Licytacja L-66-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-66-2011 - Zakup i dostawa papieru ksero do OR KRUS w Łodzi

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS w Łodzi, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi
Adres pocztowy: Żeligowskiego 32/34
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 90-643
Tel.: 42 633 23 46, Faks: 42 633 23 46
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

104589-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-04-21 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa papieru ksero do OR KRUS w Łodzi
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6.100 ryz papieru kserograficznego formatu A4 oraz 100 ryz papieru kserograficznego formatu A3 wraz z jego dostawa do jednostek organizacyjnych OR KRUS w Łodzi, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 2. Zamawiający dopuszcza, w razie takiej konieczności leżącej po jego stronie, możliwość pisemnego ustalenia z Wykonawcą innych, wcześniejszych terminów dostaw papieru kserograficznego. 3. Dane techniczne papieru kserograficznego: kolor: biały (stopień białości: 161 CIE), gramatura: 80 g/m2. Papier kserograficzny zostanie dostarczony w kartonowych pudełkach po 5 ryz każde. Ryza: 500 sztuk kart papieru kserograficznego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia został określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od dnia złożenia oferty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Licytacja prowadzona będzie na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej „platformą”, znajdującej się na stronie internetowej: www.licytacje.uzp.gov.pl. 2.Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie, podczas której uzyskają LOGIN i hasło. 3.Wykonawca, chcąc uczestniczyć w licytacji elektronicznej wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów i spacji. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl. 4.W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 5.Wymagania techniczne: komputer PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt 6100 ryz papieru ksero formatu A4 oraz 100 ryz papieru ksero formatu A3 wraz z kosztami ich dostawy do trzech jednostek organizacyjnych Zamawiającego 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający ustalił wysokość minimalnego postąpienia na kwotę 50,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 7.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 9.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia, poprzez wpisanie cen netto i brutto do jego pozycji o numerach od 1 do 3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-11 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba OR KRUS w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34 (sekretariat)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-04-21 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-04-21 11:27:17

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

PROJEKT UMOWY na zakup i dostawę papieru kserograficznego do jednostek organizacyjnych OR KRUS w Łodzi zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: Stanisława Zawilskiego – dyrektora OR KRUS w Łodzi zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a firmą ..........z siedzibą w.......... NIP nr …………………………………, REGON ........... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr.........w Sądzie..... lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w.......pod nr ..... z dnia....posiadającą koncesję nr............z dnia …........ wydaną przez …………… na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie: ..... reprezentowaną przez: 1.……………………………………… 2.…………………………………….. zwaną dalej WYKONAWCĄ została zawarta umowa będąca wynikiem postępowania przeprowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, na podstawie art. 74 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) § 1 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup 6100 ryz papieru kserograficznego formatu A4 oraz 100 ryz papieru kserograficznego formatu A3 oraz jego dostawa do jednostek organizacyjnych OR KRUS w Łodzi, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2.Zamawiający dopuszcza, w razie takiej konieczności leżącej po jego stronie, możliwość pisemnego ustalenia z Wykonawcą innych, wcześniejszych terminów dostaw papieru kserograficznego. 3.Zakupiony papier kserograficzny, przy pomocy transportu Wykonawcy, zostanie dostarczony do trzech jednostek organizacyjnych Zamawiającego w terminach i liczbach ryz określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4.Wykonawca zabezpieczy towar przed uszkodzeniem w czasie transportu. 5.Papier kserograficzny zostanie dostarczony w kartonowych pudełkach po 5 ryz każde. Ryza: 500 sztuk kart papieru kserograficznego. 6.Dostarczany papier ksero musi odpowiadać następującym parametrom technicznym: a) kolor: biały; stopień białości: 161 CIE. b) gramatura: 80 g/m2. § 2 1.W przypadku zwłoki w dostawie, której przyczyna leży po stronie Wykonawcy, Zamawiający nakłada na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1% wartości brutto całego zamówienia. Kara umowna naliczana jest za każdy dzień opóźnienia w dostawie dla każdej z jednostek organizacyjnych Zamawiającego oddzielnie. 2.Kara umowna zostanie przez Zamawiającego potrącona w chwili dokonywania płatności za zrealizowaną dostawę papieru kserograficznego. § 3 1.Strony ustalają, że cena: jednej ryzy papieru kserograficznego .......(nazwa papieru) formatu A4 wynosi netto...., brutto .......; jednej ryzy papieru kserograficznego ........(nazwa papieru) formatu A3 wynosi netto........................., brutto ........; 2.Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosić będzie netto: ......(słownie: ........), brutto: ........ (słownie: .....). 3.Cena brutto wskazana w ust. 2 zawiera wszelkie koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w tym także koszt dostawy papieru kserograficznego własnym środkiem transportu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2. § 4 1.Podstawą zapłaty jest faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę po każdej z dostaw papieru kserograficznego, stosownie do treści § 1 ust. 1 i 2. 2.Odbiór dostawy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3.Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, po protokolarnym odbiorze dostawy, przelewem na konto Wykonawcy nr .... Wykonawca do faktury dołączy protokół odbioru papieru kserograficznego. 4.W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami w ustawowej wysokości. § 5 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 2.Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła