Licytacja L-65-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest ba.kosz-wyk z ofertą o wartości 10PLN.
Dane zwycięzcy:
ba.kosz-wyk - ba.kosz-wyk, UG
Ruda38
80-067, Gdańsk


Ogłoszenie o zamówieniu L-65-2019 - zakup samochodu

Dane zamawiającego


Nazwa: ug-lidka-zam, ug-Lidka-zam
Adres pocztowy: Jabłoniowa55
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-180
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

1234

Termin otwarcia licytacji:

2019-03-09 12:38:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


zakup samochodu

Dostawy

111

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


mmmm

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


5

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:35:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:38:00.

Dokładna data

Upływa 2019-03-09 12:43:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


222

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


222333

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


33

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


11

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła