Licytacja L-65-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-65-2009 - Dostawy artykułów chemii gospodarczej i drogerii

Dane zamawiającego

Tomasz Łągiewka, państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
40-940, Katowice

Numer ogłoszenia w BZP:

128150-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-20 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Kod CPV określający przedmiot zamówienia: 37823300-6 (Papier pergaminowy), 33700000-7 (Produkty do pielęgnacji ciała), 33770000-8 (Artykuły higieniczne z papieru), 33141000-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne), 39800000-0 (Środki czyszczące i polerujące), 39525000-8 (Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych), 39224000-8 (Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju). 2. Specyfikacja rodzajowo-ilościowa artykułów chemicznych i drogeryjnych objętych przedmiotem zamówienia zawarta jest w załączniku nr 1. 3. Dostarczone artykuły chemiczne i drogeryjne winny być wyprodukowane po dniu 01.03.2009 r. i zdatne do użytku (data ważności) przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. 4. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane do Magazynu Handlowego CP ORJ w Rybniku, ul. Pocztowa 2, 44-200 Rybnik. 5. Każda zrealizowana dostawa winna być udokumentowana przez wykonawcę fakturą VAT. W celu potwierdzenia wydania towaru wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia dokumentu WZ, który dołącza do każdej dostarczonej partii produktów chemicznych i drogeryjnych. 6. Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy każdej partii produktów zamawiający ustala na 3 dni robocze, od dnia dostarczenia zamówienia wykonawcy. 7. Dostawy i wyładunek artykułów odbywać się będą wyłącznie na koszt i ryzyko wykonawcy. 8. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie w terminach wskazanych przez zamawiającego (nie częściej niż raz na miesiąc), na podstawie zamówień przekazywanych każdorazowo przez upoważnionych przez zamawiającego pracowników. 9. W wyjątkowych sytuacjach, np. podyktowanych nagłą potrzebą dodatkowej dostawy artykułów, których wcześniej nie można było przewidzieć, zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia dodatkowego zamówienia. 10. Dostawa konkretnego asortymentu i ilości artykułów następować będzie poprzez każdorazowe zamówienie żądanej ilości, pisemnie (przesyłką pocztową), poprzez faks lub pocztą elektroniczną, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z wykonawcą. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wykonawcą za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (np. z powodu wyłączenia lub awarii odpowiedniego urządzenia u wykonawcy), za czas zgłoszenia przyjmować się będzie czas wskazany przez zamawiającego. Zamawiający będzie określał w zapotrzebowaniu ilość i rodzaj artykułów. 11. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia towaru w pełnej ilości, określonej w załączniku nr 1. Zmniejszenie ilości zamawianego towaru nie może przekroczyć 20 % całości zamówienia. Z tego tytułu wykonawca nie będzie mógł wnosić jakichkolwiek roszczeń względem zamawiającego. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych towaru w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wyłącznie o wartość wyliczoną na podstawie „miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego miesiąca”, publikowanego w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę w sprawie realizacji niniejszego zamówienia. 13. Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktury VAT wynosił 21 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem), a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 2) winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty (brutto) wyrażoną w złotych, z dokładnością do jednego grosza, przy czym wartość cyfrową groszy należy oddzielić od wartości cyfrowej złotych kropką. 5. Oferta złożona przez wykonawcę winna być korzystniejsza od najniższej oferty, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 8. Sugerowana cena wywoławcza wynosi: 93000.00 zł.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-11 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do prowadzania działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych oświadczeń i dokumentów.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. W przypadku wniosku składanego przez dwa i więcej podmiotów (np. konsorcjum wykonawców), każdy podmiot z osobna zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, wystawionych indywidualnie na ten podmiot, określonych w pkt 2. Wymagane oświadczenie podmioty te mogą złożyć wspólnie. 5. Brak któregokolwiek z dokumentów określonych w pkt 1-2 spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia – art. 24 ust. 2 pkt 3, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wymagane dokumenty – zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 nr 87 poz. 605 ze zmianami) – powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Należy na kserokopii zamieścić zapis, np.: „za zgodność kopii z oryginałem”, „potwierdzam zgodność kopii z oryginałem” oraz datę i podpis (parafa) opatrzony imienną pieczątką lub czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska. 7. W przypadku, gdy wykonawcy nie złożą wraz z wnioskiem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub złożą wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie wykonawców do ich złożenia w określonym w wezwaniu terminie, chyba że konieczne byłoby unieważnienie postępowania – art. 26 ust. 3 ustawy. 8. Wykonawca ma obowiązek złożenia dokumentów i oświadczeń rzetelnych oraz potwierdzających prawdę pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwiec 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami).

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy od daty podpisania umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://www.poczta-polska.pl/O_Firmie/?d=przetargi, pod pozycją 09-0761

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Szczegółowe warunki umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą, którego ofertę wybrano, zawarte są w załączniku nr 5.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomienia oraz informacje, dotyczące niniejszego postępowania, były przekazywane drogą elektroniczną na adres: tomasz.lagiewka@katowice.poczta-polska.pl lub aneta.banach@katowice.poczta-polska.pl, wpisując jako temat wiadomości: „Licytacja elektroniczna – postępowanie nr CIOR4/68/09”. Aby wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie ograniczał konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem art. 77 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań lub osobę/y upoważnioną/e do składania takich oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (także lidera konsorcjum wykonawców), pod rygorem nieważności takiego dokumentu, a następnie zeskanowane i przekazane drogą elektroniczną. Upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinno być przekazane wraz z wnioskiem. Przez określenie „konsorcjum wykonawców” należy rozumieć podmioty związane umową, działające w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia (w tym przypadku realizacji przedmiotu zamówienia). W przypadku złożenia wniosku przez konsorcjum, zamawiający przyjmuje, że członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec zamawiającego za treść samego wniosku, jak i wszystkich załączników. Zamawiający wymaga, aby czynności prawne związane z zawarciem i realizacją umowy w stosunku do zamawiającego wykonywał upoważniony pisemnie, przez wszystkich pozostałych, jeden z członków konsorcjum wykonawców – „lider” lub osoba trzecia, posiadająca pisemne upoważnienia wszystkich konsorcjantów. Osoba działająca w imieniu konsorcjum winna z kolei pisemnie poinformować zamawiającego (we wniosku), że działa jako pełnomocnik i dołączyć do pisma pełnomocnictwo. Umowa, w oparciu o którą działają członkowie konsorcjum powinna zawierać m.in. zapis uprawniający lidera lub pełnomocnika konsorcjum do wnoszenia protestów i odwołań w imieniu konsorcjum (pełnomocnictwo rodzajowe- w jego treści musi być wykazane umocowanie do podejmowania w imieniu mocodawcy czynności odwoławczych). 2. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi wyłącznie na pod-stawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O czynności wykluczenia z postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Unieważnienie postępowania nastąpi wyłącznie po wystąpieniu przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt. 1, 3, 4, 6, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wszystkie załączniki, dostępne są na stronie internetowej http://www.poczta-polska.pl/O_Firmie/?d=przetargi, pod pozycją 09-0761. 5. Umowa zostanie podpisana z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta zostanie wybrana w licytacji. 6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została wybrana. 7. Umowa winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu umownemu lub osobę/y upoważnioną/e do składania takich oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę powinno być sporządzone na piśmie i przedłożone zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 8. Jeżeli w licytacji zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 9. Po zakończeniu licytacji wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do przekazania kalkulacji ceny (wg załącznika nr 4), z uwzględnieniem ceny którą zaoferował. 10. W dniu podpisywania umowy wykonawca podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnik VAT, winien przedstawić stosowne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, czy wykonawca jest podatnikiem VAT czynnym czy zwolnionym. Niniejsze zaświadczenie jest wydawane na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami). 11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 1) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia: Aleksandra Fujarewicz tel.: (32) 2532517, Bożena Niemczynowicz tel.: (32) 4395383, 2) pod względem proceduralnym: Aneta Banach, Tomasz Łągiewka tel.: (032) 2532223, (077) 4022821, w godz. 08:00 – 14:00, od poniedziałku do piątku. 12. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1) Zgodnie z art. 179 ustawy środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, można wnieść pisemny protest do zamawiającego; 3) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia – 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią; 4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy; 5) Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych; 6) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty, o których mowa w art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 10 dni od upływu ostatniego terminu na wniesienie protestu. Inne protesty zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w ww. terminach uznaje się za jego oddalenie; 7) Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. 8) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię jego treści zamawiającemu. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-11 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-12 13:20:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła