Licytacja L-66-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-66-2013 - Adaptacja OSP w Nasutowie na klub przedszkolaka

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Niemce, Gmina Niemce
Adres pocztowy: Lubelska 121
Miejscowość: Niemce, Kod pocztowy: 21-025
Tel.: 817561039, Faks: 817561790
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

24095-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-03-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja OSP w Nasutowie na klub przedszkolaka
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja OSP w Nasutowie na klub przedszkolaka. Zakres robót obejmuje w szczególności: Branżę budowlaną , sanitarną i elektryczną. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej stanowiących integralną część ogłoszenia, która została zamieszczona na stronie zamawiającego (http://www.ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79). Wszystkie nazwy producentów, użyte w załączonych do ogłoszenia przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający za rozwiązania równoważne uważa rozwiązania o parametrach nie gorszych niż wymienione w dokumentacji technicznej, projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie zapłacone w dwóch transzach: a. Pierwsza w wysokości do 195 000 zł po wykonaniu bezusterkowym całego przedmiotu umowy. b. Druga pozostała kwota należna Wykonawcy do 31.01.2014 r. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą wypłatę drugiej transzy wynagrodzenia, jednak uzależniona jest ona od posiadanych środków w budżecie gminy w roku 2013 r..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.21.41.00-1
45.21.00.00-2

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 30.06.2013.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 26-02-2013 r. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) UWAGA Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy p.z.p, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto Urzędu Gminy w Niemcach przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w : BS NIEMCE 29 8702 0001 0000 0026 2000 0050. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach , dokumenty te należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Szczegółowe informacje na temat form wnoszenia wadium, przypadków zatrzymania wadium, terminu zwrotu wadium zawarto w art.45-46 ustawy.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w postępowaniu

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni minimum 400 m2 i wartości minimum 400 000 zł.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże się , że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wysokości co najmniej 400 000,00 zł. (czterysta tysięcy złotych)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. 2. Ponadto do wniosku należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) kserokopię dowodu wniesienia wadium 3. W przypadku Wykonawców składających wspólny wniosek, każdy z Wykonawców musi złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. b) - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , składane jest przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Ponadto, każdy ze wspólników spólki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie III.4.2 niniejszego ogłoszenia. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną lub upełnomocnioną do reprezentowania. 6. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z zastrzeżeniem art, 26 ust 3 ustawy Prawa zamówień publicznych

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie robót i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w s.i.w.z. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; gdy Zamawiający dołożył należytej staranności do przygotowanej dokumentacji projektowej, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, b) konieczność usunięcia błędów, których nie można było wykryć a które zostały zauważone w trakcie wykonywania lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) zmiany będące następstwem działania administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: - przekroczenie w zakreślonym przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.: - odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę. - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi, - w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu mienia i to wykaże. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w ogłoszeniu np. osób z uprawnieniami; b) zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi , a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); c) siła wyższa uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ; d) zmiana obowiązującej stawki VAT; e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; g) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji); h) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu Cywilnego (tzw. rażąca strata); i) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. 4) W przypadku określonym w ustępie 2 punkt 3 d, zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej te zmiany przepisów dotyczą. 5) W przypadku określonym w ustępie 2 punkt 3 e zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.. 6) W przypadku określonym w ustępie 2 punkt 3 f . zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. 7) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. 8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiany danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 10) Strona która występuje z propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. 11) Wszystkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

Termin związania ofertą

do 26.03.2013.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne:a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejstrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejstrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: komputer klasy PC(lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w.w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączoną do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja będzie jednoetapowa. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych polskich oraz ewentualnie w groszach;grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżącą będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość: 440 000 zł. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 1000 zł. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Postąpienie (oferta), która przez okres ostatnich 15 minut nie zostanie zmieniona i nie nastąpi po niej złożenie kolejnego postąpienia (oferty korzystniejszej), zostanie wybrana automatycznie jako najkorzystniejsza.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-02-22 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Niemce w Niemcach ul. Lubelska 121, 21- 025 Niemce (II piętro, pokój 204 - Sekretariat Urzędu Gminy Niemce).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-03-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-03-05 16:30:57

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda należytego zabezpieczenia umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczony na stronie zamawiającego. (http://www.ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła