Licytacja L-65-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG_TEST-AGlod-wyk z ofertą o wartości 40000PLN.
Dane zwycięzcy:
UG_TEST-AGlod-wyk - Andrzej, Andrzej
Brzozowa4
81-345, Sopot


Ogłoszenie o zamówieniu L-65-2018 - UG_TEST_zam_kris

Dane zamawiającego


Nazwa: jan, KGP
Adres pocztowy: marksa1 m. 1
Miejscowość: Gdynia, Kod pocztowy: 81-350
Tel.: 997, Faks: 58997
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

r3rt34r

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-23 18:44:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG_TEST_zam_kris

Roboty budowlane

q

www.o.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


w

ww.p.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


w

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:40:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:44:00.

Dokładna data

Upływa 2018-02-23 18:51:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


3

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


2

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


2

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


3

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła