Licytacja L-69-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-69-2011 - Zakup energii elektrycznej dla budynków GTM

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Jolanta Witkowska, Gliwicki Teatr Muzyczny
Adres pocztowy: Nowy Świat 55/57
Miejscowość: Gliwice, Kod pocztowy: 44-100
Tel.: 32 230 67 18, Faks: 32 230 67 18
Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka kultury

Numer ogłoszenia w BZP:

62670 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-04-18 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla budynków GTM
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby następujących budynków: 1. Gliwicki Teatr Muzyczny ul. Nowy Świat 55/57 Grupa taryfowa: B21 Moc umowna: 200 kW Planowane roczne zużycie energii elektrycznej: 178 000 kWh 2. Gliwicki Teatr Muzyczny - zasilanie awaryjne ul. Nowy Świat 55/57 Grupa taryfowa: C21 Moc umowna: 120 kW 3. Scena Bajka - Kino Amok ul. Dolnych Wałów 3 Grupa taryfowa: C21 Moc umowna: 75 kW Planowane roczne zużycie energii elektrycznej: 120 000 kWh Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie umowy wynosi 298 000 kWh
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.31.00.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- posiadanie aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pózn. zm.).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.teatr.gliwice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie pod adresem http:licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę 1 MWh (brutto) wyrażoną w złotych, z dokładnością do jednego grosza, przy czym wartość cyfrową groszy należy oddzielić od wartości cyfrowej złotych kropką. 5. Oferta złożona przez wykonawcę winna być korzystniejsza od najniższej oferty, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert. 7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-04-11 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat Gliwickiego Teatru Muzycznego, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-04-18 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-04-18 10:05:22

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego http://www.teatr.gliwice.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1) Wnioski o dopuszczenie do licytacji, wraz z dokumentami i oświadczeniami, należy składać osobiście lub pocztą, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia w formie pisemnej na adres: Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice z dopiskiem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na sprzedaż energii elektrycznej” 2) W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych przed zawarciem umowy należy złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru. 3) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jolanta Witkowska - Zastępca Dyrektora, tel. 32 2306718, e-mail jwitkowska@teatr.gliwice.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła