Licytacja L-65-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-65-2010 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Stołpiu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Chełm, Gmina Chełm
Adres pocztowy: Gminna 18
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 82 563 73 63, Faks: 82 563 79 78
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

63248-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-30 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Stołpiu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Rozbudowa budynku szkoły i budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego Zespołu Szkół w Stołpiu. Zakres robót obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: nadbudowy i termomodernizacji budynkuszkolnego - pow. użytk.nadbudowy - 219,0 m2, ocieplenie ścian o pow. 662,61 m2 przebudowy instalacji wod.-kan, c.w. oraz budowa instalacji wodociągowej p/poż., przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej, budowa instalacji systemów: LAN, SAP, CCTV - monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, SSWiN, budowa instalacji solarnej - kolektor próżniowy 22 - rurowy ze stelażem, modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku, budowa boiska wielofunkcyjnego o wym.44,0x22,0 m, nawierzchnia z trawy syntetycznej, budowa oświetlenia boiska - kabel YKY 3x6mm2 - 208 m, słupy stalowe - 8 szt, oprawy 100W - 8 szt.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.21.42.10-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31 października 2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) do dnia i godziny otwarcia licytacji. Termin otwarcia licytacji - 23 marca godz. 9.00

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Jako potwierdzenie należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
za spełnienie warunku niezbędnego doświadczenia uważane będzie wykonanie: minimum trzech obiektów kubaturowych o powierzchni użytkowej minimum 200 m2 każdy oraz minimum jednego boiska sportowego wielofunkcyjnego o powierzchni minimum 900 m2 z nawierzchnia syntetyczną i wyposażeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą warunku: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty (wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem pracom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich ilości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie - protokoły odbioru końcowego (potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego będzie uważane posiadanie sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia. Jako potwierdzenie spełniania warunku należy przedłożyć wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawstwie (minimum po jednej osobie z uprawnieniami budowlanymi branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej), określonymi wymaganiami Prawa budowlanego - dołączenie kserokopii uprawnień potwierdzających przygotowanie zawodowe i aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarantowaną 1.000.000,00 zł (jeden milion zł). Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia, obejmującego cały okres realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

protokoły odbioru końcowego wykonanych robót w zakresie budowy obiektów kubaturowych i boisk sportowych wielofunkcyjnych z nawierzchnia syntetyczną

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gmina.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 20.000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 2.157.430,47 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców..

Minimalna wysokość postąpienia

20000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-16 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Gmina Chełm Pokrówka ul. Gminna 18 pokój nr 15.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-30 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-30 11:24:17

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła