Licytacja L-62-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-62-2014 - Farby

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Dowództwo 1 Brygady Logistyczne, MON
Adres pocztowy: Powstańców Warszawy 2
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-915
Tel.: 261 411 640, Faks: 261 411 234
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

42613

Termin otwarcia licytacji:

2014-03-20 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Farby
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa farb w 74 pozycjach, rozcieńczalników w 9 pozycjach, kity szpachlowe w 5 pozycjach, bejca i impregnaty do drewna w 7 pozycjach. Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia powinny; być dopuszczone do obrotu i fabrycznie nowe, wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, w oryginalnych fabrycznych opakowaniach i pochodzić z bieżącej produkcji. Każde opakowanie farb z danego koloru powinno mieć taką samą barwę jak pozostałe. Wprowadzane do obrotu wyroby powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 26.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr. 63, poz. 322 ). Wyroby, które mogą stwarzać zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, obowiązkowo podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą oraz podlegają oznakowaniu CE (ustawa o systemie oceny zgodności ( tj. z 2010 Dz. U. nr 138, poz.935). Na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji w treści zgodnej z gwarancją producenta, z terminem przydatności do użytku farb min. na okres 12 miesięcy od daty dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest na stronie zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 44.81.00.00-1
Dodatkowe przedmioty 44.81.21.00-6
44.81.22.10-0
44.83.12.00-6
44.83.20.00-1
24.20.00.00-6

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
7 dni od dnia zawarcia umowy przez wykonawcę

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego NBP O/Bydgoszcz nr 03 1010 1078 0059 3313 9130 0000 z adnotacją: Wadium – nr sprawy 03/Sam/D/14. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ustawie w pkt 45 ust.6. Wadium wnoszone w innej postaci niż pieniężna, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, należy dostarczyć do sekcji zamówień publicznych Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 3. Dla swojej ważności bankowa gwarancja wadialna lub ubezpieczeniowa lub poręczenia powinny być bezwarunkowe oraz nieodwołalne, a poza tym zawierać w swojej treści: a) wskazanie nazwy postępowania, zamawiającego, wykonawcy oraz wystawcy gwarancji (ubezpieczyciela/banku), b) wskazanie kwoty wadium, którą wystawca zobowiązuje się wypłacić, c) określenie terminu, w jakim gwarancja obowiązuje (z treści dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że zabezpiecza ona ofertę przez cały okres, w jakim wykonawca jest nią związany), d) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty zamawiającemu kwoty wadium, e) wskazanie, iż wypłata kwoty wadium nastąpi w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data, godzina i minuta wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. (wyrok SN sygn. III CZP 164/94 ). 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa w art. 46.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do udziału w licytacji elektronicznej dopuszczeni będą wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 tejże ustawy. 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy i dostarczonych dokumentów.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 44 ustawy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 44 ustawy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 44 ustawy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 44 ustawy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
W zakresie potwierdzenia, że oferowane przedmioty zamówienia odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu na oferowany przedmiot zamówienia opisany w poz. 95 opisu przedmiotu zamówienia kartę charakterystyki produktu. Na pozostały produkt niebezpieczny należy przedłożyć, najpóźniej z dniem dostawy, karty charakterystyki produktu niebezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006.

Inne niewymienione dokumenty

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków jest zobowiązany przedstawić w formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.1blog.wp.mil.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. – nie jest wymagany podpis elektroniczny. 1.2. Po zarejestrowaniu się w systemie http://licytacje.uzp.gov.pl, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer klasy PC ( lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1).Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2).W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3).W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4).Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5).W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6). W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 klawiatury.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-03-10 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria na pierwszym piętrze, budynek sztabu w siedzibie Zamawiającego. Wejście przez biuro przepustek. U zamawiającego obowiązuje system przepustkowy

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-03-20 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-03-20 11:00:18

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie jest wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Płatności będą realizowane przelewem, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i wystawienia faktury przez Wykonawcę. 2. Umowę uważa się za wykonaną gdy dostawa została dostarczona do miejsca przeznaczenia, z chwilą jej odbioru jakościowego i ilościowego, potwierdzonego przez Zamawiającego. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenie konta Zamawiającego. GWARANCJA 1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dostarczone wyroby: a) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, c) nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 2. O wadzie fizycznej wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady. 3. Na wyroby przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta z terminem przydatności do użytku 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokółu przyjęcia przez przedstawicieli Zamawiającego. 4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów poprzez dostarczenie wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji lub rękojmi. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszt transportu ponosi Wykonawca. 5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie od nowa. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmianie. 6. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 7. Gwarancja obejmuje również wyroby nabyte u kooperantów. 8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 9. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w dostarczonych wyrobach Wykonawca: a) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 14 dni licząc od daty jego otrzymania, b) wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 7 dni licząc od daty rozpatrzenia, nie później niż w terminie 14 dni. c) zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów, jeśli nie wymieni wadliwego wyrobu. 10. Reklamacja nierozpatrzona w terminie będzie uznana za rozpatrzoną . 11. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z koniecznością usunięcia warstwy farby z pokrytej powierzchni w przypadku powstania uszczerbku w wyniku wad dostarczonego materiału. 12. Zamawiający bezzwłocznie powiadomi Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. Podstawę zwrotu kosztów stanowi komisyjny protokół oraz faktura wystawiona przez podmiot wykonujący usługę. Wykonawca może uczestniczyć w pracach komisji sporządzającej protokół. 13. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia przedstawienia wykonawcy protokółu i oryginalnych faktur. KARY UMOWNE 1. Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy nie zrealizowanej w uzgodnionym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony, aż do zrealizowania umowy. Wyliczony opust pomniejsza wartość brutto umowy i powinien być uwzględniony w wystawianej przez Wykonawcę fakturze. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę należnego opustu, Zamawiający pomniejszy należność z tytułu opustu, z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 2. W przypadku nie zrealizowania umowy pomimo wezwania Zamawiający może: odstąpić od niniejszej umowy, dodatkowo zażądać zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy lub żądać zadośćuczynienia na drodze sądowej. 3. W przypadku nie wykonania postanowień pkt. 11 i pkt.12 gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia dodatkowo kary umownej w wysokości 10% wartości faktury, o której mowa w pkt. 12 gwarancji. 4. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. INNE POSTANOWIENIA 1. Towar dostarcza do magazynu wskazanego przez Zamawiającego Wykonawca na własny koszt i ryzyko. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 5. Zmian postanowień umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się poprzez Kancelarię Zamawiającego. 7. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w Bydgoszczy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu ujętego przez wykonawcę w specyfikacji cenowej , tzn. wartość przedmiotu umowy brutto nie może być wyższa niż cena zaoferowana w licytacji. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem do momentu otwarcia licytacji. Oświadczenia woli należy przekazywać w formie pisemnej poprzez kancelarię Zamawiającego. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Informacje dotyczące przebiegu postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej. Wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce Moje wiadomości. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Andrzej KUZIEMSKI – faks +48 52 378 7504 4. Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła