczenie udziału w licytacji, a także wszystkie składane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli osoba/osoby podpisujące wniosek oraz oświadczenia i dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku o udział w licytacji w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6.Podpisy na wniosku, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. 7.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. ZAŁĄCZNIKI: 1.Dokumentacja projektowa. 2.Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót. 3.Przedmiar robót. 4.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 6.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. 7.Doświadczenie zawodowe. 8.Projekt umowy. PPRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE W LICYTACJI Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego pakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan oraz opisane -Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na wymianę stolarki okiennej w I LO. Nie otwierać przed dniem 19.03.2010 r. godz. 11:00. 3.Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie przekazane wykonawcom na podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu adres e-mail lub fax.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła