Licytacja L-64-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-64-2012 - Zakup wraz z dostawą papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS Zielona Góra -Zam.Publ., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
Adres pocztowy: Gen. Józefa Bema 44
Miejscowość: Zielona Góra, Kod pocztowy: 65-170
Tel.: 684523100, Faks: 684523110
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

62032-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-03-15 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą (rozładowanie i złożenie we wskazanym magazynie) papieru kserograficznego na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze w ilości: 1) papier formatu A3 – 25 ryz, 2) papier formatu A4 – 850 ryz, 2. Uniwersalny papier biurowy przeznaczony do użytku we wszystkich urządzeniach biurowych oraz maszynach szybko kopiujących. Stopień bieli CIE 146±3, gramatura 80±3 g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103±3 μm, nieprzezroczystość min. 91%, przepuszczalność powietrza nie większa niż 1250 cm3/min, gładkość /szorstkość wg Bendtsen/ 220±60 cm3/min. Typu International Paper POL-Speed lub równoważny. 3. Papier musi być pakowany w ryzy po 500 arkuszy w każdej, dodatkowo ryzy pakowane są po 5 szt. w zbiorcze kartony. Na opakowaniu musi znajdować się logo producenta papieru. 4. Dostawa zamówionego papieru kserograficznego odbędzie się w 4 częściach w wyznaczonych terminach do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze – zgodnie z podziałem i terminem wskazanym w załączniku nr 1 do wzoru umowy - zgodnego ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyspieszenia terminu dostawy. Zmiana terminu może zostać dokonana telefonicznie, a nowo wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od złożenia zapotrzebowania.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 23.11 2012 r. (zgodnie z harmonogramem dostaw w załaczniku nr 1 do umowy).

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl; 2) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa; 3) jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50 % ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-03-09 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra, pok. 205 (sekretariat).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-03-15 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-03-15 10:15:42

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy UMOWA nr OZP-2310/ ….. /… Zawarta w dniu ………………… w Zielonej Górze, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra, NIP 526-00-13-054, Regon 012513262-00060, reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego występuje: Krzysztof Pawlak – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze, zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony, a ......................................................................... z siedzibą ..............................................…. posiadającym NIP .......................................... REGON....................................................... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr ........................... w Sądzie ....................... lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ....................................................... pod nr ........................................................................................... dnia .....………………… w imieniu którego występuje: 1. ....................................................... 2. ....................................................... zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: §1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą (rozładowanie i złożenie we wskazanym magazynie) papieru kserograficznego na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze w ilości: 1) papier formatu A3 – 25 ryz, 2) papier formatu A4 – 850 ryz, 2. Uniwersalny papier biurowy przeznaczony do użytku we wszystkich urządzeniach biurowych oraz maszynach szybko kopiujących. Stopień bieli CIE 146±3, gramatura 80±3 g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103±3 μm, nieprzezroczystość min. 91%, przepuszczalność powietrza nie większa niż 1250 cm3/min, gładkość /szorstkość wg Bendtsen/ 220±60 cm3/min. Typu International Paper POL-Speed lub równoważny. 3. Papier musi być pakowany w ryzy po 500 arkuszy w każdej, dodatkowo ryzy pakowane są po 5 szt. w zbiorcze kartony. Na opakowaniu musi znajdować się logo producenta papieru. §2 Termin realizacji 1. Zamówiony papier kserograficzny dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w 4 częściach w wyznaczonych terminach do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze, zgodnie z podziałem i terminem wskazanym w załączniku nr 1 do umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyspieszenia terminu dostawy. Zmiana terminu może zostać dokonana telefonicznie, a nowo wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od złożenia zapotrzebowania 3. Wykonawca przed dostawą telefonicznie powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu zamówienia. Dostawa odbędzie się w dniu urzędowania KRUS do godziny 1300. 4. Przekazanie i odbiór dostaw nastąpi na podstawie protokołu odbioru ilościowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. §3 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, cenę ofertową brutto za przedmiot zamówienia na kwotę ……………PLN. (słownie: …………..…………………………………………...............................................) ustaloną na podstawie ceny zaoferowanej w trakcie licytacji. 2. Powyższa cena jest ostateczna i zawiera w sobie wszystkie koszty: transportu i ubezpieczenia oraz inne opłaty związane z realizacją zamówienia. §4 Warunki płatności 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Wykonawca wystawi fakturę po każdej z 4 dostaw odpowiednio za każdą zrealizowaną dostawę. 3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokoły odbioru określone niniejszą umową. 4. Termin zapłaty strony ustalają na 14 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu po podpisaniu protokołu odbioru. 5. Należność za wykonane dostawy uregulowana będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. §5 Odmowa odbioru dostawy 1. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania towaru niepełnowartościowego, o obniżonej jakości. 2. Odmowa odbioru dostarczonego towaru winna być potwierdzona na piśmie wraz z wskazaniem powodów odmowy. §6 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy od daty odbioru. 2. W razie stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji. 3. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z ust. 2 w powyższym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy, a kosztami takiej wymiany obciąży Wykonawcę. 4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień dotyczących rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. § 7 Rozwiązanie umowy 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 1) wystawienia faktury VAT na cenę różniącą się od podanej w ofercie, 2) niezachowania norm jakościowych określonych w § 1 ust. 2, 3) niezachowania terminu dostawy. § 8 Oświadczenie o poufności Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. § 9 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 1) za opóźnienie w dostawie towaru albo opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad ponad terminy określone w umowie, w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, licząc za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, 2) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. Postanowienia końcowe § 10 Zamawiający nie przewiduje wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. § 11 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy. § 12 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. § 14 Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron. Zamawiający: Wykonawca: Załączniki: 1. Wskazanie miejsca i terminu dostaw. 2. Wzór protokołu odbioru ilościowego. Załącznik nr 1 do umowy nr …………………… MIEJSCA DOSTAWY: 1. Oddział Regionalny KRUS w Zielonej Górze, przy ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra; Pierwsza dostawa – planowany termin dostawy 14 dni od dnia podpisania umowy L.P. NAZWA OR Zielona Góra 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 15 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 250 Druga dostawa – planowany termin dostawy 21-25.05.2012 r. L.P. NAZWA OR Zielona Góra 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 10 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 200 Trzecia dostawa – planowany termin dostawy 20-24.08.2012 r. L.P. NAZWA OR Zielona Góra 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 0 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 200 Czwarta dostawa – planowany termin dostawy 19-23.11.2012 r. L.P. NAZWA OR Zielona Góra 1. Papier kserograficzny A3 (ryza) 0 2. Papier kserograficzny A4 (ryza) 200 Załącznik nr 2 do umowy nr …………………. PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO W ………………………………………… W dniu ………………. dokonano odbioru ilościowego zgodnie z warunkami umowy nr OZP-2310/ …… /…… z dnia ……………… Stwierdza się, że dostawa spełnia / nie spełnia* wymogi ilościowe określone w umowie. Ewentualne uwagi: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy: * niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła