Licytacja L-66-2009

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-66-2009 - Papier kserograficzny

Dane zamawiającego

Iwona Wolnicka, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

128436-2009

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Papier ksero A-4 80g/m² 6.000 ryz Papier ksero A-3 80g/m² 200 ryz Papier ksero A-5 80g/m² 500 ryz Papier o przeznaczeniu do kserokopiarek, drukarek laserowych oraz drukarek atramentowych ( kolorowych i monochromatycznych ) gramatura 80g/m², o niskiej pylistości.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji, na platformie licytacyjnej zamieszonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani. Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer klasy PC (lub równoważnej)z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na zakup różnego rodzaju artykułów biurowych będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikacje Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto: 65.100,00 PLN.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-08 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy. 3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z tych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 2. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia i wartością nie mniejszą niż roczna wartość oferty (brutto); z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum 1 dostawa) oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (minimum 1 dokument) 3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 10 ustawy (a w przypadku pkt. 4-9, odpowiednio dla właściwości danego Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest przytoczyć w całości treść punktów z art. 24 ust. 1, co do których składa oświadczenie, 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokument/y, o którym/ych mowa w pkt. 6, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 6, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 7 stosuje się odpowiednio.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

Dostawy sukcesywne według zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zeromski-szpital.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia, umieszczony na stronie www.zeromski-szpital.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Wniosek i załączniki do wniosku (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku podpisywania dokumentów lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie: - oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci), - kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez notariusza (oryginał pieczęci). CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w załączniku nr 2 zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni i przekaże Zamawiającemu Formularz ofertowy wraz z tabelą cenową podając w nich ceny brutto dla wszystkich wyszczególnionych pozycji. Formularze te będą stanowić załączniki do umowy. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek (wzór stanowi załącznik nr 1, umieszczony na stronie internetowej www.zeromski-szpital.pl) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pokój nr 12 (Kancelaria) oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego. Nie otwierać przed dniem 08.05.2009 godz.12:00. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym objętym ofertą. ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu zostało umieszczone w BZP pod numerem 128436-2009, data zamieszczenia: 30.04.2009

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-08 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła