Licytacja L-69-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-69-2009 - Konserwacja wind

Dane zamawiającego

zamawiający, Izba Celna w Warszawie
Erazma Ciołka 14A
01-443, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

68883-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-20 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji dwóch wind osobowych oraz zapewnienie 24- godzinnego pogotowia dźwigowego przez okres 24 miesięcy . Dwa dźwigi osobowe Schindler S001MRL – 7 przystanków

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych Wymagania formalne: - Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. -. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. - Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-08 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 2) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 uPzp, 3) wykonywali lub wykonują co najmniej 3 usługi konserwacji wind w sposób ciągły przez czas nie krótszy niż 12 miesięcy u jednego zleceniodawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i zbliżoną wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, nazwy, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ. 1. Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 2. Aktualny na dzień otwarcia oferty odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Pełnomocnictwo. W przypadku gdy upoważnienie osoby podpisującej wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne dokumenty nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawioną przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo w swej treści powinno bezpośrednio i jednoznacznie wskazywać na uprawnienie określonej osoby do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do wniosku). Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 5. Wykaz co najmniej 3 usług konserwacji wind osobowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób ciągły przez czas nie krótszy niż 12 miesięcy u jednego zleceniodawcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zbliżoną wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, nazwy, daty wykonania i nazwą odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie - Załącznik nr 2 5. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 7. Zarówno wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, jak i załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od złożenia ostatecznej oferty.

IX. Termin wykonania zamówienia

24 miesiące.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga się

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.warszawa.ic.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

UMOWA Nr IC - /2009 Zawarta dnia ............................................................................w Warszawie pomiędzy : Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A , REGON 000143863, NIP 524-031-10-50 reprezentowanym przez: 1. Janusza Sawę – p.o. Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, 2. Danutę Kubow - Głównego Księgowego Izby Celnej w Warszawie, zwanym w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym" a ........................................................................................................................................... reprezentowanym przez: ...................................................................................................................................... zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą"· Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,poz.1655 z późn.zm.). § 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje od dnia ............. prowadzenie przez okres 24 miesięcy, konserwacji dwóch urządzeń dźwigowych firmy Schindler S001 MRL, zamontowanych w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A w zakresie i w sposób zgodny z dokumentacją techniczno - ruchową i instrukcją konserwacji dźwigów Dozoru Technicznego (DT-DE-90). Dane techniczne dźwigu stanowią załącznik do niniejszej umowy. Zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, konserwację urządzeń dźwigowych przeprowadza się raz w miesiącu, nie rzadziej niż co 30 dni. 3. Zakres konserwacji polega na dokonywaniu przeglądów, napraw i wymiany drobnych części takich jak: cewki, styki, kontakty, suwaki, wkładki bezpiecznikowe, okładziny hamulcowe, oleje itp. 4. Wykonawca zobowiązuje się do brania czynnego udziału przy odbiorach technicznych po remontach oraz przy okresowych przeglądach technicznych i dokonywania napraw na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę techniczną do prowadzenia napraw i konserwacji urządzeń przekazanych do serwisowania. § 2. 1. W zakres konserwacji nie wchodzi wymiana części oraz wykonywanie prac, których wartość przekracza 30% wartości miesięcznej konserwacji za dźwig, w tym: remontów, malowania, usuwania skutków dewastacji oraz kradzieży. 2. Prace oraz wymiana części, o których mowa w ust. 1, wykonane będą przez Wykonawcę za dodatkową opłatą i po uzgodnieniu z Zamawiającym. § 3. 1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać pogotowie dźwigowe w godzinach 6.00–22.00 oraz całodobowo w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach. 2. Wykonawca w dniu wezwania pogotowia, po usunięciu awarii wykona konserwację i dokona odpowiednich wpisów w dzienniku konserwacji. 3. Wykonawca po otrzymaniu informacji o awarii urządzenia zobowiązany jest niezwłocznie skierować uprawnionego serwisanta. Jednakże czas przybycia serwisanta nie może być dłuższy niż 2 godziny od chwili zgłoszenia awarii. 4. W przypadku zatrzymania dźwigu z pasażerem, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia bezpośrednich działań przy urządzeniu celem uwolnienia pasażera, w czasie nie dłuższym niż 45 minut od chwili telefonicznego zgłoszenia. 5.Wykonawca zapewnia bezpośrednią łączność własnego centrum powiadamiania serwisowego z kabiną dźwigu zgodnie z zapisami normy EN81-21 ( z wyłączeniem awarii dotyczących operatora telefonicznego). 6.W przypadku zagrożenia dotyczącego życia lub mienia, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego unieruchomienia urządzenia, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich oraz powiadomienia o powyższym Zamawiającego. § 4. Zamawiający zobowiązany jest do utrzymania w czystości urządzeń oraz niezwłocznego powiadomienia konserwatora o awarii urządzeń na nr telefonu .............................. . § 5. W przypadku stwierdzenia przez Urząd Dozoru Technicznego lub konserwatora konieczności naprawy wykraczającej poza umowę na konserwację, Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawi ofertę cenową na naprawę. Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia, za cenę niższą, niż przedstawiona w ofercie. § 6. Opłaty związane z odbiorami i nadzorami dźwigów przez Dozór Techniczny oraz pomiarów skuteczności zerowania i oporności izolacji na dźwigu ponosi Zamawiający. § 7. 1. Rozliczenie za wykonanie usługi konserwacyjnej dźwigów następować będzie w cyklach miesięcznych w kwocie ...................... brutto, (słownie: .................................). 2. Płatność winna być wykonana w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Za nieterminowe zapłaty będą naliczane odsetki wg obowiązujących przepisów. 3. Należność za wykonanie usługi zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. § 8. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia 1/30 opłaty miesięcznej brutto określonej w §10 ust. 1 za każdy udokumentowany dzień postoju dźwigu z winy Wykonawcy. Za dzień postoju uważa się przerwę w ruchu nie mniejszą niż 6 godzin. 2. Wykonawca w czasie postoju nie będzie pobierał uzgodnionej opłaty za czas wykonywania modernizacji i remontów kapitalnych. § 9. Zamawiający, jako strona umowy, oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i zgadza się na wystawianie faktur VAT bez swojego podpisu. § 10. 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 3 miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca . 2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, nieterminowy lub niezgodny z postanowieniami umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, po wyznaczeniu Wykonawcy siedmiodniowego, dodatkowego terminu na wykonanie postanowień umowy, nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 11. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. 2. Spory wynikłe ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku zgody co do ich rozstrzygnięcia, spór rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. § 12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Licytacja zostanie przeprowadzonana stronie internetowej http://licytacje.uzp.gov.pl Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej Licytacja jednoetapowa

Informacje o wadium:

nie wymaga się

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-08 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-20 12:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-14 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła