Licytacja L-62-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-62-2019 - zam karton

Dane zamawiającego


Nazwa: h.gwizdala, UG
Adres pocztowy: Moniuszki13 m. 1
Miejscowość: Kartuzy, Kod pocztowy: 83-300
Tel.: 856258236, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

ZP-26/12

Termin otwarcia licytacji:

2019-03-09 12:35:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


zam karton

Roboty budowlane

jki

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


hrt

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


t4

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:20:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:35:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2019-03-09 00:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


fh

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


grd

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


rt

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


yr

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła