Licytacja L-66-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-66-2019 - dostawa karton

Dane zamawiającego


Nazwa: h.gwizdala, UG
Adres pocztowy: Moniuszki13 m. 1
Miejscowość: Kartuzy, Kod pocztowy: 83-300
Tel.: 856258236, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

uz-26

Termin otwarcia licytacji:

2019-03-09 12:39:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


dostawa karton

Dostawy

ihiuh

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


fger

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


gw

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:38:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-03-09 12:39:00.

Dokładna data

Upływa 2019-03-09 12:41:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


y45

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


tyw4

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


54y645

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


4y674

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła