Licytacja L-63-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest k.grotha-wyk z ofertą o wartości 100PLN.
Dane zwycięzcy:
k.grotha-wyk - Uniwersytet Gdański, k.grotha-wyk
Bażyńskiego6
84-231, Gdańsk


Ogłoszenie o zamówieniu L-63-2019 - UG - Nat

Dane zamawiającego


Nazwa: n.nadara-zam, UG
Adres pocztowy: Hausbrandta34
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-126
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

125/78

Termin otwarcia licytacji:

2019-03-09 12:27:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG - Nat

Roboty budowlane

jijoief

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


dkfkf

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


skdl

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:26:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:27:00.

Dokładna data

Upływa 2019-03-09 12:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


dff

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


fgg

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


ffg

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


rfgg

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła