Licytacja L-63-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-63-2017 - Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Łąkowa

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Stanowisko ds.Inwestycji, Gmina Krasnobród
Adres pocztowy: 3 Maja 36
Miejscowość: Krasnobród, Kod pocztowy: 22-440
Tel.: 846607691, Faks: 846607692
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

39073-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-04-10 07:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Łąkowa
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. ŁĄKOWEJ W KRASNOBRODZIE ETAP 2 - OD SŁUPA NR 6 DO SŁUPA NR 17. - Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny - 115,84m3 - nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4m - 362m. - ułożenie rur osłonowych PVC do fi 140 mm - 37m -ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140mm – 11m -zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III – IV – 115 840m3 -układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie kabel 1,0 kg/m przykrycie folią YAKY 4X25 – 378m -układanie bednarki w rowach kablowych ręcznie – 272m MONTAŻ SŁUPÓW I OPRAW. - Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg (montaż fundamentu prefabrykowanego) – 12 szt. - Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z tabliczką słupową – 6 szt. - Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie (wysięgnik 1m) obmiar 6 szt. - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7m / YDY 3X2,5mm2 – 6 kpl przewodów. - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawy ledowe – 6 szt. Wymagane parametry opraw oświetleniowych typu LED - strumień świetlny z oprawy min 4250lm, moc nie większa niż 41W. Prąd zasilania diody nie większy niż 500mA. - Efektywność strumienia oprawy mion 1041m/w - szczelność oprawy min IP66 - czas świecenia min 100 000 godzin - oprawy LED z redukcją mocy redukcja do 50% strumienia świetlnego w godzinach 23:00 – 5:00. - klosz oprawy wykonany z szkła hartowanego (odporność na uderzenia min. IK08). - ochrona przed porażeniem – I lub II klasy ochronności, - korpus i układ optyczny oprawy – odlew ciśnieniowy z aluminium w całości, malowane proszkowo lub anodowane, - temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3700 – 4000 K. - gwarancja producenta na całą oprawę nie krótsza niż 5 lat. - współczynnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 70. - układ zasilający oprawę – zasilacz elektroniczny mikroprocesorowy zabezpieczający przed zwarciem lub rozwarciem diody pozwalający na pracę oprawy przy zwarciu lub awarię jednej diody. - oprawa posiadająca certyfikat CE oraz ENEC lub innej instytucji certyfikującej - zabezpieczenie termiczne, z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia przez oprawę temperatury krytycznej. - oprawy i słupy w jednym kolorze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym branży elektrycznej: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI opracowanym przez USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE ELEKTRYKA i ENERGETYKA Michał MARKOWICZ ul. Chłodna 44, 23-400 Biłgoraj. Załączone przez Zamawiającego na stronie internetowej WWW.krasnobrod.pl przedmiary robót na budowę oświetlenia od słupa nr 6 do słupa nr 17 pełnią jedynie funkcję pomocniczą przy wycenie oferty i nie są podstawą do obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty. Podstawą wyceny ceny oferty jest wyżej wymieniony projekt budowlany w zakresie, który dotyczy budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego od słupa nr 6 do słupa nr 17. Cenę oferty Wykonawca wycenia w oparciu o projekt budowlany w zakresie który dotyczy budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego od słupa nr 6 do słupa nr 17. W cenie należy zawrzeć montaż tylko 6 słupów oświetleniowych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.31.51.00-9
Dodatkowe przedmioty 45.31.51.10-9
45.31.56.00-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: 2

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Określenie warunków: warunek posiadania zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże wykonanie w okresie nie wcześniejszym niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową lub przebudową lub modernizacją oświetlenia ulicznego. Wartość wykonanej przez Wykonawcę roboty budowlanej ma stanowić wartość nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przedstawiają pełnomocnictwo osoby wyznaczonej do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 Ustawy przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Inne niewymienione dokumenty

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się takiego dokumentu zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie musi złożyć dokument Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców (Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ) , w celu zbadania czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 Ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przedstawiają pełnomocnictwo osoby wyznaczonej do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: a) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku: - śmierci, - rozwiązania stosunku pracy, - utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, - choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, - innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. b) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:- w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, - jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. Inne zmiany niż wymienione w podpunktach od a do c w następujących sytuacjach: a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca musi posiadać następujące urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu aukcji elektronicznych prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych: 1) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux. 2) Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższą. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W części tradycyjnej licytacji elektronicznej, przekazywanie oświadczeń, wniosków,zawiadomień oraz informacji odbywa się formą pisemną lub drogą elektroniczną. W części elektronicznej,przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną , zgodnie z art 77 ustawy - Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem niniejszej platformy - od otwarcia do zamknięcia licytacji. 1) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie służącym udzielaniu zamówień w trybie licytacji elektronicznej przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2) W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia i jest to licytacja jednoetapowa. W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk LISTA POSTĄPIEŃ (przycisk ten będzie aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk ZŁÓŻ POSTĄPIENIE. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk ZŁÓŻ. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złoŜonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeŜeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Podkreślenia wymaga,że system dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). Minimalna wysokość postąpienia wynosi 10,00zł. W toku licytacji dopuszczalne jest składanie wyłącznie ofert korzystniejszych od oferty aktualnie najkorzystniejszej. W licytacji elektronicznej każdorazowo wiąże jedynie oferta najkorzystniejsza. Licytacja kończy się w określonym w ogłoszeniu o licytacji terminie jej zamknięcia.

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-16 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-04-10 07:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-04-10 09:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30% wysokości zabezpieczenia.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA Nr / 2017 Zawarta w dniu 2017……. pomiędzy …………… posiadającym NIP ……. oraz REGON …………….. zwanym w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:1. Pan ………… – Burmistrz Krasnobrodu a Panem ………… prowadzącym działalność gospodarczą jako …………………. z siedzibą ……… adres posiadającym NIP ………….. oraz REGON ……………. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: §1 1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 2164.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie robót budowlanych pod nazwą: ……………... Ogłoszenie o zamówieniu w BZP …………2. Szczegółowy opis wykonania robót zawarty jest w dokumentacji zgłoszeniowej robót budowlanych nie wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.§2 1. Na przedmiot umowy składają się wszystkie prace budowlane opisane w dokumentacji zgłoszeniowej robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot. Wykonawca wykona całość robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia publicznego które opisane są projektem budowlano-wykonawczym siłami własnymi bez udziału podwykonawców przy udziale podwykonawców*. W ramach ceny kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy. §3 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust.2. 6. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10000,00zł. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. §4 Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ……………§5 Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się: do dnia ………………... §6 Prace objęte umową zostaną wykonane zgodnie z §1 i §2 niniejszej umowy. Zamawiający od Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. §7Zamawiający oświadcza że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz dostarczy Wykonawcy zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych. §8 Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu zamówienia, §9 Wykonawca ustanawia: a) Kierownika budowy w osobie: - Pan ………………….. z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi. 2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: - Pan ……… Inspektor nadzoru robót branży …………… posiadający uprawnienia ……….. w specjalności ……………………...3. Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. |U. Nr 243 poz.1623 z późn. zm). §10 Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. §11 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami. §12 Wykonawca zobowiązuje się, do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy. §13 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Materiały, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy -Prawo budowlane oraz wymogom projektu. 4. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać jeden z certyfikatów: - aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa;- aktualny certyfikat na znak budowlany „B”- oznakowane znakiem „CE” deklaracje zgodności. 5. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru. 6. Materiały z odzysku pozostają do dyspozycji Zamawiającego i zostaną przewiezione na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. Jeżeli Zamawiający uzna wyżej wymienione badania za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania na koszt: a) własny, jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań przedłożonych przez Wykonawcę, b) Wykonawcy jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę. 8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć atesty na wbudowane materiały oraz aprobaty techniczne w odniesieniu do wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497). 9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji robot budowlano-montażowych. §14 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto: ………….zł (słownie: …………… ……………… złotych). Należna ostateczna wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy robót zostanie obliczona na podstawie obmiaru powykonawczego w oparciu o ilości faktycznie wykonanych robót oraz nośniki cen wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 2. Ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 3. W przypadku braku dowodów, o którym mowa w treści § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiający może zwrócić się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli z Wykonawcą zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wykazanie należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy. 4. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.3, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości składania uwag odnoszących się do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin składania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy tej informacji. 8. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie, o których mowa w ust. 7, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w ust.1. §15 1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy, robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 2. Wykonawca jest obowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych wymaganych dokumentów. §16 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w wysokości ………….zł słownie: ……….. i ……….. złotych w formie przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych tj. w formie ………… w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowi 30% wysokości zabezpieczenia. §17 l. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne których podstawą obliczenia jest wynagrodzenie umowne brutto określone w § 14 ust.1 w następujących przypadkach: a) za nieterminowe wykonanie prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad i usterek w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcom) za każdy dzień zwłoki, e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% od wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. §18 Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy i uzyska potwierdzenie przez Inspektora nadzoru a następnie zgłosi do Zamawiającego gotowość na piśmie. Przez gotowość do odbioru należy rozumieć zakończenie robót i przygotowanie kompletu dokumentów ( protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia, protokoły badań i sprawdzeń). 2. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 5 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia, b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie obiektu. c) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, d) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. e)Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia). f) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji w przypadku stwierdzenia wad i usterek Wyznacza termin ich usunięcia, g) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. §19 Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres 5 lat. §20 1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto ………………………. według wystawionych przez niego faktur częściowych do 80% wykonanych robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury, a w przypadku faktury końcowej do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. 2. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 2 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy. §21 W przypadku zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, §22 Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1. Wykonawcy: a) Zamawiający nie wypełnienia obowiązków wynikających z § 7 - 9 umowy. 2. Zamawiającemu: a) Wykonawca nie rozpoczął. robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni. b)Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową. c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie |leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. d) upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy e) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. §23 Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji. §24 W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy. 2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do rea1izacji innych robót o ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je, 4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. 5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca Ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikaj ą z niniejszej umowy. 6. Wykonawca zgłosił do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające, 7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór, 8. Strony wspólnie-rozliczą się pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a nie związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy nastąpi według kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty. 9. Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót wykonanych do czasu odstąpienia od umowy. §25 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: a) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku: - śmierci, - rozwiązania stosunku pracy, - utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, - choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, - innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, b) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:- w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, - jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 3) inne zmiany niż wymienione w podpunktach od a do c w następujących sytuacjach: a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. §26 W sprawach nie uregulowanych niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. §27 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego §28 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: Trzy egz. dla Zamawiającego i Jeden egz. dla Wykonawcy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła