Licytacja L-65-2017

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-65-2017 - Remont mostka w Parku Piłsudskiego w Łodzi

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZM, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Adres pocztowy: Konstantynowska 8/10
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 94-303
Tel.: +48 42 632-75-7, Faks: +48 42 632-92-9
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

39542-2017

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont mostka w Parku Piłsudskiego w Łodzi
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 3.1 ZAKRES 1 realizowany w ramach zamówienia podstawowego: 3.1.1 Remont mostka nr 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi , działka: 33/6; obręb B-16 obejmujący: 3.1.1.1 remont i naprawę sklepienia, 3.1.1.2 remont murów oporowych poprzez odtworzenie stanu istniejącego, 3.1.1.3 odtworzenie ścieków odprowadzających wodę, 3.1.1.4 naprawę i umocnienie skarp. 3.1.2 Zamówienie podstawowe, o którym mowa powyżej, winno zostać wykonany na podstawie dokumentacji „Remont mostu 2 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi” opracowanej przez „PONTES Jerzy Niewczas” z siedzibą w Gdańsku. 3.2 ZAKRES 2 realizowany na podstawie prawa opcji: 3.2.1 Remont mostka nr 1 w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi , działka: 33/6; obręb B-16 obejmujący: 3.2.1.1 remont i naprawę sklepienia, 3.2.1.2 remont murów oporowych poprzez odtworzenie stanu istniejącego, 3.2.1.3 odtworzenie ścieków odprowadzających wodę, 3.2.1.4 naprawę i umocnienie skarp. 3.2.2 Zakres prac, o którym mowa powyżej, winien zostać wykonany na podstawie dokumentacji „Remont mostu II w Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi” opracowanej przez. „PONTES Jerzy Niewczas” z siedzibą w Gdańsku. 3.2.3 Zamawiający ustali zakres rzeczowy realizowany na podstawie prawa opcji w złożonym Wykonawcy na piśmie oświadczeniu o skorzystaniu z tego prawa. Zamawiający złoży w/w oświadczenie najpóźniej w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą na realizację Zakresu 1. 3.2.4 Brak pisemnego zgłoszenia ze strony Zamawiającego nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę. 3.2.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całego zakresu rzeczowego przewidzianego w niniejszym postępowaniu w ramach prawa opcji. 3.2.6 W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie za zakres prac zlecony przez Zamawiającego w składanych przez niego oświadczeniach woli o skorzystaniu z prawa opcji. 3.2.7 Przewidywany do realizacji w ramach opcji zakres prac w 2017 roku, wynosić winien łącznie 105 % wartości zamówienia podstawowego brutto z uwzględnieniem przypisanych im poszczególnych wag procentowych, podanych przez Zamawiającego we wzorach tabel elementów scalonych. 3.3 Teren parku jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/332, objęty ochroną Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,: 3.4 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.5 Wykonawca winien złożyć na etapie składania swojej oferty oświadczenie, że wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie będą wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, będą wykonane przez osoby zatrudnione przez niego lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.6 Wykonawca, winien najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/ funkcji zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W/w wykaz winien być aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych. 3.7 Wykonawca winien zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania prac, zwłaszcza związanych z przemieszczaniem się sprzętu budowlanego. 3.8 Roboty muszą być zaplanowane i prowadzone w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na utrzymanie porządku ani na stan zdrowotny drzew i krzewów wskazanych w projekcie do zachowania. 3.9 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązkowi zgłoszenia. 3.10 Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom opisanym dokumentacjach, o których mowa w pkt. 1.3. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z w/w projektami budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 3.11 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 3.12 Miejsce wykonania: obręb ulic Al. Unii Lubelskiej, Srebrzyńskiej, Krakowskiej, Krzemienieckiej, Konstantynowskiej. 3.13 Kod CPV: 45221119-9 roboty budowlane w zakresie renowacji mostów.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.22.11.19-9
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
4.1 Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy 4.1.1 Zakres 1 (zamówienie podstawowe) – do 60 dni od daty podpisania umowy, 4.1.2 Zakres 2 (zamówienie opcjonalne) – do 110 dni od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
10.1 Zamawiający zgodnie z art. 76 ust. 3 Ustawy żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 10.1.1 w wysokości: 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 10.1.2 wadium należy wnieść w terminie 4 dni od dnia przekazania zaproszeń do udziału w licytacji elektronicznej do godziny 15:30. Uwaga: Zamawiający w zaproszeniu do licytacji poinformuje o wyznaczonym terminie wniesienia wadium. 10.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy, tj.: 10.2.1 pieniądzu, 10.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 10.2.3 gwarancjach bankowych, 10.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 jt.). 10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Bank: Getin Noble Bank S.A. Nr: 67 1560 0013 2312 6179 3000 0009 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania ZZM.WOA.ZP.2510.8.2017 10.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby dowód wniesienia wadium został przesłany na adres: zamówienia@zzm.lodz.pl. 10.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to oryginał wadium winien zostać złożony w sekretariacie Zamawiającego tj. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10 do upływu terminu o którym mowa w punkcie 10.1.2. 10.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 10.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 10.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 10.6.3 kwotę wadium, 10.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 10.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 10.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.6.5.2 którego oferta została wybrana: 10.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.6.5.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 10.6 Ogłoszenia. 10.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy zostanie przez Zamawiającego niedopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 10.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: 5.1.3.1 nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie /przebudowie: obiektów budowlanych/budowli wykonanych z żelbetu na kwotę minimum 50 000 zł brutto UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu, zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia winien on wyodrębnić i podać wartość roboty w zakresie spełniania warunku (Przykład: wartość kontraktu 1.000.000,00 zł w tym remont budowli wykonanej z żelbetu 50.000,00 zł brutto).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:5.1.3.2 dysponuje osobą / osobami skierowaną(ymi) do realizacji niniejszego zamówienia publicznego tj. co najmniej jedną osobą – Kierownikiem Budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Ww. kierownik powinien spełniać wymagania określone w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397, 774 i 1505) UWAGA: a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. b) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, poz. 65).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 6.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy. 6.4 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 6.5 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 6.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 6.6.1 mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z wnioskiem w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 6.6.2 mogą wykazać łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 Instrukcji. Natomiast żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu, 6.6.3 każdy z nich składa oświadczenie o którym mowa w 7.1 Instrukcji. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 6.6.4 działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 6.6.1 Instrukcji, mogą załączyć do wniosku oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników. 6.6.5 Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 7.1 Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa: 7.1.1 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 7.1.2 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 7.1.3 dowody określające, że roboty budowlane (wykazane w złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 2 do Ogłoszenia) zostały wykonane należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zgodnie z artykułem 26 ust. 2f Zamawiający wzywa do złożenia dowodów o których mowa powyżej wraz z wnioskiem. 7.1.4 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 7.1.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 7.1.1 i 7.1.2 Instrukcji składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 7.2 Forma składanych dokumentów 7.2.1 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 Instrukcji dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.2.2 Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.2.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7.2.4 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.2.5 W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
[numeracja zgodna z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia - Wzór umowy - § 3] 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów zakończenia prac, o których mowa w ust.1 w przypadkach udokumentowanych i niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności takich jak: a. wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń, niezawinionych przez żadną ze Stron, których Strony nie były w stanie przewidzieć, b. wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających prowadzenie prac budowlanych i ogrodniczych, 4. Terminy określone w ust.1 mogą ulec wydłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie prac lub w znacznym stopniu utrudniającej wykonywanie prac. Przyczyny i okres przedłużenia terminu wymaga pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego. § 15 Zmiany treści umowy 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, muszą zostać one udokumentowane. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może dotyczyć wyłącznie: 1.1. Zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach, o których mowa w § 3 ust 3. 1.2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiającego uzyskanie lepszej jakości robót, c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia. 3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust 1. okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, wskazując jednocześnie wraz z uzasadnieniem nowy termin wykonania robót. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania robót w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robót zostanie potwierdzony przez strony w aneksie do umowy. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy zostały wniesione w formie dokumentu z wyszczególnieniem daty zabezpieczenia, zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa po dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia z uwzględnieniem wydłużonego terminu realizacji. 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

18 Termin związania ofertą 18.1 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 18.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html (podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania)

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

14.1 Wymagania formalne: 14.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 14.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 14.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 14.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 14.2 Wymagania techniczne: 14.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 14.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 14.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

16.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 16.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 16.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 16.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 16.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację Zakresu 1 (zamówienie podstawowe) wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 16.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia za realizację Zakresu 1 (zamówienie podstawowe) oraz wszelkie inne koszty z tym związane. 16.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 16.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 16.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 16.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 500.09 będzie oznaczało 500 zł i 9 groszy). 16.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą, cenę ryczałtową za realizację Zakresu 1 (zamówienie podstawowe) – kwotę brutto w wysokości 95 000,00 PLN. W przypadku gdyby w toku licytacji, wylicytowana cena przekraczała ww. kwotę, może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-03-16 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

13.2 Wniosek należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10, pok. 17

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

23.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia, a w przypadku zlecenia zakresu prac objętych Zakresem 2 (prawo opcji) w ciągu 7 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o realizacji tego zakresu. 23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23.3 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 23.4 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny ofertowej brutto [ceny za realizację Zakresu 1 (zamówienie podstawowe)], a w przypadku zlecenia prac objętych Zakresem 2 (prawo opcji) na 10% wartości zleconych prac. 23.5 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 23.5.1 pieniądzu; 23.5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 23.5.3 gwarancjach bankowych; 23.5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 23.5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 23.6 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK GETIN Bank w Łodzi, Nr: 56 1560 0013 2312 6179 3000 0013. 23.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 23.8 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 23.9 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 23.10 Wypłata, o której mowa w pkt 23.11., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 23.11 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 23.12 Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu: 23.12.1 Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione. 23.12.2 Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 23.12.3 Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno zawierać następujące elementy: 23.12.3.1 wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 23.12.3.2 numer umowy, 23.12.3.3 wskazanie sumy gwarancyjnej, 23.12.3.4 określenie terminu ważności gwarancji, 23.12.3.5 sformułowanie Gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 23.12.3.5.1 nie wykonał zamówienia w terminie wynikającym z umowy, 23.12.3.5.2 wykonał zamówienie objętą umową z nienależytą starannością. 23.13 Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (za wyjątkiem oświadczenia informującego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia). 23.14 W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23.15 Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść gwarancji, o której mowa w pkt 23.12.3 Ogłoszenia winna być przez Wykonawcę uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. 23.16 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 23.17 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 ustawy Pzp: 23.17.1 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 23.17.2 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

25.1 Zamawiający nie przewiduje: 25.1.1 zawarcia umowy ramowej, 25.1.2 składania ofert wariantowych, 25.1.3 rozliczania w walutach obcych, 25.1.4 aukcji elektronicznej, 25.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 25.1.6 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 25.1.7 udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła