Licytacja L-64-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG_TEST_OP113_WYKONAWCA z ofertą o wartości 20PLN.
Dane zwycięzcy:
UG_TEST_OP113_WYKONAWCA - OP113_WYK, UG
UGUG m. 2
22-222, UG


Ogłoszenie o zamówieniu L-64-2018 - UG_TEST_zamówienie54

Dane zamawiającego


Nazwa: Aleksandra, Urząd
Adres pocztowy: Emilii Plater1
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-562
Tel.: 609693599, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

257/2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-23 18:32:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG_TEST_zamówienie54

Roboty budowlane

wwww

www.p.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


aaaa

www.p.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


aaaaa

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:31:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:32:00.

Dokładna data

Upływa 2018-02-23 18:36:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


zsdfzdga

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


dzgfasdg

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


sADGSDg

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


DGSDg

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła